Foreign direct investment in Lithuania : analysis of situation and perspectives

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Foreign direct investment in Lithuania: analysis of situation and perspectives
Keywords:
LT
Investicijų efektyvumas; Investicijų rėmimo politika; Investicijų skatinimo politika; Tiesioginės užsienio investicijos.
EN
Efficiency of investment; Foreign direct investment; Investment promotion policy.
Summary / Abstract:

LTEsant ribotiems kapitalo ištekliams Lietuvoje, tiesioginės užsienio investicijos (TUI) yra tiesiog nepakeičiamos skatinant produkcijos augimą, kuriant naujas darbo vietas ir padedant įmonėms sėkmingiau konkuruoti tarptautinėje rinkoje. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti užsienio mokslininkų tyrimus tiesioginių užsienio investicijų srityje, išanalizuoti TUI tendencijas Lietuvoje ir situaciją šioje srityje Baltijos šalyse. Bet kokias užtvaras tiesioginėms užsienio investicijoms Lietuvoje galima pašalinti sukuriant šalyje palankią investicijoms aplinką. To siekiant, maksimaliai reiktų išnaudoti šalies pranašumus, tokius kaip strategiškai palanki geografinė situacija, gerai išvystyta infrastruktūra, ypač transporto srityje, kvalifikuota ir konkurencinga darbo jėga, stabili verslo aplinka. Ilgalaikės Lietuvos strategijos tikslas turėtų būti intensyvus ekonomikos augimas, pagrįstas techniniu ir technologiniu progresu, stimuliuojamu aukšto informacinių technologijų išsivystymo ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą. Būtina skatinti investicijas, kurios padėtų įgyvendinti naujas technologijas ir taikyti aplinkai palankius gamybos būdus bei pažangius valdymo metodus, kurtų naujus konkurencingus produktus ir atitiktų šalies regionų poreikius. Investicijos turėtų būti nukreiptos į pramonės ir verslo šakas, kuriose taikomos aukštosios technologijos ir kuriama aukštos pridėtinės vertės produkcija. Yra būtina įtraukti mokslininkus į technologijų kūrimą ir tobulinimą, stiprinti ryšius tarp verslo ir mokslo, pašalinti biurokratinius barjerus, trukdančius greitam investicijų įsisavinimui.

ENFacing limited capital resources in Lithuania, foreign direct investments (FDI) are simply irreplaceable in promoting production growth, creating new jobs and helping businesses to compete successfully on the international markets. The purpose of the article is to analyse foreign scientists' researches in the field of foreign direct investments, to analyse the FDI trends in Lithuania and the situation in this field in the Baltic States. Any obstacles to foreign direct investments in Lithuania can be removed by creating investment-friendly environment in the country. In order to achieve this, maximum use of the country's advantages should be ensured, such as strategically favourable geographical situation, well-developed infrastructure, in particular in transport field, qualified and competitive labour force, stable business environment. Long-term goal of the Lithuanian strategy should be intensive economic growth based on technical and technological progress, stimulated by highly-developed information technologies and investments into human capital. Investments which would help to implement new technologies and to apply environmentally-friendly production processes and advanced management methods, would develop new competitive products and would satisfy the needs of country's regions should be encouraged. Investments should be directed at industries and businesses, in which high technologies are applied and high value-added products are developed. Scientists must be included into technologies development and improvement, relations between business and science must be strengthened, bureaucratic barriers preventing efficient absorption of investments must be eliminated.

ISSN:
2029-7378
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36374
Updated:
2017-05-03 09:56:47
Metrics:
Views: 11
Export: