Vertybinių popierių rinkos vaidmuo ekonomikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybinių popierių rinkos vaidmuo ekonomikoje
Alternative Title:
Significance of stock market to an economy
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 177-184
Keywords:
LT
Vertybinių popierių rinka; Finansų rinka; Pirminė rinka; Antrinė rinka; Finansinės investicijos.
EN
Stock market; Financial market; Primary market; Secondary market; Financial investment.
Summary / Abstract:

LTFinansų rinkos ir joje veikiančių finansinių institucijų dėka santaupos pasiekia jų vartotojus ir tampa investicijomis. Šiuolaikinėje ekonomikoje finansų rinką galima laikyti ekonomikos “nervų sistema”, nes nuo jos funkcionavimo sėkmės priklauso kitų ekonomikos sektorių veikla. Vertybinių popierių rinka, būdama finansų rinkos dalimi, atlieka koordinacinę funkciją tarp santaupų tiekėjų ir santaupų vartotojų, sudaro sąlygas efektyviam finansinių išteklių paskirstymui ir perskirstymui tarp atskirų ekonominių subjektų ir yra neatskiriama rinkos ekonomikos dalis. Investicijos į vertybinius popierius yra svarbios tiek mikro, tiek makro lygyje. Mikroekonominiame lygyje vertybinių popierių rinkos efektyvus funkcionavimas sudaro sąlygas įmonėms, emituojant vertybinius popierius, pritraukti ūkinės veiklos vykdymui reikalingas finansines lėšas. Makroekonominiu požiūriu VP rinkos reikšmė pasireiškia tuo, kad jos pagalba kaupiamas ir efektyviai paskirstomas kapitalas. Straipsnyje analizuojamas VP rinkos vaidmuo tiek šalies ekonomikos, tiek atskirų rinkos subjektų mastu, išryškinant šios rinkos poveikio teigiamus ir neigiamus aspektus. [Iš leidinio]

ENFinancial markets and financial institutions acting in it transform savings into investment. In modern economy financial market can be treated as economy’s “neural system”, because activity of other economic sectors depends on proper functioning of financial market. Stock market, being a part of financial market, carries co-ordinating function between suppliers of savings and users of savings, allows allocating and reallocating of financial resources among separate economic subjects effectively, and is integral part of market economy. Investments to stocks are significant both in micro and in macro level. In microeconomic level effective functioning of stock market allows companies to emit stocks and attract necessary financial asset to finance their activity. In macro level capital is accumulated and allocated effectively due to stock market, as a result national product of the economy increases. In the paper significance of stock market to both state’s economy and separate market subjects level is analysed, highlighting positive and negative aspects of the market’s impact. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26943
Updated:
2020-12-22 22:58:21
Metrics:
Views: 27    Downloads: 20
Export: