Development of organizational trust among employees from a contextual perspective

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of organizational trust among employees from a contextual perspective
In the Journal:
Business ethics. 2006, Vol. 15, iss. 2, p. 130-141
Keywords:
LT
Organizacija; Pasitikėjimas; Liaudies kultūra / Folk culture.
EN
Organization; Socio-cultural context; Trust.
Summary / Abstract:

LTVis labiau pripažįstama, kad pasitikėjimas darbo vietoje yra svarbus faktorius, kuris potencialiai veda prie pagerėjusios organizacijos veiklos ir gali būti ilgalaikiu konkurencinio pranašumo šaltiniu. Pradinė šio straipsnio mintis yra ta, kad firmos ekonominio klestėjimo požiūriu organizacinis pasitikėjimas yra labiau naudingas, negu žalingas. Organizacinis pasitikėjimas yra svarbus sėkmingai socializacijai, bendradarbiavimui ir efektyviam komandiniam darbui ir ilgalaikėje perspektyvoje padeda sumažinti rizikas ir veiklos kaštus. Straipsnyje bandoma sukurti kontekstui jautrų pasitikėjimo organizacijoje teorinį modelį. Modelis išvedamas iš išteklių priklausomybės teorijos ir identifikuoja keturis skirtingus kontekstus priklausomai nuo darbuotojų darbo moralės lygio tam tikroje bendruomenėje. Pasitikėjimas tarp darbuotojų nėra natūraliai duotas, tačiau vadovai gali jį vystyti taikydami tinkamas kontekstui jautrias vadybos praktikas. Tiriant, o taip pat kuriant pasitikėjimą konkrečioje organizacijoje, yra būtina suprasti socialinį-kultūrinį kontekstą, ypač darbo moralės atžvilgiu. Pateikiamas požiūris, kaip vystyti pasitikėjimą organizacijoje žemos darbo moralės kontekste. Studijoje išreiškiamas požiūris, kad svarbu suprasti skirtumą tarp kognityvaus ir afektu pagrįsto pasitikėjimo, kai svarstomi ir nagrinėjami dalykai, susiję su pasitikėjimu, pavyzdžiui, tarptautinio verslo aplinkoje. Straipsnio pobūdis yra teorinis; autorių indėlis ir sukurtas modelis bei procesinis požiūris reikalauja empirinių tyrimų ateityje.Reikšminiai žodžiai: Organizacija; Socialinė-kultūrinė aplinka; Pasitikėjimas; Organization; Socio-cultural context; Trust.

ENThe idea that confidence in the workplace is an important factor, potentially leading to improvement of the activities of the organization and which can be a long-term source of competitive advantage is more and more widely recognized. The initial idea of the article is that in terms of economic flourish of the company the organizational confidence is more useful than harmful. It is very important for socializing, cooperation and efficient teamwork and in the long-term perspective it helps to reduce the risks and operational costs. The article makes attempts to create a context sensitive theoretical model of confidence within the organization. The model is derived from the resource dependence theory and identifies four different contexts depending on the level of labour morals of the employees in a certain community. Confidence among employees is not given naturally, however, managers can nurture it by applying appropriate context sensitive management practices. When examining and developing confidence in a specific organization, it is necessary to understand the social – cultural context, especially in terms of labour morals. The article presents the ideas on how to develop confidence within the organization in the context of low labour morals. The study expresses the idea that it is important to understand the difference between the cognitive and affect based confidence, which discusses and examines the aspects, relating to confidence, for instance, in the international business environment. The article is of the theoretical character; the authors’ contributions and the developed model, as well as the process based view requires empirical studies in the future.

ISSN:
0962-8770
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6098
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 29    Downloads: 1
Export: