Folklorinės tradicijos kaitos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Folklorinės tradicijos kaitos ypatumai
Alternative Title:
Pecularities of change in the folklore tradition
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2003, 25, p. 13-29
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Kariuomenė / Army; Liaudies kultūra / Folk culture; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – esmingesni folklorinės tradicijos kaitos aspektai. Daugiausia dėmesio skiriama rašto paskatintiems lietuvių folklorinės tradicijos pokyčiams. Darbe siekiama apžvelgti tradicijos, kaip mokslinės kategorijos, įvairiapusiškumą; atskleisti nevienareikšmišką rašto įtaką XX a. pradžios lietuvių folklorinės tradicijos kaitos procesams; kaip tipišką rašytinės ir folklorinės tradicijų abipusės įtakos pavyzdį išanalizuoti vieną asmeninių folkloro užrašų rūšį – tarpukario Lietuvos karių dainų sąsiuvinius. Straipsnyje teigiama, jog tradicija – įvairiapusiška kategorija, kurios tyrimuose pasitelkiamos kanono, folkloro, kultūros, performanso, istoriškumo, proceso ar net kalbos sąvokos. Straipsnyje plačiau kalbama apie folklorinės tradicijos kaitos priežastis. Viena svarbesnių laikytinas rašto atėjimas į tradicinę visuomenę. Lietuvių folklore rašto įtaka akivaizdi XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, ypač vėlyvosioms karinėms-istorinėms dainoms. Jose gausu rašytinės kultūros elementų. Tikėtina, kad nemaža dalis šių dainų buvo sukurtos raštu, o plito persirašinėjant. Įdomiu ir informatyviu folklorinės tradicijos kaitos pavyzdžiu laikytini asmeniniai folkloro užrašai. Būdingu kultūriniu reiškiniu laikytina tarpukario Lietuvos kariuomenėje gyvavusi karių dainų sąsiuvinių tradicija. Tyrimas atskleidžia, kad visas folkloras yra tradicinis, savo tradiciškumą reprezentuojantis kaskart skirtingomis priemonėmis priklausomai nuo istorinio ar bendrakultūrinio konteksto. Būtent tradicija ir leidžia šiems kontekstams įsiamžinti folklore.Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Folkloro tradicija; Kaita; Karinės-istorinės dainos; Tradicija; Change; Folklore; Folklore tradition; Lithuania; Military-historical songs; Tradition.

ENThe subject of this article is the more essential aspects of changes in folk tradition. The main attention is given to changes in the Lithuanian folk tradition induced by writing. This work is aimed at providing an overview of versatility of tradition as of scientific category; to demonstrate an ambiguous influence of writing on the processes of change in the Lithuanian folk tradition of the 20th century; to analyse one type of personal folk records – notebooks of soldier songs of the interwar Lithuania as a typical example of a mutual influence of written and folk tradition. The article claims that tradition is a versatile category which is studied with the help of such concepts as canon, folklore, culture, performance, historical aspect, process and even language. The article looks closely into reasons of change in the folk tradition. One of the main of such reasons is the coming of writing into traditional society. In the Lithuanian folklore, the influence of writing is obvious at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, especially on the late military-historic songs. They have a lot of elements of written culture. It is believed that quite a lot of these songs were created in writing and spread by way of written correspondence. Therefore, personal folklore records are deemed an interesting and informative example of change in the folklore tradition. A tradition to keep song notebooks is deemed a characteristic cultural phenomenon of the interwar Lithuanian military. This study demonstrates that all folk culture is a traditional culture and represents its aspect of tradition using various means depending on the historical or common cultural context. It is the tradition that allows these contexts to be recorded in folklore.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40106
Updated:
2018-12-17 11:16:19
Metrics:
Views: 51    Downloads: 13
Export: