Kanklės lietuvių etninėje kultūroje: tradicijos ir jų kaita (XIX a. II pusė - XXI a. pradžia) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kanklės lietuvių etninėje kultūroje: tradicijos ir jų kaita (XIX a. II pusė - XXI a. pradžia): disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.
Pages:
223, XLIII p
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai mokslai) - Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
19 amžius.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Kanklės in Lithuanian ethnic culture: traditions and their changes (the second half of the 19th century - beginning of the 21st century) Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005 35 p
Summary / Abstract:

LTObjektas: nagrinėjamos tradicinės, modifikuotos ir citros pavyzdžio kanklės, jų tipai, konstrukcijos, paplitimas, įvairūs grojimo būdai, derinimai, garsynai, repertuaras, kanklininkų asmenybės, kanklių vieta bei jų tradicijų kaita lietuvių etninėje kultūroje XIX a. II pus.-XXI a. pr. Tikslas - sistemiškai ištyrinėti lietuvių tradicinių, modifikuotų ir citros pavyzdžio kanklių raidą, kankliavimo būdų, repertuaro, kanklininkų bei kankliavimo tradicijų kaitą kaip savitus etninės kultūros reiškinius ir gautus rezultatus susieti su Lietuvoje vykusiais etnokultūriniais procesais. Uždaviniai: išanalizuoti rašytiniuose šaltiniuose bei tyrinėjimuose paskelbtus duomenis apie tradicines, modifikuotas ir citros pavyzdžio kankles; atskleisti tradicinių kanklių tipologiją, jų paplitimo dėsningumus; susieti tradicinių, modifikuotų ir citros pavyzdžio kanklių vartojimą su Lietuvoje XIX a. II pus. - XXI a. pr. vykusia etnokultūrine ir etnomuzikine raida; ištyrinėti instrumentų konstrukcijos pokyčius; išnagrinėti garsynų, derinimo, skambinimo būdų pokyčius; atskleisti kanklių repertuarą ir jo savitumus bei palyginti kanklių repertuaro bruožus; išanalizuoti atlikėjo įvaizdžio pasikeitimus; ištirti tradicinių, modifikuotų ir citros pavyzdžio kanklių vaidmens etninėje lietuvių kultūroje pokyčius. Metodai: etnoinstrumentologinis, lyginamasis-tipologinis, geografinis-kartografinis, akustinis, retrospekcinis-rekonstrukcinis, lyginamasis-istorinis. Išvados: tyrimų rezultatai pagrindžia rastus argumentus, jog kanklių tipų raidą, kankliavimo, repertuaro bei kanklininko įvaizdžio ir jų tradicijų kaitą nuo XIX a. II pusės iki šių dienų lėmė civilizacijos pokyčiai, etnokultūriniai, etnomuzikiniai, istoriniai, politiniai įvykiai bei ekonominiai veiksniai.

ENObjects: traditional, modified and zither-like kanklės, their types, constructions, spread and various playing methods, combinations, sound ranges, repertoire, the place of kanklės and changes in their traditions in the Lithuanian ethnical culture from the second half of the 19th c. to the beginning of the 21st c. Aims: to systemically analyse the development of Lithuanian traditional, modified and zither-like kanklės, modes of kanklės playing, repertoire, changes in traditions of kanklės playing and kanklės musicians and relate the obtained results to on-going ethno-cultural processes in Lithuania. Objectives: to analyse the data on traditional, modified and zither-like kanklės announced in written sources and studies; to reveal the typology of traditional kanklės and regularities of the spread thereof; to relate the use of traditional, modified and zither-like kanklės to the ethno-cultural and ethno-musical development that took place in Lithuania from the second half of the 19th c.; to analyse changes in instrument constructions; to reveal the repertoire of kanklės and its peculiarities and to compare features of this repertoire; to analyse changes in the image of the performer; to analyse changes in the role of traditional, modified and zither-like kanklės in the Lithuanian ethnical culture. Methods: comparative-typological, geographical-cartographical, acoustic, retrospective-reconstructive, comparative-historical. Conclusions: the results of the analyses prove the arguments that since the second half of the 19th c., the development of the types of kanklės, kanklės playing, repertoire and the image of the kanklės performer have been determined by changes in the civilization, ethnocultural, ethnomusical, historical, political events and economic factors.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36307
Updated:
2022-02-07 20:09:33
Metrics:
Views: 45
Export: