Kūrybinio individualumo ženklai lietuvių folklorinėje tradicijoje.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybinio individualumo ženklai lietuvių folklorinėje tradicijoje
Alternative Title:
Traces of creative indviduality in the Lithuanian folkloric tradition
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2006, 31, p. 142-168
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Poezija / Poetry; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojami kūrybinio individualumo ženklai lietuvių folklorinėje tradicijoje, išryškinami ir nagrinėjami svarbesni individualumo ženklai bendrame folklorinės tradicijos kontekste, aptariamos individualumo ir folklorinės tradicijos prieštaravimų ir koreliacijos galimybės bei kai kurie žodinės ir rašytinės kultūrų sąveikos nulemti liaudies dainos ir eilėraščio sąlyčiai. Individualios folkloro kūrėjo-atlikėjo meninės saviraiškos ir pačios folklorinės tradicijos santykis yra specifinis, kadangi ryškesni individualūs kūrybiniai bandymai sugebėdavo prasimušti pro tradicijos filtrą. Dainininkui ar pasakotojui pasirenkant pačius folkloro kūrinius bei pritaikant juos konkrečioms aplinkybėms, neretai išryškėja jų asmeninės savybės ir įvairios komunikacinės intencijos. Atlikėjo individualumo raiška skirtinguose tautosakos žanruose turi nevienodas galimybes. Žodinės ir rašytinės kultūros elementų, t.y. liaudies dainos ir eilėraščio sąsajų analizė atskleidė stiprų abipusį šių iš esmės skirtingų, tačiau viena kitą papildančių kūrybų ryšį. Kūrybinės liaudies menininkų saviraiškos kontekste pastebėta folkloro rinkėjo ir pateikėjo santykio įtaka pastarojo paveldėtų ir perduodamų tradicijos elementų svarbos pajautimui bei individualumo savivokai.Reikšminiai žodžiai: Folklorinė tradicija; Individualumas; Kolektyviškumas; Daina; Eilėraštis; Folklorinė/poetinė formulė; Rašto kultūra; Atlikimo kontekstas; Folkloric tradition; Individuality; Collective creation; Song; Poem; Folkloric/poetic formula; writting culture; Context of performance.

ENThe article analyses creative individuality signs in a tradition of Lithuanian folklore, highlights and discusses more important creative individuality signs in a general context of folklore tradition, discusses the possibilities of contradiction and correlation between the individuality and folklore traditions, as well as states some interrelations of songs and poems conditioned by the interaction of oral and written culture. The interrelation between an individual artistic self-expression of a folklore creator-performer and folklore traditions is a specific one, since brighter individual creative experiments managed braking out through the filter of traditions. When a singer or a storyteller chooses folklore creations and adjusts them to certain conditions his/her personal characteristics and various communication traditions usually show up. Performer’s individuality has different opportunities of expression in various folklore genres. The analysis of the elements of oral and written culture, i.e. the interrelation of folk songs and poems, disclosed an intensive relationship between such essentially different, but complementary, creative areas. In a context of self-expression of creative folk artists, the article highlights the influence of the relationship between a person who collects and a person who delivers folklore in regards to the inherited and transferred feeling of the importance of traditional elements and the understanding of individuality.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9773
Updated:
2018-12-17 11:52:02
Metrics:
Views: 41    Downloads: 2
Export: