Mokslinės veiklos uždaviniai ir būsimųjų mokslininkų pasirengimas mokslinei veiklai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslinės veiklos uždaviniai ir būsimųjų mokslininkų pasirengimas mokslinei veiklai
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2010, Nr. 19, p. 182-195
Keywords:
LT
Daktaro mokslo laipsnis; Doktorantūra; Moksliniai tyrimai; Mokslininkas; Mokslinė veikla; Mokslinės veiklos uždaviniai.
EN
Doctor of Science degree; Doctorate; Graduate; PhD studies; Research; Research tasks; Scientific action; Scientific activities; Scientific goal; Scientific research; Scientist.
Summary / Abstract:

LTEdukologijos tarpdiscipliniškumas ir pakitęs tyrimų pobūdis (glaudus teorijos ir praktikos ryšys) lemia, kad mokslininkai, teoriniu lygmeniu tyrinėjantys aukštojo mokslo problemas, dirba ir praktinį darbą – yra aukštųjų mokyklų dėstytojai, studijų proceso ir mokslinių tyrimų (tarpdisciplininių, tarpuniversitetinių ir tarptautinių) organizatoriai, moksliniai konsultantai, ekspertai. Doktorantūros studijų metu doktorantai atlieka įvairią veiklą: skaito paskaitas, organizuoja tyrimus, dalyvauja konferencijose, pristato tyrimų rezultatus moksliniuose straipsniuose. Šios veiklos metu įgyta patirtis padeda siekti doktorantūroje išsikeltų tikslų ir vykdyti mokslinės veiklos uždavinius. Mokslinė veikla – sudėtinga, susijusi su naujų idėjų generavimu Ir pristatymu, originalių tyrimų planavimu ir atlikimu, dalyvavimu projektuose. Asmuo, pasiekęs aštuntąjį lygmenį, t. y. įgijęs mokslų daktaro kvalifikaciją, geba savarankiškai atlikti veiklą, susijusią su mokymais, tyrimais, konsultavimu, švietimo reiškinių analize ir interpretavimu, projektų valdymu ir vykdymu. Tyrimo rezultatai rodo, kad doktorantai geba analizuoti savo mokslinę veiklą, vertinti ir Interpretuoti pasirinktus švietimo reiškinius, taikyti kitų mokslų pasiekimus vykdydami švietimo tyrimus, vertinti švietimo reiškinius profesinės veiklos sistemos kontekste. Šiek tiek sunkiau doktorantams sekasi taikyti aprašomosios statistikos metodus ir statistiškai apdoroti duomenis. [Iš leidinio]

ENThe interdisciplinary nature and changes in research in the field of education (tight interaction between theory and practice) determines the fact that scientists theoretically studying issues of higher education perform practical work – they are teachers at higher schools, organisers, academic advisors and experts of study processes and scientific research (interdisciplinary, interuniversity and international). During their doctoral studies doctoral students perform various activities: deliver lectures, organise studies, participate in conferences, present study results in scientific articles. The experience obtained when performing these activities allows seeking goals of their doctoral studies and performing scientific objectives. Scientific activities are complex activities related to generation and presentation of new ideas, planning and implementation of original research, participation in projects. A person, having reached the eighth level. i.e. having obtained the degree of a doctor of sciences is able to perform independent activities related to teaching, research, counselling, analysis and interpretation of educational phenomena, project management and implementation. The results of the research indicate that doctoral students are able to analyse their scientific activities, evaluate and interpret educational phenomena, apply achievements of other scientists when performing educational studies, evaluate educational phenomena in the context of the system of professional activities. It is slightly more difficult for doctoral students to apply methods of descriptive statistics and to perform statistical data processing.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28440
Updated:
2018-12-17 12:49:48
Metrics:
Views: 58    Downloads: 2
Export: