Balsių sistema Aleksandro Žirgulio darbe "Surviliškio tarmė" (1939)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Balsių sistema Aleksandro Žirgulio darbe "Surviliškio tarmė" (1939)
Alternative Title:
System of vowels in the study "Surviliškis subdialect" (1939) by Aleksandras Žirgulys
In the Journal:
Baltistica. 2012, t. 47, Nr. 2, p. 321-342
Keywords:
LT
Aleksandras Žirgulys; Panevėžys; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Širvintos; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje dėmesys sutelkiamas į Aleksandro Žirgulio darbą „Surviliškio tarmė. Fonetinis aprašas“ (1939). A. Žirgulio diplominiame darbe aprašyta Surviliškio šnektos balsių sistema yra trikampė. Trumpųjų fonemų posistemis susideda iš vienabalsių /ɔ, a, ẹ/, netrumpųjų – iš /u., o., a., e., i./. Ilgosioms fonemoms priskirtini ir kintamojo pakilimo (poliftongai) /ie/, /uo/. Atviruosiuose galūniniuose skiemenyse trumposioms fonemoms atstovauja redukuoti alofonai ɛ, υ, ι, o uždaruosiuose šios pozicijos skiemenyse funkcionuoja redukuotoji archifonema /a/. Apraše neminimos vien tik šiauliškių patarmei būdingos ypatybės. Bet atkreiptinas dėmesys į transkripciją – kai kurios formos perrašytos taip, tarsi būtų patyrusios gretimoms šiauliškių šnektoms būdingą žemaitiškąją galūnių redukciją. Pagal *an, *am, *en, *en, ą, ę tarimą A. Žirgulio aprašyta Surviliškio šnekta yra artimiausia dabartinei rytų aukštaičių panevėžiškių patarmei, kitos dvi skiriamosios ypatybės: redukuotųjų galūninių balsių nesuplakimas ir kirčiuotųjų uo, ie vienabalsiai žemutinio pakilimo koreliatai nekirčiuotuose kamieno skiemenyse, rodo sąsają su dabartiniais rytų aukštaičiais širvintiškiais. Šiuo metu kirčiuotą uo dažniau atliepia nekirčiuotas ọ. Surviliškio šnekta priskirtina pietinių panevėžiškių patarmei. Apraše pateikti duomenys rodo akivaizdų pietinių panevėžiškių ir širvintiškių artumą. Prieš 80 metų visame vakariniame rytų aukštaičių patarmės pakraštyje, kuriam priklauso ir Surviliškio šnekta, galūniniai trumpieji balsiai turėjo būti redukuojami mažiau negu dabar.Reikšminiai žodžiai: Aleksandras Žirgulys; Surviliškio tarmė; Aleksandras Žirgulys; Surviliškis subdialect.

ENThe paper focuses on the study “Surviliškio tarmė. Fonetinis aprašas” [Surviliškis Dialect. Phonetic Inventory] by Aleksandras Žirgulis (1939). The vowel system of Surviliškis dialect described in Žirgulis’ diploma thesis is triangular. The subsystem of short phonemes consists of monophthongs /ɔ, a, ẹ/ and long phonemes of /u., o., a., e., i./. Polyphthongs of changing rise /ie/, /uo/ are attributed to the long phonemes. The short phonemes in open end syllables are represented by reduced allophones ɛ, υ, ι, whereas the reduced archiphoneme /a/ functions in the closed syllables of this position. The inventory does not mention the features that are typical only of Šiauliai subdialect. However, attention should be paid to transcription – some forms are transcribed in such a way as if they have experienced the Samogitian reduction of endings characteristic of adjacent Šiauliai subdialects. According to the pronunciation of *an, *am, *en, *en, ą, ę, Surviliškis dialect described by Žirgulis is closest to the current Eastern Highland Panevėžys subdialect; the other two distinctive features: non-blending of reduced end vowels and monophthong low-rise correlates of accentuated uo, ie in non-accentuated stem syllables show the connection with the current Eastern Highland Širvintos subdialect. Currently the accentuated uo is more often corresponded by the non-accentuated ọ. Surviliškis dialect is attributed to Southern Panevėžys subdialect. The data presented in the inventory show an evident affinity of Southern Panevėžys and Širvintos subdialects. 80 years ago across the entire western periphery of the Eastern Highland subdialect, where Surviliškis dialect belongs, the short end vowels had to be reduced to a smaller extent than nowadays.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44098
Updated:
2018-12-17 13:23:42
Metrics:
Views: 31    Downloads: 2
Export: