Mokyklos baimės raiška ir jos įveikimo edukaciniai veiksniai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos baimės raiška ir jos įveikimo edukaciniai veiksniai: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
222, [76] lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete, Edukologijos institute. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: School anxiety and the educational ways of overcoming it Kaunas, 2007 33 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje remiamasi šių autorių konceptualiosiomis nuostatomis: Morschitzky (1999, 1998), Schnabel (1998), Weiß (1997), Wiedekamm (1995), Hurrelmann (1994), Strittmatter (1993), Rost (1980-2001), Schwarzwer (1975-2000), Helmke (1983), Husslein (1978), Krohne (1977-1996) ir kt. Tyrimo problema apima tokius klausimus: • Kaip traktuoti mokyklos baimę - kaip individo ar mokyklos problemą? Ar šios problemos priežastys yra vidinės / nematomos (individualios, situatyvinės) ar matomos (kontekstinės)? • Su kokio lygmens (mezo-, makro-, mikro-) veiksnių poveikiu yra susijusi mokyklos baimės raiška moksleivių populiacioje? • Kaip mokyklos baimės raiškoje atsiskleidžia edukacinių veiksnių poveikis ir ar sistemingai ir kryptingai tiriant edukacines aplinkas (jų specifiką, teikiamas galimybes, trikdžius) galima mažinti mokyklos baimių raišką moksleivių populiacijoje įvairiuose amžiaus tarpsniuose. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir apibrėžti mokyklos baimės raiškos ypatumus nustatant edukacinius veksnius, sąlygojančius ir švelninančius mokyklos baimės raišką moksleivių populiacijoje bei pateikiant mokyklos baimės įveikimo edukacinių priemonių taikymo specifiką. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibūdinti ir pagrįsti mokyklos baimę kaip psichosocialinį ir edukacinį fenomeną tarpdisciplininių tyrimų bei edukacinės diagnostikos požiūriais. 2. Apibūdinti edukacinius veiksnius, darančius įtaką mokyklos baimės formavimuisi bei švelninančius mokyklos baimės raišką moksleiviams. 3. Suformuoti ir pagrįsti mokyklos baimės tyrimo metodologiją. 4. Išryškinti baimės raiškos kompleksiškumą bei galimas atskirtis tarp mokymosi ir socialinės baimės dimensijų. 5. Nustatyti įvairių lygmenų (mezo-, makro-, mikro-) faktorius, darančius didžiausią/mažiausią įtaką mokyklos baimės raiškai. [Iš leidinio]

ENThe dissertation is based on conceptual assumptions of the following authors: Morschitzky (1999, 1998), Schnabel (1998), Weiß (1997), Wiedekamm (1995), Hurrelmann (1994), Strittmatter (1993), Rost (1980-2001), Schwarzwer (1975-2000), Helmke (1983), Husslein (1978), Krohne (1977-1996) and others. The research problem covers the following questions: How to treat fear of school – as an individual or as a school problem? Are causes of this problem internal/invisible (individual, situational) or visible (contextual)? With impact of which level (meso-, macro- or micro-) is the expression of school fear linked in the population of pupils? How does the expression of school fear reveal the impact of educational factors and is it possible by systemic and targeted research of educational environments (their specific features, opportunities offered and barriers) to reduce fear of school in the pupil population of different age groups? The purpose of the study is to analyse and define peculiarities of manifestations of fear of school by identifying educational factors conditioning and mitigating the expression of school fear in pupil population and presenting specific features of application of educational measures to overcome fear of school. Research objectives: to define and justify fear of school as a psychosocial and educational phenomenon in terms of interdisciplinary research and educational diagnostics; to define educational factors having impact on formation of school fear and mitigating the expression of school fear for pupils; to form and justify the research methodology of fear of school; to highlight the complexity of fear manifestations and possible gaps between learning and social dimensions of fear; to identify factors of different levels (meso-, macro- and micro-) having the largest/smallest effect on manifestations of school fear.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9303
Updated:
2022-02-07 20:08:18
Metrics:
Views: 41
Export: