Jogailos monetos su liūtu (leopardu) ir dvigubu kryžiumi skyde

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jogailos monetos su liūtu (leopardu) ir dvigubu kryžiumi skyde
Alternative Title:
Jogaila's coins bearing a lion (leopard) and a double cross on the shield
In the Journal:
Numizmatika. 2012, t. 9-12, p. 41-60
Keywords:
LT
Archeologiniai radiniai / Artefacts; Dvigubas kryžius; Jogaila; Jogailos monetos; Liūtas; Moneta; Monetos. Numizmatika. Sigilografija. Sfragistika / Coins. Numismatics. Sigilography; Skydas.
EN
Coin; Double cross; Jogaila's coins; Lion; Schield.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Jogailos monetos su liūtu (leopardu) ir dvigubu kryžiumi skyde. Pirmiausiai teigta, kad šio tipo monetose pavaizduota suriesta žuvis, o ne liūtas. Ne visi numizmatai pritarė tokiai nuomonei. Kiti specialistai įžvelgė slibiną arba drakoną. Naujausi tokio tipo monetų radiniai ir žinomi liūto simbolio analogai patvirtina, kad Jogailos monetose pavaizduotas liūtas (leopardas). Liūto simbolis nėra Rusios ar valdovo simbolis, kaip buvo teigiama anksčiau. Liūto simbolis turi siejamas su krikštu ir yra Jėzaus Kristaus simbolis. Naujausi monetų radiniai leido nustatyti, kad aplink liūtą užrašyta lotyniška legenda. Vienas iš įrašo žodžių yra valdovo titulas – karalius (REX). Kitas žodis neidentifikuotas, bet pagal kitų monetų analogus žinoma, jog tai turėtų būti valdovo vardas. Dvigubas kryžius reverse rodo, kad tas vardas turėtų būti Jogaila. Tačiau, nėra aišku, kaip monetose užrašytas vardas: pagoniškas Jogaila ar krikščioniškas Vladislaus (Ladislaus). Dabartiniu metu yra žinomos 33 tokio tipo monetos. Monetų spaudų analizė parodė, kad 33 monetos yra nukaldintos naudojant 25 aversų (liūtas) ir 22 reversų (dvigubas kryžius) spaudus. Iš jų 17 monetų, arba 51 %, yra kaldintos susijungiančiais spaudais. Dar keturios iš 33 monetų yra nukaldintos dviem spaudų poromis.Naujausi monetų radiniai patvirtino, kad aptariamo tipo monetos buvo kaldintos po portretinių monetų, bet prieš monetas su raiteliu. Tai galėjo įvykti po Lietuvos krikšto – apie 1387-1388 metus. Didelis susijungiančių spaudų skaičius rodo, kad monetos buvo kaldintos labai trumpai – vos kelis mėnesius ar dar trumpesnį laiko tarpą. Pirmiausia buvo kaldintos monetos su pynutės apvadu, po to su taškiniu apvadu ir vėliausiai monetos su aiškiai matomu liūtu (leopardu). Metrologiniai tyrimai rodo, kad monetų skersmuo svyruoja nuo 11 iki 16,4 mm, vidurkis – apie 13 mm. Geriausiai išlikusių monetų masė svyruoja nuo 0,4 iki 0,615 g. Tikėtina, kad šio tipo monetų masės vidurkis galėjo būti apie 0,45-0,5 g. Vienintelės prabuotos monetos iš Mitkiškių lobio praba yra gerokai žemesnė nei kitų to laikotarpio žinomų monetų – apie 10 lotų (604). [versta iš angliškos santraukos]

ENThe author of the paper discusses the type of Jogaila's coins of the Grand Duchy of Lithuania bearing a lion (leopard) and a double cross on the shield. Upon announcing this type of coins for the first time, an opinion was voiced that it was actually a bent fish rather than a lion (Fig. 1). This opinion was not unanimously accepted by numismatists. Later two more opinions appeared that a lion (Fig. 2) or a dragon (Fig. 3) was represented on the coins. The most recent finds of this type of coins and the known analogues of the symbol of a lion on other types of coins confirm that a lion (leopard) is represented on these coins. The symbol of a lion is not a symbol of Rus or a ruler, as was asserted by researchers before. The lion on the coins is a symbol of Christianity and stands for Jesus Christ. The newest finds of coins helped to establish that the legend inscribed around the lion is in Latin. One of the words in the inscription is the ruler's title - king (REX) (Fig. 5). The other word of the inscription has not been identified, but it is clear from the analogues of other coins that it must be the rulers name. A double cross represented on the reverse shows that this name should be Jogaila. However, it is not clear if the coins bear Jogaila's pagan name or his Christian name Vladislaus (Ladislaus). At the present time, 33 coins of the type under discussion are known. The analysis of the dies of coins revealed that 33 coins were minted using 25 dies of obverses (the lion) and 22 dies of reverses (the double cross). Among them 17 coins, or 51 %, are minted using die chains (Fig. 6). Four out of 33 coins are minted using two pairs of dies.The most recent finds of coins confirmed that the coins of the type under discussion were minted later than the portrait coins, but prior to the coins with the knight. This may have happened after Lithuania's Christianization - ca. 1387/1388. Today, a rather small known number of these coins and quite a large amount of die chains shows that these coins were minted during a very short period - several months or even less. First, coins with plaits were minted, followed by coins with a pellet border, and finally - coins with a clearly visible lion (leopard) (Fig. 4). The metrological research shows that the diameter of the coins fluctuates from 11 to 16.4 mm, with the average of ca. 13 mm. The weight of the coins is from 0.4 to 0.615 g. It is possible that the average weight of this type of coins is ca. 0.45-0.5 g. The hallmark of the sole assayed coin from the Mitkiškės hoard is much smaller than that of other known coins from that period - ca. 10 loths (604). [From the publication]

ISSN:
1392-8570
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38261
Updated:
2018-12-17 13:16:42
Metrics:
Views: 34    Downloads: 11
Export: