Process of selection of human resources : comparative analysis of public and private sectors

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Process of selection of human resources: comparative analysis of public and private sectors
Alternative Title:
Žmogiškųjų išteklių atrankos procesas: viešojo ir privataus sektorių lyginamoji analizė
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2010, Nr. 2 (19), p. 47-63
Keywords:
LT
Žmogiškųjų išteklių valdymas; Atrankos procesas; Viešasis sektorius; Privatusis sektorius.
EN
Human resource management; Process of selection; Public sector; Private sector.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio mokslinė problema gali būti išreiškiama tokiais klausimais: kokie žmogiškųjų išteklių atrankos proceso skirtumai dominuoja privataus ir viešojo sektorių organizacijose? Kaip organizuojamas atrankos procesas viešajame ir privačiajame sektoriuose? Kokius teigiamus aspektus galima pažymėti ir su kokiais sunkumais susiduriama? Ar atrankos proceso taikomi metodai yra adeh'atūs šiandieninės visuomenės iššūkiams ir reikalavimams? Ar privataus ir viešojo sektorių organizacijose žmogiškiau išteklių atrankos procesas vykdomas kokybiškai ir „skaidriai"? Kokių pagrindinių veiksmų reikėtų imtis skleidžiant gerąjąpatirtį žmogiškųjų išteklių atrankos klausimais viešojo ir privataus sektorių kontekste? Užsibrėžtas tyrimo tikslas - ištirti žmogiškųjų išteklių atrankos proceso Šiaulių miesto ir rajono viešajame ir privačiajame sektoriuose ypatumus, identifikuoti problemas ir privalumus. Šiam tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai: 1. Išanalizuoti žmogiškųjų išteklių atrankos proceso sampratą bei eigą viešajame ir privačiame sektoriuose. 2. Atskleisti žmogiškųjų išteklių atrankos proceso metodų, taikomų viešajame ir privačiame sektoriuose, savitumą. 3. Ištirti žmogiškųjų išteklių atrankos, vykdomos tiek privataus, tiek viešojo sektorių organizacijose, proceso metu iškylančias problemas ir atskleisti jų privalumus. Straipsnyje taikyti šie tyrimo metodai: teorinėje dalyje atlikta mokslinės literatūros apie žmogiškųjų išteklių atrankos procesą jo sektorinę specifiką sisteminė ir lyginamoji analizė, dokumentų (Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų) analizė, praktinėje dalyje - ekspertų apklausa ir internetinė respondentų apklausa, atklikta apklausos duomenų analizė, loginiai apibendrinimai.Tyrimo rezultatai parodė, kad žmogiškųjų išteklių atrankai tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje didelę įtaką daro technologiniai pokyčiai, globalizacija, socialinio potencialo augimas ir pokyčiai, susiję su reikalavimais organizacijų darbui. Organizacijai, norinčiai užtikrinti veiklos efektyvumą būtina prisitaikyti prie kintančios aplinkos, greitai reaguoti į pokyčius ir gebėti pokyčius valdyti organizacijos kontekste. Išanalizavus žmogiškųjų išteklių atrankos privataus sektoriaus organizacijose svarbiausius aspektus galima teigti, kad efektyviu žmogiškųjų išteklių atrankos procesu galima laikyti tokį procesą kurio metu pasirenkamas kandidatas iš pirmo karto, o įdarbintas kandidatas pateisina lūkesčius ir ilgą laiką sėkmingai dirba organizacijoje. Efektyvus atrankos procesas yra toks, per kurį kandidatas gali atskleisti ne tik savo žinias ir kompetencijas, bet ir asmenines savybes, pomėgius, požiūrį į organizacijos kultūrą ir vertybes, kurio metu atrankoje dalyvaujantys asmenys nepatiria streso, o pasirinktų kandidatų darbo rezultatai yra aukšti ir pateisina organizacijos lūkesčius. Tyrimas išryškino šiuos atrankos proceso kokybės gerinimo indikatorius: psichologinių / kognityvinių testų taikymas; atrankos „skaidrumo" užtikrinimas; bandomojo laikotarpio poreikis; personalo specialistų pasitelkimas pirminės atrankos organizavimui; siekiant išvengti „pirmojo įspūdžio" efekto, antrinės atrankos organizavimas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article analyses the peculiarities of human resources in public and private sectors, identifies problems and advantages, and presents the generalized model of selection of human resources that reflects good experience of private and public sectors. In order to find out the peculiarities of the process of selection of human resources in organisations of public and private sectors, the analysis of scientific publications by Lithuanian and foreign authors, laws of the Republic of Lithuania and other legal acts, published results of researches, internet sources, systematization of information, comparison, internet inquiry of employees working at public and private sectors of Siauliai city and district were carried out, in addition, the experts, representatives of public and private sectors of Siauliai city and district, who according to their competence know the course of the process of selection, arising problems and ways to solve them, were questioned. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27702
Updated:
2018-12-17 12:46:31
Metrics:
Views: 25    Downloads: 11
Export: