Petro Vileišio aritmetikos vadovėlio "Keturi svarbiausiejie veikalai aritmētikos" terminai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petro Vileišio aritmetikos vadovėlio "Keturi svarbiausiejie veikalai aritmētikos" terminai
Alternative Title:
Terms of Petras Vileišis' texbook of arithmetics
In the Journal:
Terminologija. 2011, 18, p. 154-164
Keywords:
LT
Aritmetika; Matematika; Matematikos terminai; Matematikos terminų daryba; Matematikos terminų kilmė; Terminologija; Terminologijos istorija.
EN
Arithmetics; Formation of math terms; Formation of terms of mathematics; History of terminology; Math terms; Mathematics; Origin of math terms; Origin of terms of mathematics; Terminology; Terms of mathematics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio nagrinėjami P. Vileišio vadovėlio „Keturi svarbiausiejie veikalai aritmetikos“ (1886) vartojami aritmetikos terminai, jų kilmė, darybos būdai ir priemonės bei sinoniminė raiška. Svarbu tai, kad vadovėlyje autorius pateikia kai kurių matematikos terminų apibrėžtis. Tyrimui surinkta apie 150 terminų. Būdingas vadovėlio terminų bruožas – lietuviškumas. Vienažodžiai lietuviškos kilmės terminai, kurie eina sudėtinių terminų pagrindu, sudaro net 75,8 proc. visų rastų terminų. Dauguma šių terminų aritmetikoje nebevartojami, pvz.: iszteisinimas, padaugintinis, vaisius. Nelietuviškos kilmės terminai sudaro 21 proc., hibridiniai terminai – 3,2 proc. Vienažodžių terminų, kuriais eina pirminiai žodžiai, vadovėlyje rasta tik 2 (4,1 proc. ): labas, spugas. Didžiąją dalį antrinių žodžių sudaro dariniai (priesagų, galūnių vediniai ir vienas dūrinys) – net 95,9 proc. visų vienažodžių terminų. Vyrauja priesagų vediniai, iš kurių gausiausią grupę sudaro priesagos -imas (-ymas) vediniai, kiek mažiau priesagų vedinių sudaro terminai, padaryti su kitomis priesagomis: -urnas, -ybė, -uotis, -tis, -tojas, -alas, -ana, -ėjas, -yklė, -lė, -line, -tinis. Galūnių vediniai sudaryti su galūnėmis -is (-ys), -ė, -(i)us. Vadovėlyje vartojami sudėtiniai terminai sudaro 57,8 proc. visų rastų terminų. Tai dvižodžiai ir trižodžiai terminai, kuriuos galima išskirti į derinamojo ir nederinamojo pažyminio junginius. Didžioji dalis nagrinėjamų terminų fiksuojami akademiniame Lietuvių kalbos žodyne, bet yra terminų ar jų reikšmių, nepatekusių į tą žodyną, pvz.: stalveikslis, padaugintinis, labas.

ENThe paper examines arithmetic terms used in P. Vileišis’ textbook “Keturi svarbiausiejie veikalai aritmetikos” [The Four Most Important Arithmetic Treatises] (1886), their origin, ways and means of word-formation as well as synonymic expression. The important fact is that the author gives the definitions of some mathematical terms in the textbook. About 150 terms were collected for the research. The Lithuanian aspect is a typical feature of terms from the textbook. One-word terms of Lithuanian origin, which form the basis for composite terms, constitute as much as 75.8% of all found terms. The majority of these terms are no longer used in arithmetic, e.g. iszteisinimas, padaugintinis, vaisius. Non-Lithuanian terms constitute 21%, hybrid terms – 3.2%. Only two one-word terms (4.1%) which are primary words, i.e. labas and spugas, were found in the textbook. The majority of secondary words are formations (suffixal or ending derivatives and one compound) – as much as 95.9% of all one-word terms. Suffixal derivatives prevail; the most numerous group of them are derivatives with the suffix -imas (-ymas), whereas other suffixes are used less often: -urnas, -ybė, -uotis, -tis, -tojas, -alas, -ana, -ėjas, -yklė, -lė, -line, -tinis. Ending derivatives have the endings -is (-ys), -ė, -(i)us. Composite terms used in the textbook constitute 57.8% of all found terms. These are two-word and three-word terms that may be classified as combinations of an agreeing modifier and combinations of a non-agreeing modifier. The majority of analysed terms are recorded in the Academic Dictionary of Lithuanian; however, there are terms or their meanings that are not included in the dictionary, e.g. stalveikslis, padaugintinis, labas.

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35822
Updated:
2018-12-17 13:09:44
Metrics:
Views: 85
Export: