Lietuvos politiniai santykiai su Vakarų Europa XIII-XV a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos politiniai santykiai su Vakarų Europa XIII-XV a
Alternative Title:
Political relations between Lithuania and Western Europe in XIII-XV centuries
In the Journal:
Kultūros barai. 2006, Nr. 10, p. 66-73
Keywords:
LT
Jogailaičiai (Jagiellonian dynasty); 12 amžius; 13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LTBūdama dviejų krikščioniškų civilizacijų paribyje, Lietuva intensyviai bendravo su abiejomis, be to, ir su islamo civilizacija, kuriai mūsų regione atstovavo totoriai. Visi šie santykiai buvo labai svarbūs Lietuvos istorinei raidai. Jų politinė esmė ta, kad XIII-XIV a. Lietuva gynėsi nuo Vakarų krikščioniškosios civilizacijos, plėtėsi Rytų krikščioniškosios civilizacijos (Rusios žemių) sąskaita ir užmezgė kaimyniškus santykius su islamo civilizacija. Lietuva pasirinko katalikybę dėl pragmatinių priežasčių – matydama Vakarų civilizacijos pranašumą. Tam didelės įtakos turėjo lietuvių susidūrimas su galingu priešininku Vokiečių ordinu, kuris reprezentavo Vakarų katalikiškos civilizacijos techninį, karinį ir kultūrinį pranašumą, kuomet Rytų stačiatikiška civilizacija išgyveno politinio susiskaldymo ir nuosmukio periodą. Straipsnyje aptariamos dar XII a. pabaigoje prasidėjusios lietuvių kovos su kryžininkais (kalavijuočiais) ir kryžiuočiais, taip pat krikšto priėmimo aplinkybės (Mindaugo, Gedimino, Algirdo ir kitų Lietuvos valdovų politika šiuo klausimu) ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dinastinė politika XIII – XVI a. Visa tai lėmė, jog Lietuva į Vakarų Europos valstybių šeimą atėjo ne kaip naujokė, o gerai ją pažinodama. Todėl Jogailaičių dinastiniai laimėjimai XV – XVI a. nelaikytini atsitiktiniais ar keistais. Baigiantis viduramžiams Jogailaičių dinastijos atstovai valdė keturias pagrindines Vidurio Europos valstybes – Lietuvą, Lenkiją, Čekiją ir Vengriją.Reikšminiai žodžiai: Bohemija; Christianizacija; Christianizcija; Jogailaičiai (Jagiellonian dynasty); Jogailaičiai (Jagiellonian dynasty); Krikštas; Kryžiaus karai; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland),; Politiniai santykiai; Vakarų Europa; Vengrija; 13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; 13-15 Centuries; Baptism; Bohemia; Christianization; Crusades; Hungary; Jagellonian dynasty; Jagiellonian dynasty; Lithuania; Political relations; Western Europe.

ENBeing at the margin of two Christian civilizations, Lithuania had intensively communicated with both of them, also including Islamic civilization, which was represented in our region by the Tatars. All these relationships were very important to historical development of Lithuania. Their political essence lies in the fact that in the XIII-XIV century Lithuania was defending from Western Christian civilization, it was developing on the account of Eastern Christian civilization (land of Rusia), and has established friendly relations with Islamic civilization. Lithuania had chosen Catholicism due to the pragmatic reasons, i.e. because it had seen the superiority of Western civilization. This had been significantly influenced by Lithuanian encounter with powerful opponent German Order, which was representing technical, military and cultural advantage of Western Catholic civilization, when the Eastern civilization of Orthodox was experiencing a period of political fragmentation and recession. The article includes discussion on Lithuanian fights in the end of XII century against Brothers of the Sword and Crusaders, also circumstances of acceptance of Christianity (policy of Mindaugas, Gediminas, Algirdas and other Lithuanian rulers on this issue), and dynastic policy of Grand Dukes of Lithuania in XIII-XVI century. The result of this was that Lithuania joined the family of Western European countries not as a newcomer, but as a member who knows it very well. Therefore, achievements of Jagiellonian dynasty in XV-XVI century are not treated as accidental or unusual. In the end of the Middle Ages representatives of Jagiellonian dynasty were ruling four main countries of Central Europe, i.e. Lithuania, Poland, Czech Republic and Hungary.

ISSN:
0134-3106
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44156
Updated:
2021-01-10 18:08:40
Metrics:
Views: 59    Downloads: 16
Export: