Teksto supratimo gebėjimų ugdymas ir skaitymo motyvacijos stiprinimas mokant(is) metakognityvinių skaitymo strategijų heterogeninėje klasėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teksto supratimo gebėjimų ugdymas ir skaitymo motyvacijos stiprinimas mokant(is) metakognityvinių skaitymo strategijų heterogeninėje klasėje: disertacija
Publication Data:
Šiauliai, 2008.
Pages:
154, [1] p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2008 metais Šiaulių universitete. Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of text comprehension abilities and enhancement of reading motivation teaching and learning metacognitive reading strategies in the heterogenic class Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008 38, [1] p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama bendrojo lavinimo mokyklos šeštų klasių mokinių teksto supratimo kaip universalaus bazinio akademinio gebėjimo ir motyvacijos skaityti stiprinimo problema, atsižvelgiant į heterogeninės (ugdymosi poreikių požiūriu) klasės nulemtus iššūkius didaktiniam procesui. Tyrimo problemą konkretina šie klausimai: kokios mokymo strategijos dominuoja, kiek dėmesio pamokose skiriama racionalių mokymosi strategijų formavimui bendrojo lavinimo mokykloje? kokie bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių vaikų skaitymo motyvacijos ir teksto supratimo ypatumai? kiek metakognityvinių skaitymo strategijų mokymas klasikinės ugdymo paradigmos kontekste yra efektyvus ugdant heterogeninės klasės mokinių teksto supratimo gebėjimus ir skaitymo motyvaciją? Tyrimo objektas – teksto supratimo gebėjimų ugdymas ir skaitymo motyvacijos stiprinimas. Tyrimo dalykas – metakognityvinės skaitymo strategijos. Disertacinio tyrimo tikslas – įvertinti metakognityvinių skaitymo strategijų mokymo(si) efektyvumą stiprinant skaitymo motyvaciją ir ugdant teksto supratimo gebėjimus. Tyrimo mokslinį naujumą ir reikšmingumą pagrindžia tai, kad struktūruoto stebėjimo metodu įvertinti didaktinio proceso bendrojo lavinimo mokykloje ypatumai; sukurta ir empiriškai patikrinta metakognityvinėmis skaitymo strategijomis grindžiama teksto supratimo gebėjimų ugdymo ir skaitymo motyvacijos stiprinimo metodika; parengti teksto supratimo gebėjimų ir skaitymo motyvacijos klausimynai, įvertintas jų patikimumas ir tinkamumas; parengtas teorinis teksto supratimo gebėjimų ugdymo ir skaitymo motyvacijos stiprinimo mokanti(is) metakognityvinių skaitymo strategijų heterogeninėje klasėje modelis. [eLABa]

ENThe thesis analyses the problem of text comprehension by comprehensive school sixth form pupils as a universal basic academic ability and of enhancement of reading motivation considering the challenges determined by heterogenic (from the standpoint of self-development needs) class to the didactic process. Research problem is specified by the following questions: What teaching strategies prevail in the comprehensive school? What are the peculiarities of comprehensive school pupils’ reading motivation and text comprehension? How much is teaching of metacognitive reading strategies in the context of classical education paradigm effective developing heterogenic class pupils’ text comprehension abilities and reading motivation? Research subject – development of text comprehension abilities and enhancement of reading motivation. Research object – metacognitive reading strategies. Research aim of the thesis – to evaluate the effectiveness of teaching and learning metacognitive reading strategies enhancing reading motivation and developing text comprehension abilities. Scientific novelty and significance of the research is substantiated by the creation and experiential testing of methods of developing text comprehension abilities and of enhancing reading motivation, grounded on metacognitive reading strategies; preparation of questionnaires for text comprehension abilities and reading motivation, evaluation of their reliability and suitability; preparation of the theoretical model of developing text comprehension abilities and of enhancing reading motivation, learning and teaching metacognitive reading strategies in the heterogenic class. [eLABa]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12730
Updated:
2022-02-07 20:09:21
Metrics:
Views: 32
Export: