Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje : sambūvio aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje: sambūvio aspektai
Alternative Title:
Jews in the society of the Grand Duchy of Lithuania: aspects of coexistance
Publication Data:
Vilnius : Žara, 2009.
Pages:
446 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas: Žydiškojo diskurso atsiradimas lietuviškoje istoriografijoje; Tyrimo problema; Tyrimo atspirtys: istoriografija, šaltiniai, apibrėžtys; Tyrimo uždaviniai, metodai, knygos struktūra — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų bendruomenės sandara — Bendruomenės samprata XVI-XVIII a. šaltiniuose ir istoriografijoje — Bendruomenės veikimo požymiai — Bendruomenės savivaldos struktūra — Žydų bendruomenės socialinis ir demografinis apibūdinimas — Teisinis ir socialinis žydų statusas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštytėje — Teisinė padėtis ir ją reglamentuojantys aktai — Iudex iudeorum — Nekilnojamasis turtas: disponavimo juo ribos — Nekrikščionies statusas — Žydai mieste: konfliktų epicentrai — Žydų gyvenamoji erdvė mieste: formos ir ribojimo būdai — Žydų ūkinės veiklos varžymai — Mokesčių ir prievolių dalybos — Žydų įvaizdis LDK visuomenėje ir jį lemiantys veiksniai — Visuomenės žinios apie žydus ir jų šaltiniai — LDK visuomenės požiūris į žydus: universalūs stereotipai ir lokalūs sambūvio atradimai — Mitas apie ritualinę krikščionies žmogžudystę: sklaida, fabula ir LDK visuomenės interpretacijos — Bajoriškasis požiūris: sambūvio su žydais aktualijos pavietų seimeliuose — Žydai tarp nekrikščionių: totorių ir karaimų požiūris — Žydų požiūris į LDK visuomenę ir santykių gerinimo būdai — Neįveiktas įvaizdis — Dovanos kaip politinio ir socialinio veikimo būdas: XVIII a. pabaigos Vilniaus bendruomenės atvejis — Išvados —Priedai: Privilegija Vilniaus žydams statyti mūrinę sinagogą; 1563 m. ir 1566 m. LDK iždo atliktas mokesčių paskirstymas (kapomis grašių) žydų bendruomenėms ir galimas jų narių skaičius; LDK žydų skaičiaus pasiskirstymas vaivadijose pagal bendruomenės dydį (1764-1765); LDK ir Lenkijos bendruomenių skaičiaus pasiskirstymo pagal dydį lyginamoji lentelė; LDK žydų bendruomenių skaičiaus pasiskirstymas pagal bendruomenės dydį (1765-1765); Pirmojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų surašymo (1764-1765) duomenų sisteminės lentelės; Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo 1507 m. Vytauto Didžiojo privilegijos Brastos bendruomenei (1388 m.) konfirmacija visiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydams — Jews in the Society of the Grand Duchy of Lithuania: aspects of coexistance (Summary) — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu; 13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTMonografijos objektas – žydų bendruomenės, kaip LDK visuomenės dalies, istorija ir santykiai su krikščioniškąja (dažniausiai – katalikiškąja) visuomene. Tyrimu siekta atskleisti LDK visuomenės ir žydų tarpusavio santykius, juos lėmusius veiksnius, sambūvio problemas, jų sprendimo būdus. Atskira tyrimo kryptis yra kitų LDK nekrikščionių – totorių ir karaimų požiūris į žydų bendruomenę, siekiant atskleisti kaip jų vertinimuose atsispindėjo krikščioniškoje visuomenės dalyje įsišakniję stereotipai, nustatyti šios recepcijos tikslus, pobūdį, modifikacijas. Sugyvenimo visuomenėje paradigma leidžia įvairiapusiškai pažvelgti į žydų ir LDK visuomenės santykius, stebėti jų pokyčius nuo 1388 m. (pirmas šaltinis, minintis LDK įsikūrusius žydus) iki trečiojo Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimo. Kai kuriais atvejais chronologinius rėmus tikslino ir konkrečių reiškinių ar tendencijų pasireiškimo laikotarpiai. Tyrime kelti tikslai: 1) apibūdinti žydų bendruomenę (struktūra, skaitlingumas, sklaida), išskiriant ją kaip visuomenės dalį; 2) įvertinti žydų teisinę ir socialinę padėtį LDK, jos kaitą, nustatyti Lenkijos ir LDK žydų teisinės ir socialinės padėties skirtumus; 3) apibrėžti žydų socialinį statusą; 4) nustatyti žydų ir miestiečių konfliktų epicentrus, santykių reguliavimo būdus; 5) rekonstruoti visuomenės (krikščionių ir nekrikščionių) požiūrį į žydus ir jį formavusius veiksnius, vertinimų recepcijos kelius; 6) įvertinti žydų bendruomenės laikyseną nepakantos akivaizdoje bei poveikio visuomenei būdus. Tyrimas paremtas publikuotais ir archyviniais XV–XVIII a. šaltiniais.

ENThe monograph studies Jewish communities as part of the GDL (Grand Duchy of Lithuania) society, their history and links with the Christian (usually – Catholic) community. It explores the factors affecting relations between Jews and others, the problems of co-existence, and how they were solved. Another direction of the study was the attitude of other non-Christians of the GDL – the Tartars and Karaites – toward the Jewish community. It is investigated whether these communities shared stereotype views held by the Christian community. The paradigm of community cohabitation allows a multi-faceted look at how relations between Jews and others evolved from 1388 (first mention of Jews settling in the GDL) until the third partition of the Lithuanian-Polish Commonwealth. The aims of the study are: 1) to describe the Jewish community (structure, numbers, dispersion) as a distinct part of GDL society; 2) to assess the Jews’ legal and social situation in the GDL, its change, and to establish the difference between the legal and social situation of Jews in the GDL, and of those in Poland; 3) define the social status of Jews; 4) to establish the points of conflicts between urban Jews and other city dwellers, and how they were regulated; 5) to reconstruct the rest of society’s (Christians and non-Christians) attitude toward the Jews and the factors that shaped it 6) to assess the behaviour of the Jewish community in the light of intolerance and the ways it affected the society. The study was based on published and archival 15–18 c. sources.

ISBN:
9789986341987
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44901
Updated:
2022-02-10 22:39:39
Metrics:
Views: 147
Export: