Kokybiško mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo komponentų projektavimas suaugusiųjų švietimo paslaugų optimizavimo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokybiško mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo komponentų projektavimas suaugusiųjų švietimo paslaugų optimizavimo kontekste
Alternative Title:
Designing the components of high-quality school leadership development in a context of professionalization of adult education service
In the Journal:
Andragogika. 2012, Nr. 3, p. 82-104
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo modelis; Ugdymas / Education.
EN
Education management; Model of school leaders competence development; School leadership; School managers' competency development model.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami kokybiško mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo komponentai suaugusiųjų švietimo paslaugų optimizavimo kontekste. Pirmoje straipsnio dalyje teorinės analizės būdu sukuriamas hipotetinis kokybiško mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo modelis. Antroje – pristatoma tyrimo, kurio metu buvo aprobuotas teorinis kompetencijų ugdymo modelis, metodika ir rezultatai. Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo (-si) programų turinys turi remtis realiais mokyklų vadovų poreikiais ir interesais. Programos turi ugdyti konkrečius gebėjimus, kurie pritaikomi praktikoje ir skatina profesinės veiklos tobulinimą. Kompetencijų ugdymas (-is) turi remtis suaugusiųjų švietimo principais. Tuomet dalyviai jaučia, kad atsižvelgiama į jų poreikius, mokymosi ypatumus, patirtį. Svarbus veiksnys – edukacinė aplinka. Kuriant edukacinę aplinką, svarbu taikyti informacines technologijas, formuoti palankią ir kūrybingą atmosferą. Be to, svarbu suderinti mokymosi tikslus, uždavinius, metodus ir besimokančiųjų kompetencijų ugdymo (-si) poreikius, mokymosi rezultatų vertinimo būdus. Būtina užtikrinti vidinio ir išorinio mokymosi dermę. Jeigu nėra galimybės tiesiogiai išbandyti naujas žinias ir gebėjimus realioje aplinkoje bei organizuoti jų sklaidą organizacijoje, būtina taikyti tokius mokymosi metodus, kuriuos patys dalyviai galėtų nesunkiai pritaikyti savo organizacijose. Svarbi kompetencijų ugdymo (-si) optimizavimo prielaida – naujas ugdytojo / andragogo vaidmuo. Ugdytojas turi bendradarbiauti su mokymosi dalyviais, skatinti jų aktyvią veiklą, kurti teigiamą edukacinę aplinką. Todėl ugdytojai turi būti tiek teoriškai, tiek praktiškai pasirengę ir nuolat tobulėti andragoginėje veikloje.

ENThe paper analyses the components of qualitative development of school leaders’ competences in the context of optimisation of adults’ education services. The first part presents a theoretical analysis which creates the hypothetical model of qualitative development of school leaders’ competences. The second part presents the methodology and results of the research. The content of programmes of the (self)development of school leaders’ competences should be based on their real needs and interests. The programmes should develop specific capacities that could be applied in practice and that promote the improvement of professional activities. (Self)development of competences must be based on the principles of adult education. The educational environment is an important factor. When creating the educational environment, it is important to apply information technologies and form a favourable and creative atmosphere. Moreover, it is important to coordinate learning aims, objectives, methods, learners’ competence (self)development needs and ways of assessing learning results. The harmony of internal and external learning must be ensured. If there is no possibility to directly test new knowledge and skills in the real-life environment and organise their dissemination in an organisation, such learning methods that could be easily applied by participants in their organisations must be applied. An important precondition for the optimisation of competence (self)development is the new role of the educator/andragogue. The educator must cooperate with learning participants, promote their activities and create positive educational environment. Therefore, educators must be both theoretically and practically prepared and regularly develop in andragogy.

ISSN:
2029-6894
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44250
Updated:
2018-12-17 13:23:57
Metrics:
Views: 20    Downloads: 6
Export: