Concepts of strong comparability and commensurability versus concepts of strong and weak sustainability

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Concepts of strong comparability and commensurability versus concepts of strong and weak sustainability
Alternative Title:
Stipraus palyginamumo ir sulyginamumo koncepcijos prieš stipraus ir silpno darnumo koncepcijas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 5 (45), p. 31-35
Keywords:
LT
Stipraus palyginimo ir sulyginimo koncepcijos; Silpno darnumo koncepcijos.
EN
Concepts of strong comparability and sommensurability; Concepts of strong and weak sustainability.
Summary / Abstract:

LTGalimybės įvertinti darnumą yra esminės įgyvendinant darnaus vystymosi koncepciją. Šiame straipsnyje nagrinėjamos svarbios teorinės darnumo įvertinimo koncepcijos. Pirmiausiai trumpai aptarta darnumo koncepcijos esmė. Toliau išnagrinėtas stipraus palyginamumo ir sulyginamumo koncepcijų vaidmuo įvertinant darnumą, aptartas kapitalo veiksnio vaidmuo formuluojant stipraus ir silpno darnumo koncepcijas. Dauguma mokslininkų sutinka, kad ekologinio darnumo koncepcija yra gerokai aiškesnė ir tikslesnė negu darnaus vystymosi samprata. Tam, kad būtų darnus: 1) kiekvienas procesas turi būti ekologiškai saugus (turi būti išlaikyta ekologinio suderinamumo sąlyga), 2) kiekvienas procesas turi tiekti visuomenei tam tikrą produkcijos kiekį (turi būti nepažeista ekonominio suderinamumo sąlyga). Darnų vystymąsi galime įsivaizduoti kaip procesą susidedantį iš dviejų fazių. Pirmojoje fazėje globali žmonių visuomenė plėtojasi link darnumo; antrojoje fazėje visuomenė toliau evoliucionuoja neperžengdama darnumo nubrėžtų ribų. Antra vertus, visuomenė susiduria su tokia didele trumpalaikių poreikių ir ilgalaikių tikslų įvairove pasauliniu mastu, kad net neįmanoma kalbėti apie vienintelį universaliai teisingą darnaus vystymosi kelią. Be to, galima sakyti, kad darnumas daugiau yra normatyvinis etinis principas, bylojantis daugiau ne apie tai, kaip yra, bet apie tai, kaip turėtų būti, ir numatantis nuolatinės žmonių santykių ir veiklos algoritmų kritikos reikmę, kas leidžia apibūdinti darnų vystymąsi kaip etinį idealą. Čia aptariamos tik kelios iš straipsnyje nagrinėjamų darnumo sampratų.

ENThe present article analyses important theoretical concepts of evaluating sustainability. First of all it gives a short definition and explanation of the sustainability concept. Later it analyses the role of strong comparability and collation concepts on the assessment of sustainability, discusses the role of capital factor in forming strong and weak sustainability concepts. The majority of scientists agree that the concept of ecological sustainability is a much clearer and precise than the concept of sustainable development. In order to be sustainable: 1) each process has to be environmentally friendly (the condition of ecological compatibility has to be met), 2) each process has to provide the society with a defined volume of production (the condition of an economic compatibility has to be respected). Sustainable development can be understood as a process containing two stages. In the first stage global society develops towards sustainability; while in the second it evolves further without breaking the limits defined by sustainability. On the other hand, society faces such a huge variety of short-term needs and long-term aims on a global scale that it is impossible to talk about the only universally right path of development. Moreover, it may be said that sustainability means something more than a mere regulatory ethic principle witnessing how it should be rather than how it actually is and it foresees the need for a continuous critical approach to human relationships and activities, which allow seeing sustainable development as an ethic ideal.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/218
Updated:
2018-12-20 23:03:49
Metrics:
Views: 86    Downloads: 1
Export: