Organizacijos ištekliai, lemiantys konkurencinius pranašumus : Lietuvos mažmeninės prekybos organizacijų atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos ištekliai, lemiantys konkurencinius pranašumus: Lietuvos mažmeninės prekybos organizacijų atvejis
Alternative Title:
Organisational resources determining competitive advantage : the case of Lithuanian retail trade organisations
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2008, Nr. 13, p. 679-685
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades.
Summary / Abstract:

LTSiekdamos sėkmingai vystyti savo veiklą organizacijos stengiasi būti konkurencingos ūkio sektoriuje, įgyti ir išlaikyti konkurencinius pranašumus. Straipsnyje analizuojami organizacijos ištekliai, lemiantys konkurencinius pranašumus ir darantys įtaką įmonės veiklai. Tokie ištekliai dažniausiai vadinami strateginiais organizacijos ištekliais ir pasižymi vertingumo, retumo, unikalumo ir suderinamumo savybėmis. Pabrėžiama tokių neapčiuopiamų organizacijos išteklių svarba, kaip organizacinės ir personalinės kompetencijos. Straipsnyje siekiama nustatyti, kokie mažmeninės prekybos sektoriaus organizacijų ištekliai svarbiausi norint sėkmingai konkuruoti rinkoje, kurie jų tampa sėkmingai dirbančių organizacijų strateginiais ištekliais. Empirinis tyrimas atliktas Lietuvoje veikiančiose didžiosiose mažmeninės prekybos organizacijose pusiau struktūrizuoto interviu metu apklausiant 13 Lietuvos mažmeninės prekybos organizacijų aukščiausios grandies vadovų. Tyrimo rezultatai parodė, kad svarbiausi ištekliai mažmeninės prekybos organizacijose - lyderėse yra vadybinės kompetencijos, žmonių ištekliai ir finansiniai ištekliai. Vadybinės kompetencijos, prekiniai ženklai, organizacijos įvaizdis ir struktūra įvardinami kaip strateginiai organizacijos ištekliai, gebantys kurti išliekamąjį konkurencinį pranašumą. Organizacijoms didžiausią įtaką turi vartotojų poreikių pokyčiai bei konkurentai. Siekdamos gero veiklos rezultato jos į aplinką reaguoja ne tik reaktyviai, bet ir proaktyviai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Strateginiai organizacijos ištekliai; Konkurencinis pranašumas; Mažmeninė prekyba; Strategic organizational resources; Competitive advantages; Retail trade.

ENIn order to successfully develop their activities organizations attempt to stay competitive in the economy sector, acquire and keep competitive advantages. The article analyzes the resources of an organization, determining competitive advantages and having influence on the activities of the enterprise. Such resources are usually called the strategic resources of the organization and they characterize with value, uniqueness and compatibility. The importance of such intangible resources of an organization as organizational and personal competences is emphasized. The article attempts to identify the resources of organizations of the retail trade sector, which are most important in order to be able to successfully compete on the market and which of them become strategic resources of successful organizations. An empirical study was performed at the largest retail trade organizations of Lithuania by method of the semi-structured interview, during which top level managers of 13 Lithuanian retail trade organizations were surveyed. The results of the study showed that the most important resources in the leading retail trade organizations are managerial competences, human resources and financial resources. The managerial competences, trade marks, the image and the structure of the organization are considered strategic resources of the organization, able to create long-lasting competitive advantage. The changes in consumers’ needs and competitors have the biggest influence on organizations. In order to reach the best activity results the organizations respond to the environment both reactively and proactively.

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14812
Updated:
2018-12-17 12:13:27
Metrics:
Views: 131    Downloads: 29
Export: