Gyvenimo kokybės veiksniai ir jos kompleksinio vertinimo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenimo kokybės veiksniai ir jos kompleksinio vertinimo modelis: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011.
Pages:
166 p
Notes:
Dr. disert. rengta 2006-2011 m. Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedroje. Dr. disert. (social m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Quality of life factors and its integrated measurement model Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011 39 p
Summary / Abstract:

LTGyvenimo kokybė ir jos vertinimas tampa vis aktualesne ir labiau diskutuotina tema įvairiose mokslo kryptyse. Gyvenimo kokybė, kaip kompleksinis reiškinys, integruojantis platų mokslinių sričių ir empirinių tyrimų spektrą, akcentuojant ekonominį aspektą, analizuota nepakankamai. Trūksta platesnės priežastinės analizės, kokie visų pirma ekonominiai ir kiti veiksniai ir kaip lemia gyvenimo kokybę šalyje. Tyrimo tikslas – identifikavus gyvenimo kokybę lemiančius ekonominius ir kitus veiksnius, patikslinti gyvenimo kokybės sampratą ir parengti universalų, kompleksinį gyvenimo kokybės vertinimo modelį. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti uždaviniai sprendžiami trijose disertacijos dalyse. Pirmoje disertacijos dalyje analizuojami teoriniai gyvenimo kokybės konceptualizavimo ir vertinimo aspektai, akcentuojant sampratos kompleksiškumą ir daugiadiscipliniškumą, atliekama gyvenimo kokybės veiksnių ir jos vertinimo matų sisteminė analizė. Antroje dalyje sudaromas kompleksinis gyvenimo kokybės vertinimo modelis, kurio pagrindu sudaroma gyvenimo kokybės indekso (IGK) funkcija. Gyvenimo kokybės vertinimo modelio empirinis patikrinimas atliekamas trečioje dalyje, vertinant tikslingai pasirinktų 14 ES šalių gyvenimo kokybę 2005–2009 m. laikotarpiu. Remiantis gautais rezultatais, koreguojamas gyvenimo kokybės vertinimo modelis ir apibrėžiamas ekonominis modelio pritaikymas.Reikšminiai žodžiai: Gyvenimo kokybė; Ekonominiai veiksniai; Vertinimas; Quality of life; Economic factors; Evaluation.

ENQuality of life and its assessment are increasingly becoming relevant and a subject for discussion in various sciences. Quality of life as a complex phenomenon integrating a wide spectrum of studies and empirical research by stressing the economic aspect has been analysed insufficiently so far. There is lack of a more detailed causal analysis of what, first of all, economic and other factors are and how they determine the quality of life in the country. The aim of the research is to revise the conception of life quality and to develop a universal complex model of life quality assessment, following identification of economic and other factors determining the quality of life. To achieve the aim of the research, tasks undertaken are performed in three parts of the PhD thesis. Part one of the PhD thesis examines theoretical aspects of the conceptualisation and assessment of life quality by emphasising the complexity and multidisciplinarity of the conception, and carries out a systematic analysis of the factors of life quality and its assessment criteria. Part two develops a complex model of life quality assessment, on the basis of which the function of the quality-of-life index is composed. Part three conducts an empirical check on the model of life quality assessment. It assesses the quality of life in purposefully selected 14 EU countries in the period between 2005 and 2009. On the basis of the results obtained, the model of life quality assessment is adjusted and the economic application of the model is defined.

ISBN:
9789955127246
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39409
Updated:
2022-02-07 20:09:34
Metrics:
Views: 50
Export: