Bendrinės lietuvių kalbos statistinė struktūra : fonologijos dalykai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrinės lietuvių kalbos statistinė struktūra: fonologijos dalykai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Pages:
179 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Annotation — Įvadas: Darbo tikslas ir uždaviniai; Tiriamoji medžiaga ir jos apdorojimo metodika — Fonemų sistema: Fonemų ir jų funkcinių klasių dažnumai; Fonemų dažnumai ir lietuvių dvibalsių fonologinė interpretacija; Statistinė fonemų distribucija skiemenyse; Skiemens ir žodžio pirmųjų bei paskutinių fonemų dažnumai — Žodis, skiemuo ir prozodija: Žodžių kiekybinės charakteristikos ir akcentiniai tipai; Skiemens prozodiniai tipai ir jų statistinė distribucija; Skiemens struktūriniai tipai ir jų statistinis pasiskirstymas; Skiemens distribucinių modelių dažnumai — Pabaiga — Die statistische Struktur des Standardlitauischen: phonologische Aspekte (Zusammenfassung) — Literatūra — Šaltiniai — Priedai: Tiriamosios medžiagos pavyzdžiai; Šiaurės žemaičių fonemų dažnumai; Hierarchinė šiaurės žemaičių tarmės klasifikacija.
Keywords:
LT
Fonema; Dažnumas; Prozodija.
EN
Phoneme; Frequency; Prosody.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiami ir analizuojami bendrinės lietuvių kalbos fonemų, prozodinių reiškinių bei skiemens tipų dažnumai. Pirmajame skyriuje analizuojami fonemų ir jų funkcinių klasių dažnumai bei fonemų distribucija, atsižvelgiant į skiemens ir fonemos padėtį žodyje. Antrajame skyriuje tiriama, kaip rišliame tekste dažnumo atžvilgiu pasiskirsto žodžiai, turintys skirtingą skiemenų skaičių ir skirtingą kirčio lokalizaciją, kokia yra įvairių skiemens prozodinių tipų statistinė distribucija, kaip tų tipų bei požymių dažnumas susijęs su skiemens centro savybėmis ir skiemens padėtimi žodžio galo atžvilgiu, kaip tekste statistiškai pasiskirsto skiemens struktūriniai tipai bei modeliai ir kaip šį pasiskirstymą lemia skiemens struktūra ir jo vieta žodyje. Ypač daug dėmesio skiriama skiemenų kiekybei, kirčiui ir priegaidėms; atsižvelgiama į skiemens padėtį žodyje, vienbalsinę ar dvibalsinę ilgojo skiemens pagrindo prigimtį. Išvados daromos remiantis lietuvių prozos tekstais, kurių apimtis – 100001 fonema. Vidutiniškai žodis susideda iš 6,9 fonemos, skiemuo – iš 2,4 fonemos. Priebalsių ir balsių kiekybinis santykis yra 140 : 100. Bendrinės lietuvių kalbos fonemų dažnumo analizė remia pažiūrą, pagal kurią sutaptiniai dvibalsiai [ie, uo] laikomi savarankiškomis balsinėmis fonemomis, o sudėtiniai dvibalsiai – balsis + /j, v/ tipo deriniais. Analizė rodo, kad bendrinės lietuvių kalbos žodžių absoliučią daugumą sudaro dviskiemeniai, triskiemeniai ir keturių skiemenų žodžiai (vidutinis žodžio ilgis – 2,89 skiemens). Dominuoja dviejų tipų skiemenys: CV (54,66 proc.) ir CVC (24,03 proc.).

ENThe book presents and analyses the frequency of phonemes, prosodic phenomena and types of syllables of the common Lithuanian language. The 1st chapter analyses the frequency of phonemes, their functional classes and distribution with regard to a syllable and phoneme's place in a word. The 2nd chapter analyses the distribution of words which have a different number of syllables and a different place of stress with regard to frequency in a coherent text; also, statistic distribution of different prosodic types of syllables and the relation between the frequency of those types and features related to the features of the syllable's centre and the place of a syllable with regard to the end of the word; moreover, statistic distribution of a syllable's structural types and models and the influence of a syllable's structure and place in a word to the distribution. A lot of attention is paid to the quality, stresses and accents of syllables; a syllables place in a word and the nature of a monophthongal and diphthongal base of a long syllable is considered. Conclusions are made with reference to Lithuanian prosaic texts which include 100001 phonemes. In average a word consists of 6.9 phonemes and a syllable of 2.4 phonemes. A quantitative ratio of vowels and consonants is 140:100. An analysis of the frequency of phonemes in the common Lithuanian language supports an attitude that coincident diphthongs [ie, uo] are treated as independent vocalic phonemes and complex diphthongs are combinations of a vowel + /j, v/. The analysis reveals that an absolute majority of the common Lithuanian language words consists of two-syllable, three-syllable and four-syllable words (an average length of a word is 2.89 syllables). Two types of syllables prevail: CV (54.66 %) and CVC (24.03 %).

ISBN:
9789955336303
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28532
Updated:
2021-01-26 20:18:47
Metrics:
Views: 90
Export: