Šiuolaikines mokyklos gyvenimo kokybės vertybinis kontekstas (empirinis tyrimas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Šiuolaikines mokyklos gyvenimo kokybės vertybinis kontekstas (empirinis tyrimas)
Alternative Title:
Context of values in modern school life quality (empirical research)
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2007, Nr. 8, p. 60-76
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Mokykla / School; Vertybės.
EN
Quality; School life; Values.
Summary / Abstract:

LTVertybinis pasaulis sudaro mokyklos gyvenimo etosą, kuris įstaigos vidaus audito sistemoje taip pat akcentuojamas kaip vienas iš mokyklos gyvenimo parametrų, paaiškinančių jos, kaip institucijos, kokybiško funkcionavimo multikultūrinį, vertybinį kontekstą. Straipsnyje analizuojama šiuolaikinės mokyklos gyvenimo kokybės problema išryškinant vertybinį-aksiologinį jos kontekstą. Tai atskleidžiama atliekant kokybinį mokyklos gyvenimo dalyvių (mokytojų ir mokinių) egzistencinio pasaulio vertybinį tyrimą: gyvenimo ir mokyklinio gyvenimo prasmės, siekių (dabarties ir ateities), ekspektacijų idealiai mokyklai. Informantų atsakymams taikoma turinio (content) analizė, kurios principais vadovaujantis yra randami ir identifikuojami leksiniai-semantiniai vienetai. Tyrimas parodė, kad mokinių ir mokytojų egzistencinės vertybės yra orientuotos į mokymąsi įgyjant žinių ir tobulėjant per tarpusavio santykius, veiklą, mokyklinio gyvenimo mikroaplinką. Mokytojai ir mokiniai mokyklinį gyvenimą suvokia kaip svarbią jų gyvenimo sritį. Tačiau mokiniams ši gyvenimo sritis nėra tiek asmeniškai svarbi kiek mokytojams. Tai jiems antroji, šalutinė aplinka greta namų aplinkos. Mokytojai mokyklinio gyvenimo kokybę sieja su tinkama aplinka jų profesinei veiklai, savirealizacijai tobulėjant tiek profesine, tiek ir asmenine prasme. Mokiniams mokykla yra svarbi tuo, kad jie joje įgyja žinių ir rengiasi visaverčiam gyvenimui, kuris bus ateityje. Tiek mokytojams, tiek mokiniams yra svarbu, kad mokyklos gyvenime būtų kuo mažiau stresų, diskriminacijos dėl asmeninio ar kultūrinio kitoniškumo.

ENThe world of values makes the ethos of school life, which is also highlighted in the institutional internal audit system as one of the school life parameters that explains the multicultural and value-laden context of its qualitative functioning as an institution. The paper analyses the problem of quality of a modern school life by highlighting its value-axiological context. This is revealed through the qualitative value research of the existential world of school life participants (teachers and pupils): the meaning of life and the meaning of school life, (present and future) aspirations and expectations for the ideal school. Content analysis was applied to the informants’ responses. Based on the principles of the analysis, the lexical-semantic units were identified. The research showed that the existential values of pupils and teachers are focused on learning by acquiring knowledge and developing through mutual relations, activities and the microclimate of school life. Teachers and pupils perceive school life as an important sphere of their life. However, this sphere of life is not that personally important to pupils as to their teachers. This environment is secondary for them, after their home environment. Teachers relate school life quality to a proper environment for their professional activity and self-realisation while developing both professionally and personally. A school is important to pupils, because they acquire knowledge here and prepare for a full life in the future. Both teachers and pupils care that school life had less stress and discrimination on personal or cultural grounds.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2896
Updated:
2020-07-30 13:45:16
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: