Eksperimento planavimo gerinimas - svarbi edukologinių tyrimų kokybės prielaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Eksperimento planavimo gerinimas - svarbi edukologinių tyrimų kokybės prielaida
Alternative Title:
Improvement of experiment planning as an important precondition for the quality of educational research
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2010, Nr. 7, p. 88-107
Keywords:
LT
Druskininkai; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTSiekiant neatsilikti nuo kintančių edukologijos mokslo poreikių, Vytauto Didžiojo universitete 2005–2007 m. vykdytas projektas „Tarpuniversitetinio edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas“ (ESF–2.5–012), kurio tikslas – pagerinti edukologijos doktorantūros kokybinius rodiklius, apimančius mokslines kompetencijas, būtinas konkurencingam ir integraliam moksliniam bendradarbiavimui Europos ir pasauliniame lygmenyje, išplečiant sąveikos tarp mokslinių mokyklų ribas bei užtikrinant mokslininkų ir doktorantų dalykinį bendravimą. Interviu organizuotas 2007 m. birželio mėn. vasaros mokyklos metu Druskininkuose. Apklausti septyni doktorantai. Kaip rodo tyrimai, doktorantūroje Lietuvoje studijuoja apie 120 edukologijos doktorantų, o eksperimentinius tyrimus planuoja atlikti maždaug trečdalis. Straipsnyje pristatomi eksperimento planavimo etapai, siekiant užtikrinti eksperimento planavimo pagrįstumą ir patikimumą. Išanalizavus gautus duomenis galima teigti, kad doktorantai eksperimento planavimą tapatina su viso disertacijoje atliekamo tyrimo planavimu. Dažniausiai priklausomuoju kintamuoju yra laikomas ugdymas, nors tai turėtų būti ugdomosios veiklos tikslų realizavimas. Bandomąjį eksperimentą yra atlikę 3 iš 7 apklaustų doktorantų. Eksperimentu doktorantai vadina tokį tyrimo metodą, kurį taikant tyrimo imtys nėra parenkamos atsitiktinai, todėl iš esmės tokį eksperimentą reikėtų laikyti kvazieksperimentu. Doktorantai negali įvardyti eksperimento planavimo etapų, kurie sąlygotų kokybiškus tyrimo rezultatus ir užtikrintų gaunamų duomenų pagrįstumą bei patikimumą.Reikšminiai žodžiai: Doktorantūra; Doktorantūros studijos; Edukologiniai tyrimai; Eksperimentas; Eksperimento planavimo etapai; Pagrįstumas; Patikimumas; Tyrimų kokybė; Veiklos tyrimas; Action research; Doctoral studies; Educational research; Experiment; Quality of research; Reliability; The stages of the experiment planning; Validity.

ENIn order not to lag behind changing needs of educational sciences, in the period from 2005 to 2007, Vytautas Magnus University carried out a project “Creation of Interuniversity Educational Doctoral Consortium” (ESF–2.5–012). The aim of the project was to improve quality indicators of doctoral studies of educational sciences covering academic competences necessary for competitive and integral academic cooperation on the European and global level by extending boundaries of interaction among academic schools and by ensuring official communication between academics and doctoral candidates. An interview was organised at summer school in Druskininkai in June 2007. Seven doctoral candidates were interviewed. Research shows that in Lithuania around 120 doctoral candidates are studying educational sciences on the doctoral level and approximately a third of them plan to conduct experimental research. The article introduces stages of experiment planning to ensure validity and reliability of experiment planning. The analysis of the data obtained indicates that, for doctoral candidates, experiment planning is identical to the planning of the entire research carried out in the PhD thesis. They generally consider education to be a dependent variable, although this should be implementation of goals of educative activities. Three out of seven interviewed doctoral candidates performed a pilot experiment. Doctoral candidates call a method of research, when research samples are not selected randomly, an experiment; therefore, this kind of experiment should be considered a quasi-experiment. Doctoral candidates are unable to name stages of experiment planning determining quality research results and ensuring the validity and reliability of the data obtained.

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27425
Updated:
2018-12-17 12:45:53
Metrics:
Views: 33    Downloads: 5
Export: