Nepasiskelbusioji imperija : Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2009.
Pages:
473 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Translatio imperii ir Lietuvos istorija — Translatio imperii istorijos bruožai — LDK imperinio valstybingumo klausimas istoriografijoje — Imperija ir imperializmas: metodologinės strategijos — Apie ginčus dėl sąvokų ir jų sprendimo būdus — Imperijų kliometrija — Imperija ir tarppolitijinė sistema: tarptautinių santykių teorijos požiūris — Imperijos valstybės teisės ir lyginamosios politikos požiūriu — Imperijos apibrėžimas ir tipologija — Imperijų kliodinamika — LDK kaip imperija — Senovės lietuviai - imperialistai išvaduotojai — LDK hegemonijos siekiai ir pasiekimai — Kieno imperija buvo LDK? — LDK metropolija ir periferijos — Kas trukdo LDK pripažinti imperija? — LDK kaip imperija su epitetais — Apie Lietuvos imperijos gimimo ir mirties datas — Lietuviškasis imperializmas ir senosios Lietuvos valstybės gimimas — Neįvykdyta Lietuvos imperijos misija — Apibendrinantis epilogas — Literatūros sąrašas — Contents — Summary — Rodyklės.
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Komunikacija / Communication; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL.
Reviews:
Other Editions:
  • Unproclaimed empire : the Grand Duchy of Lithuania : from the viewpoint of comparative historical sociology of empires / translation from Lithuanian by Albina Strunga. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 414 p
  • Непроголошена імперія: Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперій / Пер. з лит. Петро Білинський. Київ : Критика, 2016. 440 p
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta paskutiniuoju metu istorikų ir publicistų iškeltai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos (LDK) valstybingumo imperinio pobūdžio problemai. Dėmesio centre – klausimai: kas buvo LDK – imperija ar federacija? Ar senovės lietuviai atėjo į Rusios žemes kaip užkariautojai, ar kaip išvaduotojai? Kokia imperija buvo LDK? Kada LDK tapo imperija? Kieno imperija buvo LDK? Kuo ir kada ji pavirto? Kokia jos istorinė reikšmė? Senoji Lietuvos valstybė, atsiradusi kaip „nutrūktgalviško imperializmo“ (Otto Hintze) produktas, traktuojama kaip patrimoninė imperija, siekusi pajungti sau visas senosios Rusios žemes. Ši Vilniaus kaip antrojo Kijevo perspektyva buvo istorinė alternatyva faktiškai realizuotam Maskvos kaip trečiosios Romos imperiniam projektui. LDK XV a. antroje pusėje nesugebėjo išsaugoti nuo žlugimo Rytų Europos tarptautinės sistemos, bet vis dėlto tapo net trijų modernių tautų lopšiu, tokiu būdu suvaidindama šio regiono istorijoje vaidmenį, analogišką tam, kuris Vakarų Europoje teko Frankų imperijai. Knyga yra pirmas sistemingas mėginimas pažvelgti į senosios Lietuvos istoriją iš platesnės istorinės perspektyvos, interpretuojant žinomus faktus naujoje šviesoje, kurios šaltinis yra šiuolaikinės lyginamosios istorinės sociologijos ir tarptautinių santykių teorijos.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Imperija; Hegemonija; Metropolija; Periferija; Dinastija; Centrinės valdos; Komunikacija; Imperinė ideologija; The Grand Duchy of Lithuania; Empire; Hegemony; Metropolis; Periphery; Dynasty; Central tenements; Communication; Imperial ideology.

ENThe book is dedicated to the imperial problem of the statehood of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) raised by historians and publicists recently. The questions whether GDL was an empire or a federation are in focus. Did ancient Lithuanians arrive in the lands of Ruthenia as conquerors or as liberators? What kind of an empire was GDL? When did GDL become an empire? Whose empire was GDL? What did it turn into and when? What is its historical significance? The ancient state of Lithuania, which emerged as a result of “premature rash imperialism” (Otto Hintze), is considered a patrimonial empire which aimed at subduing all the lands of ancient Ruthenia. The prospect for Vilnius as the second Kiev was a historical alternative for the actually implemented imperial project of Moscow as the third Rome. In the second half of the 15th century, GDL failed to protect the international system of Eastern Europe from the collapse, however, it managed to become the cradle for three modern nations by playing a role in this region’s history, which was analogous to the role played by the Frankish Empire in Western Europe. The book is the first systematic attempt to look into the history of ancient Lithuania from the broader historical perspectives by interpreting known facts in a new light, the source of which is the theories of modern comparative historical sociology and international relations.

ISBN:
9789955656739; 9781138281547; 9789668978890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23693
Updated:
2023-11-29 15:46:32
Metrics:
Views: 142
Export: