Institucinis mokslo ir studijų vertinimas : neišvengiamas modernios valstybės požymis ar dar viena biurokratinė užgaida Lietuvoje?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Institucinis mokslo ir studijų vertinimas: neišvengiamas modernios valstybės požymis ar dar viena biurokratinė užgaida Lietuvoje?
Alternative Title:
Institutional asssessment of research and studies: inevitable feature of a modern state or one more bureaucratic whim in Lithuania?
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2005, Nr. 2, p. 26-51
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTOrganizuojant išorinį aukštojo mokslo institucijų vertinimą daugelyje nedidelių valstybių susiduriama su panašaus pobūdžio problemomis: kaip atrinkti tinkamus ekspertus, juos parengti ir išlaikyti? Kaip išvengti šališkumo ar interesų konflikto tarp instituciją tikrinančių ekspertų ir tikrinamos institucijos? Kaip sumažinti santykinai dideles institucinio vertinimo finansines išlaidas nedidelei valstybei (ar tai nėra prabanga?) ir pan. Todėl neretai kyla klausimas, ar mažai valstybei tikslinga turėti ir išlaikyti atitinkamus intelektualinius bei organizacinius išteklius, būtinus išoriniam universitetų, kolegijų ir mokslinio tyrimo institucijų vertinimui? Gal tikslingiau pasikviesti patyrusius užsienio ekspertus tokiam vertinimui atlikti? Šiame straipsnyje ir bandoma apie tai diskutuoti. Straipsnio autoriai daro išvadą, kad tokių intelektualinių ir organizacinių išteklių sukūrimas ir išlaikymas yra būtinas net ir tokiai nedidelei valstybei kaip Lietuva (3,4 milijonai gyventojų). Jei Lietuva nori būti pripažinta ir įgyti pasitikėjimą aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sritye, tai tam turi būti skiriami atitinkami finansiniai ir materialiniai ištekliai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akreditacija; Atsiskaitomybė; Aukštasis mokslas, studijų kokybė, kokybės vertinimas; Aukštojo mokslo kokybės vertinimas; Studijų kokybės auditas; Accountability; Accreditation; Higher education quality evaluation of the quality of higher education audit; Higher education, study quality, quality assessment.

ENA number of small countries face similar problems while organizing external assessment of higher education institutions: how to select proper experts, how to prepare them and maintain? How to avoid bias or interest conflict between experts who evaluate the institution and the institution being evaluated? How to reduce the financial costs of institutional assessment that are relatively high for a small country (isn't it a luxury?), and etc. Therefore, often a question arises if a small country should possess and attempt to maintain appropriate intellectual and organisational resources, necessary for external review of universities, colleges and scientific research institutions? Maybe it would be more purposeful to invite experienced foreign experts to perform assessment? The article presents an attempt to discuss this issue. The authors draw a conclusion that creation and maintenance of such intellectual and organisational resources is indispensable even for. such a small country as Lithuania (3.4 mln inhabitants). If Lithuania seeks to be recognised and acquire confidence in higher education quality assurance area, certain appropriate financial and material resources should be allocated for this purpose. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25781
Updated:
2018-12-17 11:42:13
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: