Vadovo karjeros vystymo metamorfozės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadovo karjeros vystymo metamorfozės
Alternative Title:
  • Metamorphoses of manager's career development
  • Метаморфозы развития карьеры руководителя
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 42, p. 93-110
Summary / Abstract:

LTVadovo karjera svarbi tiek pačiam vadovui, tiek ir organizacijai. Vadovui karjera teikia didesnį pasitenkinimą darbu ir gyvenimu, o organizacijai tai - konkurencinis pranašumas. Straipsnio tikslas - apibūdinti vadovo karjerą ir besikeičiančią vadovo darbo aplinką, įvertinti vadovo karjeros tyrimus, aprašyti vadovo karjeros metamorfozes, pagrįsti vadovo karjeros raidos pagrindinius veiksnius, didinančius organizacijos konkurencinį pranašumą. Visai neseniai pasikeitė atsakomybės pasiskirstymas tarp organizacijos ir darbuotojų, siekiančių karjeros. Dauguma organizacijų užsiima vienokia ar kitokia vadovų karjeros vystymo veikla, tačiau didesnė atsakomybė šiame procese tenka vadovui. Pastaraisiais metais vadovai itin skatinami mokyti savo tiesioginius pavaldinius savarankiškai dirbti ir nuolat kelti kvalifikaciją. Metamorfozės vadovo darbo veikloje būtinos, siekiant tinkamai atspindėti aplinkos pokyčius. Dabartinėse organizacijose galima išskirti tris pagrindinius vadovo darbo veiksnius: delegavimo, socialinės sąveikos, mokymo bei mokymosi, kurie itin svarbūs vadovo karjerai ir išplečia jo formalaus mokymo koncepcijos perspektyvą, bei nurodo naujus karjeros vystymo būdus. Žinoti kaip mokyti ir mokytis visada yra pravartu, tačiau tai neturi jokios reikšmės, jei vadovas to nemoka ar nenori pritaikyti praktikoje. Todėl pravartu rengti praktinio atlikimo mokymus, leisti atlikti darbą su iššūkiu, kuris ugdytų vadovo gebėjimus ir duotų naudingos patirties. Vadovo socialinė sąveika taip pat reikšminga karjerai. Sėkmingi vadovai pasižymi konstruktyviu bendravimu su žmonėmis ir gauna grįžtamąjį ryšį apie savo darbą.

ENThe career of manager is both important for the manager himself and the organization. The career provides to the manager a greater satisfaction with work and life, and this a competitive advantage to the organization. Purpose of the article is to describe the career of manager and changing managerial environment, to present assessment tests on the career of manager, to describe career metamorphoses of manager, to justify key factors of the career development of manager that enhance competitive advantage of organization. The distribution of responsibility between the organization and employees seeking career has changed recently. Most organizations are involved in one or another career development activity for managers, but a greater responsibility falls on the manager in this process. In recent years, the managers are notably encouraged to train their direct subordinates to work independently and to refresh their qualification regularly. Metamorphoses are necessary in managerial activities in order to properly reflect changes in the environment. Three main managerial factors may be distinguished in current organizations: delegation, social interaction, teaching and learning which are essential for the career of manager and which expand the concept of his formal training perspective, as well as identify new ways for career development. It is always a good idea to know how to teach and learn, but it does not matter if the manager is not able to do that or does not want it to be applied in practice. Therefore, it is useful to arrange practical trainings, to allow the work to be done with a challenge, which would develop managerial skills and would benefit a useful experience. Social interaction of manager is also significant for the career. Successful managers win a distinction through a constructive interaction with people and receive a feedback on their work.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16873
Updated:
2018-12-17 12:02:32
Metrics:
Views: 29    Downloads: 10
Export: