Lietuvos kariuomenės modernizacija (1926-1939)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kariuomenės modernizacija (1926-1939)
Alternative Title:
Modernization of the Lithuanian army (1926-1939): the security agent in partisan warfare
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2000, t. 21, p. 131-176. Karų Lietuva
Keywords:
LT
20 amžius; Lietuvos Respublika. Tarpukaris, 1918-1940; Belgija; Čekoslovakija; Estija (Estonia); Ginkluotė; Karinė doktrina; Kariniai resursai; Kariuomenė / Army; Karo planai; Karo technika; Lietuvos kariuomenė; Modernizacija; Modernizavimas; Raštikis, Stasys; Reforma; Suomija (Finland); Škirpa,Kazys.
EN
20th century; Interwar period, 1918-1940; Army deployment; Army organization; Army structure; Belgium; Czechoslovakia; Finland; Latvia; Lithuanian army; Military doctrine; Military equipment; Military plans; Military resources; Modernization; Munitions; Reform; Škirpa, Kazys; War plans.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama nauja tema, iki šiol kruopščiau neanalizuota, išskyrus keletą fragmentų apie kariuomenės modernizavimą atskiruose darbuose. Panašūs kariuomenės modernizavimo procesai vyko ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse. Europos kariuomenių modernizaciją labai paskatino Vokietija, kurios pastangos didinti savąją karinę galią privertė ne tik Europą, bet ir visą pasaulį įsitraukti į ginklavimosi varžybas. Apžvelgti ir kitose šalyse vykę procesai. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad būtinybė pertvarkyti Lietuvos kariuomenę iškilo dar 1926 metais. Vadovaujant gen. št. plk. ltn. K.Škirpai, sudarytas ir pradėtas vykdyti reformų planas. Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo, pasikeitus karinei vadovybei, imta kurti paradinė kariuomenė, kuri atitolo nuo modernizavimo ir pertvarkymo darbų. Vėliau buvo šiek tiek tobulinama karinio ugdymo sritis. Tačiau kariuomenę reikėjo iš esmės reorganizuoti ir atnaujinti. Po 1934 m. birželio 7 d. pučo gen. št. plk. ltn. St. Raštikis, tapęs Vyriausiojo štabo viršininku, remdamasis K.Škirpos pateiktu kariuomenės pertvarkymo planu, parengė savąjį septynerių metų kariuomenės reformų planą.Buvo suburta kvalifikuotų specialistų komanda, turėjusi realizuoti minėtas reformas. Visa kariuomenės struktūra ir veikla reglamentuota įstatymais, parengti nauji mobilizaciniai planai, į modernizacijos procesus įsitraukė visuomenė. Modernizuota ginkluotė, tačiau šarvuota technika buvo įsigyjama lėtai, o turimi kariuomenės įranga buvo silpna. Aviacijos aprūpinti naujausia technika nepavyko, o karinis laivynas apskritai dar tik kūrėsi. Lyginant su kaimyninėmis valstybėmis (Estija ir Latvija), Lietuva per 1935-1939 metų tarpsnį savo kariuomenę modernizavo geriau. Šių pasiekimų dėka Lietuva sugebėjo išlaikyti 130 tūkstančių žmonių kariuomenę. [versta iš angliškos santraukos]

ENThis is a new theme that has not been studied thoroughly with the exception of several works covering fragments of army modernization. Similar processes of army modernization took place not only in Lithuania, but also in other European countries. These processes were influenced by Germany, whose efforts to extend their military power encouraged Europe and the whole world to get involved in the arms competition. Most of the countries are analyzed here. The analysis revealed that the necessity to reorganize the Lithuanian Army already existed since 1926. Under the guidance of Gen. Staff Lt. Col. K. Škirpa a plan for reform was prepared and initiated. After the military coup of December 17, 1926 the modernization process slowed down and the army became only representational. Later some improvements were made in the sphere of military education. However, the army had to be reorganized and modernized completely. When in the middle of 1934 Gen. Staff Lt. Col. S. Raštikis became Chief of the General Staff, he prepared a seven-year plan of army reforms that was based on Škirpa's army reform plan.A team of experts was formed to make these reforms a reality. Certain laws regulating army structure were passed, new plans of mobilization were created and society was involved in the modernization process. What was thoroughly modernized was the armament, but the acquisition of armoured equipment was slow and the equipment the army had was weak. They did not manage to improve aviation and the navy was just in the initial phase. In comparison with other countries, such as Estonia and Latvia, Lithuania had accomplished more in the army modernization process in 1935-1939. Thanks to these achievements, Lithuania managed to possess an army of 130000 soldiers. [text from author]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37694
Updated:
2016-08-10 14:03:27
Metrics:
Views: 86    Downloads: 46
Export: