Some aspects of primary form teacher's professional competence

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Some aspects of primary form teacher's professional competence
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje supažindinama su kompetencijos ir profesinės kompetencijos sąvokomis, atskleidžiama socialinės kompetencijos svarba mokytojo profesinėje veikloje. Pradinėje mokykloje keliami labai specifiniai reikalavimai mokyklai, mokytojui ir jo profesinėms kompetencijoms, kurios yra viena iš svarbiausių efektyvaus švietimo sistemos funkcionavimo sąlygų. Pedagogo profesinių kompetencijų būtina dalis yra ir socialinė kompetencija, kurios esmė - komunikacijos ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Be to, pradinių klasių mokytojas turi prisidėti prie jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymo: skatinti komunikacijos - bendradarbiavimo, emocijų valdymo, konfliktų sprendimo įgūdžių ir moralinių normų raidą. Atliktas tyrimas, kuriuo siekta atskleisti, kaip pradinių klasių mokytojai supranta mokytojų profesines (socialines) kompetencijas, kokie yra mokytojų socialinių kompetencijų ypatumai bei galimybės vystyti mokinių socialinę kompetenciją. Tyrime dalyvavo 301 mokytojas iš Klaipėdos, Kauno ir Tauragės apskričių. Apibendrinant gautus rezultatus, galima išskirti tokius pradinių klasių mokytojo profesinės kompetencijos(socialinės kompetencijos) komponentus: komunikacija, bendradarbiavimas, aktyvumas (iniciatyva), gebėjimas pažinti mokinį ir socialinę aplinką, asmenybės savybės (tolerancija, sąžiningumas, savikritika ir kt.), savišvieta, atvirumas pokyčiams. Siekiant įvairiapusiškos ir sėkmingos pradinių klasių mokinių socialinės kompetencijos raidos, pradinių klasių mokytojams svarbu įvertinti savo profesines (socialines) kompetencijas ir jas nuolat sistemiškai lavinti dalyvaujant įvairiose konferencijose, projektuose, kursuose, seminaruose.

ENThe article gets the reader familiarized with the concepts of competence and professional competence and reveals the importance of social competence of professional activities of a teacher. In the primary school very specific requirements are raised for the school, the teacher and his professional competences, which are among the most important conditions for efficient functioning of the educational system. Among the essential parts of professional competences of a pedagogue is social competence, the essence of which is communication and cooperation skills. In addition, a primary school teacher must contribute to development of social competences of children of the younger school age, i. e. encourage development of communication – cooperation, management of emotions, conflict resolution skills and moral norms. The study was performed with aim to reveal how primary school teachers comprehend the teachers’ professional (social) competences, which are the peculiarities of teachers’ social competences and their possibilities of development of social competences of the pupils. 301 teachers from Klaipėda, Kaunas and Tauragė districts participated in the survey. When summarizing the obtained results, one can distinguish the following elements of the professional (social) competence of the primary school teacher: communication, cooperation, initiative, ability to get to know the pupil and social environment, personal traits (tolerance, honesty, self-criticism, etc.), self-education and openness to change. In order to strive for versatile and successful development of social competence of primary school pupils, primary school teachers must be able to evaluate their professional (social) competences and continuously and systematically develop them by participating in different conferences, projects, training courses and seminars.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3996
Updated:
2018-12-17 11:38:26
Metrics:
Views: 24    Downloads: 12
Export: