Baudžiamosios teisėkūros labirintai : Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimas ir teismų praktika taikant Baudžiamojo kodekso 178 ir 180 straipsnius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamosios teisėkūros labirintai: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimas ir teismų praktika taikant Baudžiamojo kodekso 178 ir 180 straipsnius
Publication Data:
Vilnius : Petro ofsetas, 2011.
Pages:
191 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Teisė ir visuomenė — Gaji socialistinės teisės įtaka — Į teisinę valstybę - su sovietiniu valdžių struktūros modeliu? — Laikmečio iššūkiai teisėkūrai ir teismų praktikai — Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimo istorinės ištakos ir raida po nepriklausomybės atkūrimo — Teismų teisėkūra - deleguota ar uzurpuota sritis? — Problemos, jų identifikavimas ir sprendimų paieška — Esminiai sąvokų formulavimo teismų praktikoje reikalavimai — Nuosavybė ir turtas — Nuosavybės teisės objektų samprata Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Civiliniame ir Baudžiamajame kodeksuose: Vagystės ir plėšimo objektas, dalykas; Išimtų iš apyvartos ir ribotos apyvartos daiktų samprata; Pinigai ir vertybiniai popieriai; Svetimo turto sąvoka — Turto vertės nustatymo būdai — Įsibrovimo sąvoka: Įsibrovimo į patalpą sąvoka; Įsibrovimo į saugyklą sąvoka; Automobilio-saugyklos sąvoka; Įsibrovimo į saugomą teritoriją sąvoka — Kvalifikuojančio požymio „automobilis“ sąvoka — Kišenvagystės sąvoka — Pagrobimo sąvoka — Baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos sudėtis: Fizinio smurto sąvoka; Grasinimas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą; Atėmimas galimybės nukentėjusiajam asmeniui priešintis — Baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 dalies kvalifikuojantys požymiai: Nešaunamojo ginklo, peilio sąvokos; Kito specialiai žmogui sužaloti pritaikyto daikto sąvoka — Baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 3 dalį kvalifikuojantys požymiai - šaunamasis ginklas, sprogmuo — Baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų plėšimo įrankių panaudojimas — Išvados ir pamąstymai — Priedai — Literatūros sąrašas.
Summary / Abstract:

LTPagrindinė kūrinio mintis - siekis užfiksuoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato Nutarimo (toliau - Nutarimas) reikšmę formuojant teismų praktiką, atskleisti šio teisėkūros akto rengimo procesą ir jo ypatumus, kartu ir problematiką, su kuria susiduria teismai, taikydami baudžiamuosius įstatymus. Pristatant Nutarimo rengimo procesą, monografijoje apžvelgtas po nepriklausomybės atkūrimo susiformavęs politinis, socialinis ir istorinis kontekstas jo reikšmė ir įtaka teismų veikoje vykdant teisingumą bei realizuojant teisėkūros funkciją. Nagrinėjamos temos ribose pateikiamas teisminės, įstatymų leidžiamosios bei vykdomosios valdžių sąveikos mechanizmas ir dėl dominuojančios pastarųjų dviejų valdžių įtakos atsiradusios deformacijos teisingumo vykdymo procese. Kūrinyje išdėstyta nuomonė ir dėl LR Konstitucinio Teismo Nutarimų reikšmės, vieninteliu teismų praktikos formavimo šaltiniu įtvirtinus teismų sprendimus. Monografijoje daugiausia dėmesio skirta vagystės ir plėšimo požymių turinio apibrėžimui, atskleidžiant sąvokų aiškinimo būdus. Vystydamas šias dvi pagrindines temas autorius ieškojo ir aktualių sąsajų su kuriančia teisine mintimi istorinėje Lietuvos valstybės XVI a. bei XX a. tarpukario teisėkūroje, tai iliustruodamas ištraukomis iš žymiausių to meto autorių kūrinių. Autorius taip siekė parodyti ne tik Lietuvos valstybės teisinės minties raidą, bet ir jos tęstinumą. Monografijoje taip pat pateikta papildoma medžiaga, suteikianti skaitytojui galimybę pačiam ieškoti teisingo atsakymo teisėkūros labirintuose.Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Baudžiamoji teisė; Istorinė raida; Konstitucinė teisė, teismų praktika; Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; Lietuvos Aukščiausiojo teismo senatas; Plėšimas; Vagystė; Constitutional law; Criminal law; Criminal procedure; Historic development; Judiciary practice; Robbery; Senate of the Supreme Court of Lithuania; The Robberry; The Supreme Court of Lithuania; The Theft; Theft.

ENThe main thought of the work is the striving to document the significance of the Resolution of the Senate of the Supreme Court of Lithuania (hereinafter referred to as the Resolution) when shaping the case law, and to reveal the problems courts face when applying criminal laws. When presenting the process of drafting of a Resolution, the monograph reviews the political, social and historical context, which emerged after the restoration of independence and its significance and impact on case law when administrating justice and realising the function of legislation. Within the analysed theme, the work presents the mechanisms of interaction of legislative and penal powers and deformations in the process of administration of justice, which emerged due to the dominating influence of these two powers. The work presents an opinion on the significance of Resolutions of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. The monograph primarily focuses on the definition of the content of characteristics of theft and robbery by revealing the ways of interpretation of the notions. By developing these two main themes, the author sought for actual links with the legal thought in the history of the state of Lithuania of the 16th c. and the legislation of the interwar period of the 20th c. by illustrating it with extracts from works of the then famous authors. The author also wanted to show not only the development of legal thought of the state of Lithuania, but also its continuance. The monograph also presents additional material, providing the reader with the possibility for searching for a proper answer in labyrinths of legislation.

ISBN:
9786094201745
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28552
Updated:
2021-01-27 19:36:18
Metrics:
Views: 94
Export: