Pradinių klasių mokinių įsivertinimas : mokinių, jų tėvų ir mokytojų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokinių įsivertinimas: mokinių, jų tėvų ir mokytojų požiūris
Alternative Title:
Primary school pupils' self-assessment: the attitude of students, their parents and teachers
In the Journal:
Pedagogika. 2013, 109, p. 127-133
Keywords:
LT
Pradinis ugdymas; Vertinimas; Įsivertinimas.
EN
Primary education; Assessment; Self-assessment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami reikšmingesni teoriniai ir praktiniai pradinių klasių mokinių pasiekimų įsivertinimo aspektai: samprata, įsivertinimo skatinimo paskirtis ir reikšmė, pradinių klasių mokinių įsivertinimo galimybės. Pristatomi žvalgomojo tyrimo rezultatai: pradinių klasių mokinių, jų tėvų ir pedagogų požiūris į šio amžiaus mokinių įsivertinimą. Tyrimo objektas - pradinių klasių mokinių, jų tėvų ir pedagogų požiūris į mokymosi pasiekimų įsivertinimą. Tyrimo tikslas - ištirti pradinių klasių mokinių, jų tėvų ir pedagogų požiūrį į mokymosi pasiekimų įsivertinimą. Kiekybinis tyrimas vykdytas 2012 m. vasario mėnesį bendrojo lavinimo mokyklose (Vilniaus Ateities vidurinėje mokykloje, Švenčionių pradinėje ir vidurinėje mokyklose) siekiant išsiaiškinti mokytojų, mokinių ir tėvų požiūrį į mokymosi rezultatų vertinimą ir mokinių įsivertinimą pradinio ugdymo srityje. Tyrimui parengtos anketos pradinių klasių mokiniams, jų tėvams ir pedagogams. Tyrimo imtis: išdalinta po 70 anketų pradinių klasių mokiniams, jų tėvams ir pedagogams. Grįžtamumo kvota - 100 %. Tyrimas parodė, kad mokymosi rezultatų vertinimas yra svarbus ir reikšmingas visiems ugdymo proceso dalyviams (mokiniams, tėvams ir mokytojams). Be to, tėvų nuomone, jie gali dalyvauti vertinime kartu su mokytojais ir nori būti laikomi mokytojų partneriais. Taigi visi aukščiau minėti ugdymo proceso dalyviai / partneriai turėtų būti įtraukti į mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo procesą. Mokymosi pasiekimų ir pradinio ugdymo pažangos vertinimo pagrindas yra mokinių savęs vertinimas.Tai įdomus, humanistinis ir veiksmingas vertinimo metodas, suteikiantis galimybę mokiniui ugdytis savarankiškumą ir atsakomybę už savo mokymąsi, būti lygiaverčiais mokytojų partneriais ir patiems stebėti savo pažangą. Pagrindiniai ugdymo(si) proceso dalyviai (mokiniai, jų tėvai ir mokytojai) pripažįsta pradinių klasių mokinių gebėjimą įsivertinti mokymosi pasiekimus. Optimistiškiausiai šio amžiaus mokinių jsivertinimo gebėjimus vertina pradinių klasių mokytojai, pesimistiškiausiai - mokinių tėvai. Dauguma pradinių klasių mokinių tėvų ir mokytojų mokinių įsivertinimą supranta kaip mokinių atsakomybės už savo mokymąsi ugdymo būdą. Pradinių klasių mokinių tėvai gerokai rečiau nei mokytojai įsivertinimą sieja su mokinio kaip lygiaverčio mokytojo partnerio ugdymu ir mokinio, kuris pats gali priimti su mokymusi susijusius sprendimus, ugdymu. Tik mažai daliai pradinių klasių mokinių tėvų priimtina mintis, kad šio amžiaus mokiniai tokius sprendimus gali patys priimti. Pradinių klasių mokinių ir mokytojų atsakymai rodo, kad pradinėse klasėse daugumai mokinių galimybės įsivertinti sudaromos, bet mokinių įsivertinimas šiuo metu labiau siejamas su apibendrinamuoju vertinimu. Kasdienis mokymasis labiau siejamas su mokytojo atliekamu vertinimu, o ne su mokinių įsivertinimu. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article deals with the more significant theoretical and practical aspects of primary school pupils’ self-assessment achievements: the concept, the purpose and significance of promoting self-assessment, opportunities of primary school pupils’ self-assessment. The results of the exploratory research are presented: the attitude of primary school pupils, their parents and teachers towards the self assessment of the pupils of this age. The object of the research – the attitude of primary school pupils, their parents and teachers towards the self-assessment of learning achievements. The aim of the research – to examine the attitude of primary school pupils, their parents and teachers towards the self-assessment of learning achievements. The quantitative research was done in February 2012 at secondary schools: Vilnius Ateities High School, Švenčionys Primary and High Schools aiming to find out the attitude of teachers, students and parents towards the assessment of learning outcomes and self-assessment in primary education. Research instrumentation formed: surveys for teachers, students and their parents. Research scope: 70 surveys for teachers, 70 for students and 70 for students’ parents were formed and distributed. The received reversibility quota reached 100 %. The research showed that the assessment of learning outcomes is important and significant to all members of educational process (students, parents and teachers). Besides, parents feel that they are able to participate in the assessment together with teachers and they want to be considered as their partners. Thus all the above mentioned members / partners of the educational process should be included into the process of the assessment of students’ progress and achievements. The basis of the assessment of learning achievements and progress in primary education is the self-assessment of students.It is an interesting, human and effective way of assessment that allows children to lead their own learning by their selves with responsibility, to be equitable partners of teachers and personally observe their own progress. The main participants of the education (learning) process (pupils, their parents and teachers) acknowledge that primary school pupils are capable to evaluate their learning achievements. Teachers are the most optimistic about the self-assessment of the pupils of this age, meanwhile parents are the most pessimistic. Most of parents and teachers of primary school pupils understand the pupils’ self-assessment as a method of developing pupils’ responsibility for their learning. Parents of primary school pupils much rarely than teachers relate the self-assessment with the education of the pupil as an equal teacher’s partner and with the education of the pupil who is capable to manage his/her learning on his / her own. Only a minority of parents of primary school pupils accept the idea that pupils of this age are capable to manage their learning on their own. The answers of primary school pupils and teachers indicate that primary school pupils are allowed to evaluate themselves, however, students’ self-assessment is now associated with the generalizing assessment. The daily learning is related to teacher’s evaluation rather than students’ self-assessment. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48225
Updated:
2018-12-17 13:34:18
Metrics:
Views: 80    Downloads: 21
Export: