Social empowerment and participation of people with disabilities through NGO activities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social empowerment and participation of people with disabilities through NGO activities
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTMokymosi visą gyvenimą strategija įpareigoja institucijas įtraukti nevyriausybines organizacijas ir socialinius partnerius į suaugusiųjų švietimo plėtrą. Straipsnyje tyrinėjamas neįgaliųjų dalyvavimas nevyriausybinėse Lietuvos organizacijose. Tyrimo tikslas – atskleisti neįgaliųjų socialines galias ir dalyvavimo nevyriausybinių organizacijų veikloje principus. Tyrimas pagrįstas kiekybine metodologija. Darbe aptariami negalią turinčių asmenų socialinio įtrauktumo modeliai ir galimybės dalyvauti socialinėje veikloje. Negalią turinčių asmenų apklausos rezultatai rodo, kad respondentai nevyriausybinių organizacijų veikloje tikisi pokyčių, ypač stiprinant teisinio atstovavimo, socialinio švietimo ir medicininės pagalbos funkcijas. Respondentų požiūriu, socialinis kapitalas yra viena svarbiausių nevyriausybinių organizacijų vertybių. Pokyčiai sietini su nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo ir komunikacijos stiprinimu, aktyvumo ir motyvacijos dalyvauti visuomeniniame gyvenime skatinimu. Kitos tobulintinos nevyriausybinių organizacijų veiklos kryptys – saviraiškos galimybių plėtimas, aktyvesnis pasiūlymų teikimas vyriausybei. Neįgalūs asmenys, dalyvaujantys nevyriausybinių organizacijų veikloje, organizacijos funkcijas linkę sieti su konkrečių žinių ir įgūdžių įgijimu, pageidaudami bendras konsultacijas ir edukacines funkcijas papildyti tikslinėmis ir specializuotomis, ir pabrėždami socialinio ugdymo svarbą.Reikšminiai žodžiai: Dalyvavimas; Nevyriausybinės organizacijos; Nevyriausybinės organizcijos; Socialinė įtrauktis; Įgalinimas; Empowerment; Non-governmental organizations; Participation; Social inclusion.

ENThe strategy of lifelong learning obliges institutes to involve non-governmental organizations and social partners in the development of adult education. This paper analyses the involvement of people with disabilities in Lithuanian non-governmental organizations. The objective of the study is to reveal the social power and the principles of participation in non-governmental organization activities of disabled people. The study is based on quantative methodology. The models of social inclusion of disabled people and the opportunities to participate in social activities are discussed in the paper. The results of a survey presented to disabled people reveal that the respondents expect some changes in the activities of non-governmental organizations, especially in legal representation, social education, medical help functions. According to the respondents, social capital is one of the most important values of non-governmental organizations. The changes are linked to strengthening the collaboration and communication between non-governmental organizations and encouragement to be active and motivated in communities. Other aspects of activities in non-governmental organizations that should be changed are the development of self-expression opportunities; more active proposals to the government. The disabled people that are a part of non-governmental organizations are more likely to link the functions of organizations to acquiring knowledge and skills. They request to augment general consultations and educational functions with targeted and specialised knowledge and skills. In addition, they emphasize the importance of social education.

ISSN:
2029-7424
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49238
Updated:
2018-12-17 13:14:30
Metrics:
Views: 37    Downloads: 6
Export: