Studentų kompetencijos ugdymas specialiosios pedagogikos studijose taikant mokytojo profesijos kompetencijos aprašą bei studentų nuomonės tyrimą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Studentų kompetencijos ugdymas specialiosios pedagogikos studijose taikant mokytojo profesijos kompetencijos aprašą bei studentų nuomonės tyrimą
Alternative Title:
Development of students’ competences in special education studies, applying the description of the teacher’s professional competence and research on students’ opinion
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2011, Nr. 17, p. 87-104
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStudijų kokybės vertinimo centro vykdomas studijų programų auditas skatina mokslininkų bendruomenės ir visuomenės diskusijas apie studijų kokybę. Tyrimo pristatyme analizuojama konkreti studijų programa – specialioji pedagogika. Ji vertinama programos moduliuose ugdomų gebėjimų atitikmens Mokytojo profesijos kompetencijos aprašo ir studentų nuomonės apie studijų programoje ugdomas kompetencijas aspektu, diferencijuojant studentų nuomonę pagal lytį ir studijų pasiekimus. Atliekant tyrimą naudotasi literatūros, dokumentų, turinio (content) analizės, aprašomosios matematinės statistikos ir neparametrinių testų metodais. Kokybiniu tyrimu buvo siekiama nustatyti, kaip specialiosios pedagogikos studijų programos formuojami gebėjimai dera su Mokytojo profesijos kompetencijos aprašo gebėjimais, o kiekybiniu tyrimu – kaip būsimi specialieji pedagogai vertina savo įgyjamas profesines kompetencijas studijų procese. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Studijų programa; Profesinės kompetencijos; Studijų kokybė; Pedagogų rengimo reglamentas; Mokytojo kompetencijos; Study programme; Professional competences; Quality of studies; Regulation of teacher training.

ENAudit of study programmes performed by the Centre of Quality Assessment in Higher Education encourages the scientists’ community and society to discuss quality of studies. The research deals with a concrete study programme – special education. It is being assessed in the aspect of correspondence of abilities developed according to the modules of the study programme to The Description of the Teacher’s Professional Competence and with regard to students’ opinion about competencies being developed in the study programme, differentiating students’ opinion according to gender and academic achievements. The research employed methods of literature analysis, document analysis, content analysis, descriptive mathematical statistics and non-parametric tests. Qualitative research aimed to identify how the abilities formed in the study programme of special education cohere with the abilities in The Description of the Teacher’s Professional Competence. The quantitative research aimed to identify how prospective special educators assess their professional competences obtained in the study process. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42162
Updated:
2018-12-20 23:35:32
Metrics:
Views: 41    Downloads: 13
Export: