Od M do M. Szkice o literaturze polskiej i litewskiej

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Od M do M. Szkice o literaturze polskiej i litewskiej
Alternative Title:
  • From M to M. Škicai on Polish and Lithuanian Culture
  • Nuo M iki M. Škicai apie lenkų ir lietuvių literatūrą
Publication Data:
Warszawa : Ex Libris, 2005.
Pages:
87 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Adomo Mickevičiaus poezijos recepcija Lietuvoje; Adomo Mickevičiaus poemų vertimai į lietuvių kalbą; Reception of A. Mickiewicz' poetry in Lithuania; Translation of A. Mickiewicz' poems into Lithuanian; Adomas Mickevičius.
Contents:
O „kresowości“ i „litewskości“ Adama Mickiewicza (Z dziejów recepcji twórczości Wieszcza na Litwie) — Droga do wyobraźni czytelnika (O litewskich przekładach utworów Adama Mickiewicza) — W poszukiwaniu własnej czasoprzestrzeni (O znaczeniu przedwojennych wierszy w twórczości Albinasa Zukauskasa) — Opozycja swój - obcy w romantycznym świecie „rodzinnej Europy“ (O związkach typologicznych między polską i litewską literaturą romantyczną) — Palimpsesty romantyzmu — Mityczne miasto (Literackie obrazy Wilna) — Odnaleziona tożsamość? (Literatura polska na Litwie a edea europejska).
Keywords:
LT
Vertimas / Translation; Adomo Mickevičiaus poezijos recepcija Lietuvoje.
EN
Adomas Mickevičius; Reception of A. Mickiewicz' poetry in Lithuania; Translation of A. Mickiewicz' poems into Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje monografiškai aptariami lietuvių-lenkų literatūriniai santykiai, analizuojama XIX-XX a. kūryba, kurios ribas chronologiškai apibrėžia žymiųjų rašytojų, Adomo Mickevičiaus (Mickiewicz) ir Czeslawo Miloszo, pavardės. Centriniai pasirinktos problematikos aspektai ir jungiamosios grandys – Lietuvoje gimusių ir su ja labai glaudžiai susijusių autorių kūriniai, įvairių lygmenų (literatūros srovių ir konvencijų, struktūros, tematikos, įvaizdžių ir motyvų) tipologinės paralelės. Visa tai diachroniniu ir teoriniu požiūriu analizuojama straipsniuose-skerspjūviuose: Apie Adomo Mickevičiaus lietuviškumą ir priklausomumą paribio kultūrai; Kelias į skaitytojo vaizduotę. A. Mickevičiaus vertimai į lietuvių kalbą; Romantizmo palimpsestai /angl. Paslimpsest/; Opozicija savas-svetimas „gimtosios Europos“ romantizmo pasaulyje. Apie tipologinius lietuvių ir lenkų romantizmo ryšius; Mitinis miestas. Literatūriniai Vilniaus atvaizdai; Surasta tapatybė. Lenkų literatūra Lietuvoje ir Europos idėja ir kt. Keliamos ir argumentuojamos tezės, jog: lietuvių ir lenkų literatūrų ryšius labiausiai įtakojo bendras istorinės-kultūrinės patirties arealas, Tėvynės-Lietuvos samprata, Vidurio-Rytų Europos geopolitinis bendrumas. [Iš leidinio]

ENThe publication monographically discusses Polish-Lithuanian literary relations, analyzes the creative works of the 19th-20th c., the boarders of which are chronologically defined by the names of the famous writers Adomas Mickevičius (Mickiewicz) and Czeslaw Milosz. The central aspects of the chosen topics and the connective links are the works of the authors born in Lithuania or closely connected to it as well as typological parallels of different levels (literary streams and conventions, structure, topics, images and motives). All this is analyzed in diachronical and theoretical aspect in cross-section articles: On the Lithuanianess of Adam Mickiewicz and the Dependence to the Peripheral Culture; The Way to a Reader’s Imagination. The Lithuanian Translations of A. Mickiewicz; Palimpsests of Romanticism; Own-Foreign Opposition in the Romanticist World of the “Native Europe”. On the Typological Relations of Lithuanian and Polish Romanticism; A Mythical City. Literary Images of Vilnius; Identity Found. Polish Literature in Lithuania and the European Idea etc. Thesis are raised and reasoned that: the links of Polish and Lithuanian literature were mostly influenced by the common field of historical-cultural experience, the concept of the homeland Lithuania and the geopolitical commonness of Central-Eastern Europe.

ISBN:
8389913127
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3185
Updated:
2020-09-16 17:38:08
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: