Etninė tapatybė lietuvių akademinėje muzikoje : lietuviškumo problemos XX a. lietuvių kompozitorių kūryboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninė tapatybė lietuvių akademinėje muzikoje: lietuviškumo problemos XX a. lietuvių kompozitorių kūryboje
Alternative Title:
Ethnic identity in the Lithuanian academic music: problems of the Lithuanian national identity in the pieces of the Lithuanian composers of the 20th century
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.
Pages:
236 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Tyrinėjimų apžvalga — I. Europos kompozitorių nacionalinio tapatumo sprendimo būdai XIX a. – XX a. pr. ir jų įtaka lietuvių kompozicijos mokyklai — 1.1. Romantizmo stiliaus apraiškos Europos tautų kompozitorių kūryboje, etniškumo bruožai bei tautinio apsisprendimo poreikis — 1.2. Etninio identiteto problema didžiųjų valstybių pakraščių tautiniuose dariniuose — 1.3. Lietuvių etninis apsisprendimas — 1.4. Kiti etninio apsisprendimo būdai — II. Lietuviškumo samprata XX a. akademinėje lietuvių muzikoje — 2.1. Istorinės prielaidos — 2.2. Pagrindinės lietuvių akademinės muzikos idėjos — 2.3. Lietuviškumo idėja XX a. lietuvių akademinėje muzikoje — 2.4. Etninės kultūros ir etninės muzikos įtaka lietuvių kompozitoriams, kūryboje teigiantiems lietuviškumo idėją — 2.5. Lietuviškumo idėjos išraiška kompozicinėje technikoje — 2.6. Etninės muzikos melodijų, ritmų ir tekstų citavimas — 2.7. Etninės muzikos citavimo variantai — III. Regioniškumo idėja, kaip lietuviškumo idėjos sprendimo būdas — 3.1. Etnografiniai regionai šiuolaikinėje lietuvių muzikoje — 3.2. Tilžės taika ir Baltijos kraštų muzikos raida — 3.3. Mažosios Lietuvos istorija ir kultūra lietuvių kompozitorių kūriniuose — 3.4. B. Kutavičiaus opera-baletas „Ignis et fides“ — 3.5. Muzikiniai Mažosios Lietuvos atspindžiai A. Žigaitytės ir E. Balsio operose — 3.6. V. Bartulio oratorija „Kuršiai“ — 3.7. Vakarų lietuvių moteriškieji mitologiniai personažai akademinėje lietuvių muzikoje: regioniškumo problemos.— 3.8. Regioniškumo samprata muzikoje, regionų skirtingumai, išnykę regionai — IV. Senovės baltų pasaulėžiūra ir etnorekonstrukcijos lietuvių akademinėje muzikoje — 4.1. Etninės tradicijos lietuvių profesionaliojoje muzikoje — 4.2. Broniaus Kutavičiaus rekonstrukcinė etnomuzika — 4.3. B. Kutavičiaus notografijos simbolių etninis pagrindas — 4.4. Moters kulto pėdsakai ir moterų vardai lietuvių akademinėje muzikoje — 4.5. Paukščių įvaizdžiai etninėje ir profesinėje muzikoje: semantikos ir meninių priemonių paralelės — 4.6. Etninis tapatumas postmoderniojo ir neomoderniojo laikotarpio lietuvių kompozitorių kūriniuose — Išvados — Literatūra — Summary — Asmenvardžių rodyklė — Santrumpos — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
Daina; Etninis tapatumas; Etninė tapatybė; Kompozitoriai; Lietuviškumo problema; Lietuvių akademinė muzika; Lietuvių kompozitorių kūryba; Tautinė savimonė.
EN
Composers; Compositions of Lithuanian composers; Ethnic identity; Lithuanian academic music; National self-consciousness; Problem of Lithuanianness; Song.
Reviews:
Recenzija leidinyje Tradicija ir dabartis. 2012, 7, p. 153-161
Summary / Abstract:

LTMonografijoje tyrinėjama lietuviškumo ir etninės tapatybės įtvirtinimo problema lietuvių akademinėje muzikoje, kuri patyrė stiprias etninės kultūros, senovės baltų pasaulėžiūros, lietuvių tautos istorijos įtakas. Kompozitoriai muzikinėmis priemonėmis kūryboje įtvirtino etninio ir tautinio tapatumo raišką, išreikšdami ne tik savo kultūrinę savimonę, bet ir savo šalies, valstybės brandą. Monografijoje nagrinėjama lietuvių akademinė muzika nuo XIX a. pabaigos iki XXI a. antrojo dešimtmečio pradžios. Tautiškumo ir kosmopolitiškumo bruožai nuolat susipina akademinėje muzikoje jau nuo XIX a. pabaigos. XIX amžiuje Vakarų Europos kompozitorių tautinio apsisprendimo ir lietuvių tautinės savimonės klausimai aptariami pirmoje knygos dalyje. Lietuvių akademinės muzikos kūrinių idėjos, susijusios su lietuviškumo įtvirtinimu ir etninės muzikos paveldu (etninės melodikos, jos citatų, intonacijų, ritminių ir faktūros modeliais), aptariamos antroje knygos dalyje. Regioniškumo idėja lietuvių kompozitorių kūryboje nagrinėjama trečioje dalyje, kurioje atskleidžiama etninių instrumentų, senosios baltų pasaulėžiūros (etninių simbolių, papročių, mitų), Lietuvos istorijos (istorinių asmenybių, kultūros ir politikos faktų), geografinės aplinkos svarba. Socialinės ir gamtinės aplinkos (etninių ir buities daiktų, gyvosios gamtos subjektų), senovės baltų simbolių, moterų vardų svarba lietuvių akademinėje muzikoje aptariama ketvirtoje dalyje.

ENThe monograph investigates the problem of establishing Lithuanian and ethnic identity in Lithuanian academic music which experienced strong influences of ethnic culture, old Baltic world-view and history of the Lithuanian nation. Composers used musical means to establish the expression of ethnic and national identity in their works, expressing not only their cultural awareness, but also the maturity of their country. The monograph explores Lithuanian academic music from the end of the 19th c. until the beginning of the 2010s. Features of nationality and cosmopolitanism have regularly intermingled in academic music since the end of the 19th c. The first part of the book discusses the issues of national determination of Western European composers and Lithuanian national awareness in the 19th c. The second part focuses on the ideas of Lithuanian academic music compositions related to the establishment of Lithuanian identity and ethnic music heritage (ethnic melodics, its citations, intonations, rhythmic and facture models). The idea of regionalism in the works of Lithuanian composers is explored in the third part, which reveals the importance of ethnic instruments, the old Baltic world-view (ethnic symbols, customs, myths), Lithuania’s history (historical personalities, cultural and political facts), geographical environment. The fourth part discusses the importance of social and natural environment (ethnic and household objects, biota subjects), old Baltic symbols, women’s names in Lithuanian academic music.

ISBN:
9789955206149
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36355
Updated:
2013-06-27 22:41:42
Metrics:
Views: 82
Export: