Lietuvos studentijos socialinio portreto bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos studentijos socialinio portreto bruožai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2010.
Pages:
165 p
Notes:
Kiti autoriai : Gražina Maniukaitė, Inija Trinkūnienė, Eugenija Krukauskienė, Darius Liutikas. Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Studentijos vieta socialinėje struktūroje — Visuomenės socialinio stratifikavimosi samprata — Socialinis portretas — Studentija kaip socialinė grupė — Lietuvos studentijos socialinės charakteristikos: Akademinio jaunimo sociologinis tyrimas; Studentijos sluoksnių socialinės charakteristikos — Akademinio jaunimo sėkmė: pasirinkimas, pažangumas, pasitenkinimas studijomis — Pasirinkimo sėkmės samprata: socialiniai pokyčiai ir vertybiniai prioritetai — Studijų sėkmės tyrimo akcentai — Studijų krypties pasirinkimo branda ir motyvacijos ypatumai — Studentų požiūris į studijas ir mokymosi rezultatai — Tautinio tapatumo išlaikymo perspektyvos: vertinimai ir prognozės — Lietuviškumo tvermės prognozės — Šalies ir asmens tapatybių bruožai — Lietuvos išlikimo prognozės — Akademinio jaunimo kultūrinės nuostatos: kultūrinių menių paieška ir raiška — Kultūrinės memos samprata — Laisvės memos atpažinimas ir raiška — Gamtos mitologijų memų raiška — Religingumo memos raiška kultūrinėmis nuostatomis — Akademinio jaunimo mobilumas — Mobilumo ir kelionių samprata ir tipai — Studentų kelionių motyvai — Studentų kelionės pagal akademinių mainų programas — Studentų sezoninės ir laikinos darbo kelionės — Studentų turistinės (poilsinės ir pažintinės) kelionės — Studentų vertybinės kelionės — Jaunimo migracija — Pabaiga — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture; Migracija / Migration; Socialinė padėtis / Social situation; Socialinė struktūra / Social structure; Studentai / Students; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStudijos autorių nuomone, svarbiausi klausimai atskleidžiant studentijos socialinį portretą būtų šie – ar studentai sieja savo gyvenimo perspektyvas su Lietuva, ar tapatinasi su Lietuva, ar jaučiasi tinkamai pasirengę profesijai, kad galėtų sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, ar jų interesai apsiriboja vien siaurais specialybės reikalavimais, ar apima platų kultūrinį kontekstą? Studiją sudaro penkios dalys. Pirmoje dalyje apibrėžiama studentijos vieta visuomenėje ir socialinėje struktūroje. Pristatoma stratifikacijos koncepcija, apibūdinami pagrindiniai socialinio portreto bruožai ir studentijos kaip socialinės grupės ypatumai, Lietuvos studentijos socialinis portretas. Knygoje autorių siūlomos stratifikacijos koncepcijos esmė – ne mokslininkai apibrėžia socialines grupes, o patys individai priskiria save vienai ar kitai socialinei pozicijai, o po to studijos autoriai aprašo socialinį portretą, atskleidžia socialines charakteristikas. Antroje dalyje dėmesys sutelkiamas į studijas: studijų krypties pasirinkimo motyvaciją, studentų pažangumą, pasitenkinimą studijomis ir savo pasirinkimu. Trečioji ir ketvirtoji dalys skirtos akademinio jaunimo tautinei ir kultūrinei tapatybei. Ji susijusi su esminiu studentų apsisprendimu – ar jie orientuoti į Lietuvą, ar jų kultūrinės nuostatos remiasi pamatinėmis lietuvių tautos vertybėmis. Penktoji dalis skirta studentų mobilumui – kelionėms, susijusioms su profesiniu pasirengimu (pagal akademinius mainus); taip pat aptariamos ir sezoninės, laikino darbo ar vertybinės kelionės, atskleidžiama tokių kelionių motyvacija.Reikšminiai žodžiai: Akademiniai pasiekimai; Akademinio jaunimo mobilumas; Akademinis jaunimas; Aukštasis mokslas; Aukštoji mokykla; ERAZMUS programa; Emigracija; Etninis tapatumas; Etninė kultūra, nacionalinis saugumas, Lietuvos įvaizdis, akademinio jaunimo mobilumas; Pasisekimas; Pasitenkinimas; Socialinis portretas; Socialinė klasė; Socialinė padėtis; Socialinė stratifikacija; Socialinė struktūra; Strata; Stratifikacija; Studentai; Studento socialinis portretas; Studijos; Tapatumas; Academic achievments; Academic youth; Academic youth mobility; ERAZMUS interchange program; Emigration; Ethnic culture; Ethnic identity; Higher Education; Higher school; Identity; Image of Lithuania; Lithuania; Mobility of academic youth; Natural security; Satisfaction; Social class; Social picture; Social status; Social stratification; Social structure; Stratification; Stratum; Student social portrait; Students; Studies, sucess.

ENAccording to the authors of the study, the following questions are most important when revealing the social portrait of students: whether students link their life prospects with Lithuania or whether they identify them with Lithuania; whether they feel properly prepared from their profession in order to successfully compete in the labour market; whether their interests are limited only to the narrow study requirements or cover a wide cultural context? The study consists of five parts. The first part describes the place of students in society and social structure. The concept of stratification is presented, the key features of the social portrait and features of students are a social group are revealed. The essence of the concept of stratification offered by the authors of the book is that not scientists define social groups, but individuals attribute themselves to one or another social group, and then the authors of the study describe the social portrait and reveal its social characteristics. The second part focuses on studies: the motivation when choosing a certain study programme, students’ progress, their satisfaction with studies and their choice. The third and the fourth parts deal with the national and cultural identity of the academic youth. It is related to the essential decision of students, i.e. whether they are focused on Lithuania, or whether their cultural provisions were based on fundamental virtues of the Lithuanian nation. The fifth part is dedicated to students’ mobility – journeys related to professional training as well as their seasonal, job or virtues journeys are discussed and the motivation of these journeys is revealed.

ISBN:
9789986794585
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28813
Updated:
2021-01-29 20:02:45
Metrics:
Views: 28    Downloads: 10
Export: