Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo karjerai modelis: parametrai ir realizavimo principai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo karjerai modelis: parametrai ir realizavimo principai: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
109, [58] p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo Universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Model of career education at general education school: parameters and realisation principles Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006 31, [1] p
Summary / Abstract:

LTSiekiant padėti žmogui išmokti planuoti savo karjerą, svarbu sudaryti tinkamą aplinką mokyklose: kurti ir plėtoti moksleivių ugdymo karjerai modelį, pertvarkyti ugdymo procesą atsižvelgiant į ugdytinių galimybes, interesus, sugebėjimus bei sudaryti kuo geresnes sąlygas visų moksleivių saviraiškai. Tai leistų moksleiviams įgyti įvairių gebėjimų, reikalingų sėkmingam asmeninio ir socialinio gyvenimo klausimų sprendimui, jų nusiteikimo mokytis visą gyvenimą skatinimui, tobulėjimui bei realiam savo karjeros planavimui ir projektavimui. Nors profesijos pasirinkimas – vienas esmingiausių ir atsakingiausių jauno žmogaus žingsnių, tyrimų rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje ugdymui karjerai skiriamas nepakankamas dėmesys. Todėl ugdymo karjerai modelio kūrimas bendrojo lavinimo mokyklose – neišvengiama būtinybė. Šiame kontekste aktuali tampa tyrimo problema – nėra moksliškai pagrįstų ugdymo karjerai modelio parametrų ir realizavimo principų bendrojo lavinimo mokykloms. Todėl aktualūs šiame disertaciniame darbe sprendžiami probleminiai klausimai: Kokie parametrai nusako bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo karjerai modelį? Kokie ugdymo karjerai modelio realizavimo pagrindiniai principai bendrojo lavinimo mokyklose? Disertaciniame darbe teoriškai pagrindžiamas ir empiriškai patikrinamas bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo karjerai modelis, šio modelio parametrai ir realizavimo principai, pateikiama tyrimo metodika ugdymo karjerai būklei bendrojo lavinimo mokyklose nustatyti bei ugdymo karjerai programa 5 – 12 klasių moksleiviams. [LMT]

ENIn order to help people to learn to plan their own career it is important to form a proper environment in schools: to create and develop the model of career education, to reform the educational process taking into consideration the possibilities, interests and, abilities of pupils and form conditions as amenable as possible for the self-expression of all pupils. This would allow pupils to acquire various skills, necessary for the successful solution of personal and life issues, the incentive to prepare for lifelong learning and improvement, and real planning and design of their career. Even though the selection of a profession is one of the most important and responsible steps for a young person, the research results revealed that in Lithuania insufficient attention is paid to careers education. Therefore the creation of a model of career education in general schools is an unavoidable necessity. In this context the research problem becomes relevant – there are no scientifically grounded parameters and implementation principles of a model of careers education for general schools. Therefore the problematic questions solved in this thesis are topical: What parameters define the model of careers education in general schools? What are the main principles of implementation of a model of careers education in general schools? The model of careers education in general schools its parameters and implementation principles are theoretically outlined and empirically tested in the paper, research methodology for the detection of the condition of careers education in general schools and education for careers programmes for 5-12 class pupils are provided.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12162
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 41
Export: