Kirčio atitraukimas Surviliškio šnektoje : A. Žirgulio pateikti duomenys ir jų interpretavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kirčio atitraukimas Surviliškio šnektoje: A. Žirgulio pateikti duomenys ir jų interpretavimas
Alternative Title:
Stress retraction in the Surviliškis subdialect: the data presented by A. Žirgulys and their interpretation
In the Book:
Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. P. 113-117
Keywords:
LT
Intonacija / Intonation; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Morfologija / Morphology; Semantika / Semantics; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie kirčio atitraukimą ir jo priežastis vakarų aukštaičių šiauliškių Surviliškio šnektoje. Pristatomi faktai, pateikti Aleksandro Žirgulio diplominiame darbe „Surviliškio tarmė: Fonetinis aprašas“ (1939), jie interpretuojami ir tikslinami pasiremiant naujausiais tarmių fonetikos ir prozodijos tyrimų rezultatais. Kirčio atitraukimo dėsnį Surviliškio šnektoje A. Žirgulys apibrėžia taip: kirtis atitraukiamas iš trumpos galūnės į priešpaskutinį pusilgį (šių dienų požiūriu, – sutrumpėjusį senovinį ilgąjį) skiemenį. Toliau dialektologas nurodo atvejus, kada kirtis atitraukiamas nedėsningai. Teiginiai apie kirčio atitraukimą tikslintini: lieka neaiškūs daugiaskiemenių žodžių kirčiavimo polinkiai, kirčio atitraukimu vadinamas ir kirčio vietos apibendrinimo reiškinys, kirčio atitraukimo priežastimi laikoma netoli einanti kirčio visuotinio atitraukimo izofonė. Kadangi iliustraciniai pavyzdžiai užrašyti su sakiniais, galima ieškoti kirčio atitraukimo priežasčių, besiformuojančių kalbos sraute. Kirčio kėlimasis iš galinio skiemens į priešpaskutinį lengvai ir įtikinamai paaiškinamas sakinio intonacija, morfologiniais ir semantiniais ypatumais, polinkiu kalbėti ritmingai ir panašiomis vidinėmis priežastimis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kirčio atitraukimas; Intonacija; Morfologinis; Semantinis ir ritmikos veiksnys; Stress retraction; Intonation; Morphological; Semantic and rhythmic factors.

ENThe article deals with the retraction of accent and its reasons in the Surviliškis subdialect of western Upper Lithuanians šiauliškiai. Facts presented in the paper by Aleksandras Žirgulys Surviliškis Subdialect: Phonetical Description (1939) are presented, they are interpreted and specified according to the results of the latest research in the phonetics and prosody of dialects. A. Žirgulys defines the law of accent retraction in Surviliškis subdialect as follows: accent is retracted from the short inflection to the next-to-last medium length (from the present perspective, the reduced ancient long) syllabus. The dialectologist goes on to indicate cases when the accent is retracted randomly. The statements on accent retraction should be specified: the trends of the accentuation of polysyllabic words remain unclear, the phenomenon of the generalization of the accent position is referred to as accent retraction, the close isophone of the general accent retraction is considered to be the reason of accent retraction. As the illustrative examples contain sentences, reasons of accent retraction, formed in the language flow, can be looked for. The shift of the accent from the final to the next-to-last syllabus can be easily and validly explained by the sentence intonation, morphological and semantic features, an inclination to speak rhythmically and other internal reasons.

ISBN:
9955516860
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6858
Updated:
2020-11-19 20:38:44
Metrics:
Views: 32    Downloads: 1
Export: