Medicinos teksto pralaidumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medicinos teksto pralaidumas
Alternative Title:
Capacity of medical text
In the Journal:
Keywords:
LT
Intertekstualumas; Medicinos tekstas; Medicinos tekstas, mokslinio stiliaus elementai, pralaidumas, intertekstualumas; Mokslinio stiliaus elementai; Teksto pralaidumas.
EN
Intertextuality; Medical text; Medical text, the elements of scientific style, permeability, intertextuality; Scientific style elements; Transmission of the text.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis teksto pralaidumo teorija, tiriami medicinos moksliniai apžvalginiai straipsniai. Teksto pralaidumas yra diskurso analizės sąvoka, kuri išryškina teksto gebą praleisti kitų funkcinių stilių elementus. Remiantis mokslinio stiliaus raiškos elementų ir teksto pralaidumo sąveika, buvo sudarytas universalus teksto pralaidumo tyrimo modelis. Mokslinio straipsnio paviršinės struktūros raiška medicinos tekste yra stipri. Vidutinis medicinos teksto sakinio ilgis yra 18 žodžių, dominuoja trumpi sakiniai, sakinio ilgio elemento raiška yra stipri. Vienažodžiai ir sudėtiniai terminai yra medicinos teksto leksikos pagrindas ir sudaro 1/3 leksikos. Gausiai vartojami akronimai realizuoja teksto ekonomiškumo principą. Medicinos tekste vartojamos esamojo laiko veiksmažodžių formos yra būdingos aprašant įvairius reiškinius, procesus; jos pagrindžia mokslinio teksto paskirtį ir atliekamą funkciją. Vientisiniai sakiniai sudaro 61 proc. teksto sakinių ir rodo buitinio stiliaus įtaką moksliniam tekstui. Sakinio tipo elemento raiška moksliniame tekste yra vidutinio stiprumo; pralaidumas, įvertinus vientisinių / sudėtinių sakinių santykį, vidutinis. Vientisinis sakinys neretai medicinos tekste pradedamas siejimo priemonėmis. 73 proc. teksto sakinių yra jungtukiniai; šio elemento raiška medicinos tekste yra stipri. Mokslinių tekstų sąveiką rodo gausus medicinos bibliografinių šaltinių sąrašas, netiesioginis citavimo būdas, sisteminiai tekstų ryšiai, neverbalinės ženklų sistemos, specialieji terminai. Šių intertekstualumo elementų raiška yra stipri (pralaidumas silpnas).

ENBased on the theory of the permeability of text, the article analyses scientific medical reviews. The permeability of text is a concept of discourse analysis, which highlights the ability of a text to transmit elements of other functional styles. Based on elements of scientific style expression and the concept of permeability of text, a universal model of a text permeability analysis was developed. The expression of the surface structure of a scientific article is strong in a medical text. An average sentence of a medical text consists of 18 words, short sentences prevail, and the expression of the element of the length of a sentence is strong. One word or compound terms form the basis of a medical text and make up 1/3 of all the words used in the text. Abundant use of acronyms realises the principle of economy of a text. Present tense verbs used in medical texts are usually used when describing various phenomena, processes. They form the basis for the purpose of a scientific text and the function it performs. Simple sentences amount to 61% of all sentences of a text and demonstrate the impact of the common style on scientific texts. The expression of the element of the type of a sentence in a scientific text is of average strength; and the evaluation of the ratio between simple and complex sentences demonstrates average permeability. Usually, a simple sentence in a medical text begins with a conjunction. 73% of sentences in a medical text are syndetic. This element has a strong expression in a medical text. The interaction of scientific texts is demonstrated by a vast list of medical bibliographic sources, indirect quotation, systemic relations of texts, non-verbal system of marks and special terms. These elements of intertextuality are characterised with strong expression.

ISSN:
2029-1515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23755
Updated:
2017-03-03 18:10:02
Metrics:
Views: 2
Export: