Проволочные монеты Великого княжества Литовского 14-15 веков : новые находки

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Проволочные монеты Великого княжества Литовского 14-15 веков: новые находки
In the Book:
Tarptautinė numizmatikos konferencija, skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-mečiui / sudarytoja Dalia Grimalauskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010. P. 195-200. (Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka ; 22)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Monetos; Numizmatika; Sfragistika; Pilys; 14 amžius; 15 amžius; 14th century; 15th century; Coins; Numismatcs; Sphragistics; Castles.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Numizmatika / Numismatics; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Sigilografija / Sigilography.
Summary / Abstract:

LTE. Ivanauskui ir M. Balčiui 1994 m. Vilniuje išleidus knygą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lydiniai ir monetos nuo 1387 iki 1495 metų“, praėjo 12 metų. Per tą laiką buvo atrasta naujo tipo monetų, pagausėjo anksčiau žinomų monetų radinių. Straipsnio tikslas šiuos naujus duomenis iš XIV–XV a. aptarti ir analitiškai išnagrinėti, nes tai sudaro galimybę naujiems požiūriams į nagrinėjamą problematiką. Panaudojama naujausia mokslinė lietuviška ir užsienietiška literatūra (1999–2006 m. leidimo). Straipsnis gausiai iliustruotas Lietuvos ir gretimų šalių teritorijose rastų monetų atvaizdais. Nagrinėjant naujus monetų radinius atkreipiamas dėmesys į monetas su dvigubu kryžiumi. Remiantis ankstesniais tyrimais išsakoma mintis, kad Jogailos laikų randamose monetose sutinkamas dvigubas kryžius yra perimtas iš Vengrijos herbo. Jogailos pasirinktas krikšto vardas Vladislovas taip pat veikiausiai su tuo susijęs, nes Vladislovas yra Vengrijos globėjas. Tai liudytų Vengrijos įtaką ankstyvųjų Lietuvos monetų kaldinimui. Taip pat aptariamos kelios portretinės monetos, monetos su liūtu, monetos su Gediminaičių stulpais ir leopardais, monetos su Kaributo ženklu, monetos su ietimi ir kitos. Tarp jų – totorių monetos ir Kafos monetos, kontrasignuotos Gediminaičių stulpais.Remiantis naujais monetų radiniais daroma prielaida, kad rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse monetų kaldinimas galėjo prasidėti 1382 m., nuvertus nuo sosto Kęstutį (1381–1382).

ENIt has been 12 years since Eugenijus Ivanauskis and Mikelis Balčys published their book "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lydiniai ir monetos nuo 1387 iki 1495 metų" (literally translated as "Alloys and Coins of the Grand Duchy of Lithuania from 1387 to 1495") in Vilnius. During this time, new type of coins were discovered and the number of previously known coin finds got bigger. The aim of the article is to discuss these new data from the 14th-15th centuries and analyse them in an analytical way, as it enables new approaches to the issue under discussion. The latest scientific Lithuanian and foreign literature (published in 1999-2006) is used. The article provides a great number of illustrations showing coins found in the territories of Lithuania and neighbouring countries. When considering the new coin finds, attention is drawn to the coins having a double cross. According to the previous studies, is it suggested that the double cross, found on coins of the times of the rule of Jagiello, is taken from the coat of arms of Hungary. The name Władysław, which Jagiellon chose as his Christian name, might not be a coincidence as Władysław is the patron of Hungary. This is would prove the Hungarian influence on the early Lithuanian coins. Several portrait coins, coins with lion, coins with the Columns of Gediminas and leopards, coins with the mark of Kaributas, coins with spear and others are also discussed. Among them are the Tartar coins and Kaffa coins, countersigned with the Columns of Gediminas. Based on the new coin finds, it is assumed that the minting of the coins in the eastern and southern parts of Lithuania could have started in 1382, after Kęstutis (1381-1382) was dethroned.

ISBN:
9786098039030
ISSN:
1392-8929
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28166
Updated:
2022-03-13 19:03:46
Metrics:
Views: 24
Export: