Mokinių pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose: mokyklos bendruomenės požiūris

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose: mokyklos bendruomenės požiūris
In the Journal:
Keywords:
LT
Kūno kultūros pamoka; Mokinių pasiekimų vertinimas; Mokyklos bendruomenė.
EN
Assessment of student achievement; PE lesson; Physical education class; School community; The evaluation of pupils progress.
Summary / Abstract:

LTVisose Europos šalyse, mokinių dalyvavimas pamokose ir pažanga reguliariai stebimi ir vertinami kūno kultūros pamokose per visus mokslo metus. Mokinys turi žinoti kodėl, kaip ir už ką jis yra vertinamas. Susiduriama su specifinėmis problemomis vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, nes prigimtiniai fiziniai gebėjimai negali būti vertinimo kriterijumi. Mokyklos administracija, mokytojai, mokiniai ir tėvai nėra vieningi, jų nuostatos į vertinimą ugdymo procese skiriasi. Vieni siūlo visai atsisakyti pažymių, kiti reikalauja kuo dažniau mokinius testuoti ir griežčiau vertinti pažymiais. Tikslas - nustatyti mokyklos bendruomenės požiūrį į mokinių pasiekimų vertinimą kūno kultūros pamokose. Klausimynas parengtas remiantis Lietuvos nacionaliniais dokumentais reglamentuojančiais ugdymo turinį ir mokslinėmis publikacijomis. Tyrimo imtį sudarė 300 mokyklos bendruomenės narių, iš jų: 40 mokyklos direktoriai ir pavaduotojai, 50 dalykų mokytojai, 50 kūno kultūros mokytojai, 80 mokinių ir 80 tėvų. Tyrimas buvo vykdomas 2014 m. spalio-gruodžio mėnesiais vienuolikoje Kauno gimnazijų. Daugiau nei pusės apklaustųjų nuomone, kūno kultūros pamokos turi būti vertinamos pažymiu. Nustatyta, kad dažniausiai per kūno kultūros pamokas vertina pažangą ir pasiekimus, žinias ir mokėjimą jomis naudotis bei fizinį pajėgumą. Mokyklos bendruomenės nuomone, kaupiamąjį vertinimą kūno kultūros pamokose dažniausiai sudaro šie kriterijai: pažanga ir pasiekimai, lankomumas ir aktyvumas. Tik mokyklos administracijos požiūris šiek tiek išsiskyrė, jų nuomone į kaupiamąjį vertinimą įeina ir šie kriterijai kaip: pasiruošimas pamokoms ir elgesys.Tyrimo duomenys dėl mokinių atleidimo nuo kūno kultūros pamokų rodo, kad daugiau nei pusė respondentų nuomone, mokiniai turėtų būti atleidžiami tuo atveju kai mokinys lanko sporto mokyklą. Tačiau 48 proc. kitų dalykų mokytojai nepritaria jų nuomonei ir teigia, kad mokiniai negali būti atleidžiami nuo kūno kultūros pamokų ir privalo dalyvauti pamokose kartu su visa klase. [Iš leidinio]

ENStudents’ classroom attendance and progress are regularly observed and being assessed during the whole learning years in all countries. Natural physical abilities cannot be the criterion of evaluation, as a result, it faces the specific problems while assessing the progress and achievements of pupils. The school administration, parents, pupils and parents are not united, their attitude towards the evaluation in the educational process differ. One part suggests to reject the grading system, others insist on testing and grading the students more strictly. The aim - to detect the attitude of school community towards the evaluation of students’ achievements in physical education classes. The questionnaire is based on Lithuanian national documents governing the educational content as well as scientific publications. The research consists of 300 hundred members of school community. It included 40 principals and deputies, 50 subject teachers, 50 physical education teachers, 80 pupils and 80 parents. The research was made in 2014 between the months of October and December, in 11 Kaunas high schools. More than a half respondents claim that physical education classes must be assessed by grading system. It is found that often the attention is paid on the progress, achievements, knowledge and ability to use them as well as physical capacity in physical education classes. According to the opinion of school community, the cumulative mark is concluded from such criteria as: progress and achievements, attendance and activeness. The attitude of school community was different towards the cumulative mark.The claimed that cumulative mark must consist of the preparation for the class and behavior. The research of the exemption from the physical education classes shows that more than a half respondents think that pupils must be exempted from physical education classes only if they are attending sports school. However, 40 percent of other subjects’ teachers do not agree with such opinion. They claim that pupils cannot be exempted from physical education classes and must participate in with a whole class. [From the publication]

ISSN:
2538-7944
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83358
Updated:
2020-07-09 21:16:38
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: