Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymas švietimo vadybos paradigmų virsmo kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklų vadovų kompetencijų ugdymas švietimo vadybos paradigmų virsmo kontekste: disertacija
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto l-kla, 2011.
Pages:
213 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2011 m. Šiaulių universitete. Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokyklų vadovai; Mokyklų vadovų kompetencijos; Kompetencijų ugdymas.
EN
School heads; School heads' competencies; Competencies development.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: School heads' competencies development in the context of education management paradigm shift Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011 47 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje konceptualizuojamas mokyklų vadovų kompetencijų ugdymas švietimo vadybos paradigmų virsmo kontekste. Teigiama, jog sisteminės kaitos paradigmoje keliami nauji reikalavimai mokyklų vadovams; mokyklų vadovų kompetentingas vadovavimas traktuojamas kaip svarbiausia sėkmingos mokyklos veiklos dominantė. Todėl mokyklų vadovų kompetencijų ugdymas kaip tyrimo objektas analizuojamas sisteminiu požiūriu – siejant jį su mokyklos tobulinimo procesu. Darbe siūlomas teorinis modelis atskleidžia mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo ir mokyklos tobulinimo sąryšingumą per eilę tarpinių komponentų. Todėl darbe teoriškai (ieškant konceptualių sprendimų) ir empiriškai (atskleidžiant realybės situaciją) analizuojamos mokyklos vadovo veiklos sritys bei funkcijos nuolatinės kaitos kontekste, apibūdinami vadovavimo modeliai bei jų įtaka mokyklos procesams, išskiriamos aktualios mokyklų vadovų kompetencijos, išryškinamos kompetencijų ugdymo galimybės, aptariami kokybiško kompetencijų ugdymo principai. Tyrimo rezultatai atskleidžia, jog efektyvų mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo kaip sistemos funkcionavimą Lietuvoje riboja istoriškai ir kultūriškai susiformavę mokyklų vadovų vaidmenis, vadovų atsakomybių modeliai, tradicinio viešojo administravimo bei viešosios vadybos paradigmų vyravimas Lietuvos švietimo sistemoje, inovatyvių kompetencijų ugdymo strategijų, formų, modelių bei kompetencijų ugdymo patirties, tradicijų stoka.

ENSchool heads’ competencies development in the context of education management paradigms’ shift is conceptualized in the doctoral thesis. It is argued that in the paradigm of systemic change new requirements for school heads have been raised; school heads’ competent leadership is treated as the most significant dominant of successful school activity. Hence the development of school heads competencies as the object of the research is analyzed in a systemic approach - with concern to the school improvement process. The theoretical model, presented in the thesis, discloses the relation between school heads’ competencies development and school improvement in a range of indirect transitional components. Therefore, as theoretically (seeking to provide conceptual solutions), as empirically (seeking to disclose reality situation) school heads’ areas of activity and functions are analyzed in the context of continuous change, leadership models and their impact to school processes are described, school heads’ relevant competencies are extracted, opportunities for leadership development are highlighted, principles of high-quality competencies development are discussed. The implications of the research disclose that the effective functioning of school heads’ competencies development system in Lithuania is limited by historically and culturally acquired school heads’ roles and responsibility models, prevalence of old public administration and new public management paradigms in Lithuanian education system, lack of innovative strategies, means, models of competencies development as well as lack of competencies development expertise and traditions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43009
Updated:
2022-02-07 20:08:54
Metrics:
Views: 10
Export: