Žmogiškojo kapitalo vaidmuo formuojant Lietuvos įmonių konkurencinį pranašumą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškojo kapitalo vaidmuo formuojant Lietuvos įmonių konkurencinį pranašumą
Alternative Title:
Role of human capital in forming Lithuanian companies’ competitive advantage
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2010, Nr. 56, p. 33-46
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTSparčiai formuojantis žinių visuomenei, vis didesnę reikšmę įgyja žmogiškasis kapitalas. Jis daro reikšmingą įtaką įmonių veiklai, jų funkcionavimo efektyvumui, gaminamų prekių kokybei, organizacijos konkurencingumui. Straipsnio tikslas - ištirti žmogiškojo kapitalo vaidmenį formuojant Lietuvos privačių įmonių konkurencinį pranašumą. Tyrimo metu nustatyta, kad mokslinėje literatūroje nėra bendros žmogiškojo kapitalo sąvokos sampratos. Patikslinus žmogiškojo kapitalo sampratą, nustatyta, kad šis kapitalas yra žmogaus vidinių išteklių visuma, kuri kuria ir didina organizacijos vertę, apima žmogaus įgytas žinias, sukauptas ir suformuotas įgūdžių, gebėjimų, patirties, sveikatos ir motyvacijos atsargas. Atlikus empirinį tyrimą nustatyta, kad darbuotojai geriausiai vertina savo gabumus ir gebėjimus, įgūdžius, blogiausiai - kvalifikaciją ir motyvaciją. Todėl didžiajai daugumai darbuotojų yra svarbu nuolat kelti savo kvalifikaciją. Lietuvos privačios įmonės labiausiai konkuruoja savo gaminamais produktais/teikiamomis paslaugomis; savo organizacijos žiniomis, tarpusavio informacija ir žmogiškuoju kapitalu; aukšta produktų/paslaugų kokybe. Konkurencinio pranašumo kūrimui didžiausią įtaką daro darbuotojų kompetencija ir įgūdžiai. Anketinės apklausos duomenys parodė ir leido pagrįsti iškeltą hipotezę, kad žmogiškasis kapitalas užima svarbią vietą įmonės vertės kūrimo procese ir yra neatsiejamas nuo įmonės konkurencinio pranašumo ir įmonės vertės didėjimo.Reikšminiai žodžiai: Žmogiškasis kapitalas; Konkurencinis pranašumas; Privati įmonė; Human capital; Competitive advantage; Private organization.

ENDue to fast formation of knowledge society, human capital assumes more considerable importance. It has a significant influence of activities of companies, quality of their goods, and competitiveness of an organisation. The aim of the article is to analyse the role of human capital in forming Lithuanian private companies’ competitive advantage. It has been established that there is not common concept of human capital in scientific literature. Having revised the concept of human capital, it was estimated that this capital is a complex of human internal resources, which creates and increases the value of an organisation, covers the human knowledge accumulated and formed through reserves of skills, abilities, experience, health and motivation. The empirical research showed that employees best evaluate their abilities and skills, and worst – their qualification and motivation. Therefore, the majority of employees, it is necessary to improve their qualification. Lithuanian private companies mostly compete with products they manufacture and services they render; knowledge of their organisation, mutual information and human capital; high quality of products and services. Employees’ competences and skills have the highest impact of the creation of competitive advantage. The data of the survey demonstrated and allowed grounding the raised hypothesis that human capital occupies an important place of the process of creation of a company’s value and is interrelated with the company’s competitive advantage and the increase of the company’s value.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29206
Updated:
2020-09-24 20:04:13
Metrics:
Views: 39    Downloads: 19
Export: