Tarp miesto ir kaimo : vaikų folkloro ansamblių veiklos problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp miesto ir kaimo: vaikų folkloro ansamblių veiklos problemos
Alternative Title:
Between the city and the countryside: challenges for children folklore groups
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ansambliai; Etninė kultūra; Tautosaka; Folkloro ansambliai; Kaimas; Miestas; Problemos; Vaikai; Veikla; Children; Childs; Ensembles; Ethnic culture; Folk ensembles; Folklore; Lithuania; Llege; Practices; Problems; Town; Village.
Keywords:
LT
Ansambliai; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Liaudies kultūra / Folk culture; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Problemos; Tautosaka / Folklore.
EN
Ensembles; Folk ensembles; Llege; Practices; Problems; Town.
Summary / Abstract:

LTDaugiamečių etnologinių tyrimų eigoje išryškėjo, kad Lietuvos kaimų ir mažų miestelių žmonės kultūros politikos atžvilgiu ypač nuskriausti. Todėl straipsnyje nagrinėjama ir lyginama tarpusavyje, kaip miesto ir kaimo kultūriniam gyvenimui įtaką daro juose veikiantys vaikų ir suaugusiųjų folkloro ansambliai. Analizuojama, kokiomis sąlygomis vystoma kaimo ir miesto kolektyvų veikla ir kaip aktualizuojamas etnokultūrinis paveldas. Tyrimo rezultatai atskleidžia šias folkloro kolektyvųveiklos problemas: 1. Skiriasi mokyklų / gimnazijų ir kultūros centrų folkloro ansamblių repeticijų sąlygos. Mokyklose dažniau repetuojama mažose, tam nepritaikytose ankštose klasėse. 2. Kaimo vietovėse dėl nemenkų atstumų transporto priemonių nevairuojantys vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės praktiškai yra izoliuoti, todėl sudėtinga susirinkti į repeticijas / koncertus. 3. Vieno svarbiausių ansamblių repertuaro šaltiniųmiestų, ypač kaimų bibliotekų padėtis yra apgailėtina, nes naujiems dainynams ir specifiniams leidiniams įsigyti lėšų praktiškai neskiriama. 4. Miestuose pagrindinės kalendorinės šventės švenčiamos tik fragmentiškai. Šių švenčių šventimas yra sumenkęs ir adaptuotas miesto gyventojams. Kaimuose - natūralioje, tradicinėje erdvėje, aktyviai dalyvaujant folkloro ansambliams, etnokultūrinis paveldas kol kas yra plėtojamas. 5. Jei ir toliau bus uždarinėjamos mokyklos, kultūros centrai, o folkloro kolektyvai neturės jokios finansinės paramos, tuomet bus tik laiko klausimas, kada kaimuose užges paskutiniai kultūros židiniai ir nebeliks pačių kaimų. [Iš leidinio]

ENIn the course of many years of ethnological research, it was found that the people of villages and small towns of Lithuania are at a disadvantage in terms of cultural policy. Therefore, the article analyses and compares the influence of children's and adults' folklore ensembles on urban and rural cultural life. The article analyses the conditions for development of activities of urban and rural companies and the actualization of ethnocultural heritage. Research results revealed the following problems of activities of folklore ensembles: 1. Different conditions for rehearsals of folklore ensembles of schools/gymnasiums and cultural centres. In schools, the rehearsals are more often held in small classrooms not suitable for such activities. 2. In rural areas, due to large distances, not driving children and elderly people are virtually isolated and therefore, it is difficult to gather to rehearsals/concerts. 3. The condition of libraries, one of the essential sources of the repertoire of ensembles, is deplorable, especially in villages, because there is virtually no funding for new songbooks and specific publications. 4. In towns, the celebration of the main calendar holidays is fragmented. The celebration of holidays has diminished and was adapted to town residents. In the villages, in natural, traditional space with active participation of folklore ensembles, the ethnocultural heritage is still being developed. 5. If the closing of schools and cultural centres continues and there is no financial assistance to folklore ensembles, dying out of the last cultural embers in villages and disappearance of the villages themselves will only be a matter of time.

ISSN:
2029-8846
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45102
Updated:
2018-12-17 13:26:36
Metrics:
Views: 32    Downloads: 7
Export: