Komandinio darbo struktūra ir kryptingumas tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius mokykloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Komandinio darbo struktūra ir kryptingumas tenkinant specialiuosius ugdymo(si) poreikius mokykloje
Alternative Title:
Structure and purposefulness of teamwork meeting special educational needs at school
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2010, Nr. 2 (23), p. 116-126, 127-136 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Darbo organizavimas / Organisation of work; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis pedagogų anketinės apklausos rezultatais, atskleidžiami komandinio darbo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje, tenkinant mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Apklausus 117 pedagogų iš įvairaus tipo bendrojo lavinimo mokyklų Rytų Lietuvos regione nustatyta, jog bendrojo lavinimo mokykloje vaikų specialieji ugdymo(si) poreikiai tenkinami tarpdisciplininėje komandoje, kurioje tėvai pripažįstami kaip komandos nariai, tačiau ugdytinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavimas komandos veikloje yra ribotas. Pedagogų nuomonė apie komandinį darbą realiose ugdymo aplinkose gana prieštaringa. Viena vertus, nurodoma, kad komandinis darbas vyksta tariantis visiems komandos nariams, tarpusavyje derinant sprendimus, dalijantis atsakomybe, teikiant paramą ir pagalbą vienas kitam, tačiau kartu pripažįstama, jog kiekvienas komandos narys su vaiku dirba atskirai, individualiai ir dažnai yra susitelkęs tik į savo sritį. Komandinis darbas neretai vyksta komandos susitikimo lygmenyje – tol, kol vyksta bendra diskusija ir komandos narių pasitarimas, o ugdymo procese grįžtama prie labiau įprasto ir patogesnio – individualios veiklos modelio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Komandinis darbas; Specialieji ugdymo(si) poreikiai; Special education (learning) needs; Special educational needs; Team work; Teamwork.

ENOn the basis of results of the questionnaire survey of teachers, the article reveals peculiarities of teamwork in a comprehensive school for meeting special teaching (learning) needs of students. Having surveyed 117 teachers from various types of comprehensive schools in the Eastern region of Lithuania, it was found that special teaching (learning) needs of children in a comprehensive school are met in a interdisciplinary team, where parents are recognized as team members, though participation of a learner with special learning needs in team activities is limited. The opinion of teachers about teamwork in real educational environments is rather controversial. On the one hand, it is noted that teamwork takes place by conference between all team members, mutual agreement on decisions, sharing of responsibility, provision of support and assistance to one another, though it is also recognized that every team member works with a child separately, individually and often focuses only on his/her own field. Teamwork often takes place at the level of a team meeting – as long as the general discussion and conference of team members take place, while the teaching process returns to a more usual and convenient – individual activity model.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28773
Updated:
2018-12-17 12:50:20
Metrics:
Views: 96    Downloads: 64
Export: