Modernizacija ir religija sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modernizacija ir religija sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje
Alternative Title:
Modernization and religion in Soviet and post-Soviet Lithuania
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2011, Nr. 2 (3), p. 67-81
Keywords:
LT
Religija / Religion; Socializacija / Socialization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama modernizacijos proceso reikšmė individų religijai sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje. Remiantis teorinėmis įžvalgomis apie sovietinę modernizaciją, analizuojami interviu informantų, kurie patyrė religinę socializaciją ikisovietiniu ir sovietiniu laikotarpiu, atskleidžiami jų religinio gyvenimo ypatumai sovietinėje ir posovietinėje Lietuvoje. Straipsnį sudaro kelios dalys. Pirmojoje dalyje, remiantis sovietinę modernizaciją analizavusių autorių darbais, aptariama sovietinė modernizacija bei jos skirtumai, lyginant su vakarietiškąja. Antrojoje dalyje nagrinėjami informantų naratyvai, atskleidžiantys socialinės kontrolės, socializacijos ir gyvenimo sferų diferenciacijos reikšmę individų religiniam gyvenimui sovietinėje Lietuvoje ir šio gyvenimo atspindžius posovietinės Lietuvos religiniame gyvenime. Autorės teigia, kad, gilinantis į šiuolaikinės Lietuvos religinį gyvenimą, svarbu ištirti sovietinio laikotarpio religinę socializaciją ir religinio gyvenimo patirtis, kurioms įtaką darė sovietinė modernizacija ir priverstinė sekuliarizacija. Turimi duomenys leidžia manyti, kad tam tikri sovietinės modernizacijos aspektai padarė ir šiandien išliekančią įtaką individų religingumui bei jų kritiniam požiūriui į Katalikų bažnyčią ir dvasininkus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Katalikų bažnyčia; Modernizacija; Religija; Religingumas; Socialinė kontrolė; Socializacija; Sovietinė modernizacija; Catholic church; Lithuania; Modernization; Religion; Religiosity; Social control; Socialization; Soviet modernization.

ENThis paper analyzes the influence of modernization process for the individuals’ religion in Soviet and post-Soviet Lithuania. he analysis of the semi-structured interviews with respondents who experienced their religious socialization during pre-Soviet and Soviet period reveals the peculiarities of their religious life. his article consists of several parts. The first part based on the examination of the works on Soviet modernization discusses its differences from the Western modernization. he second part focuses on the analysis of respondents’ narratives; it demonstrates the influence of social control, socialization and differentiation on the individual religious life in Soviet Lithuania and reflects on the religious life in post-Soviet Lithuania. he authors argue that for the analysis of contemporary religious life it is important to examine religious socialization and religious experience influenced by the Soviet modernization. Available data suggest that certain aspects of the Soviet modernization have lasting impact on contemporary individuals’ religiosity and their critical attitude towards the Catholic church and clergy. [From the publication]

ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35099
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 83    Downloads: 22
Export: