Žvejų dainos : žanro ir paplitimo problemos = Anglers' songs: problems of genre and distribution

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žvejų dainos: žanro ir paplitimo problemos = Anglers' songs: problems of genre and distribution
Alternative Title:
Anglers' songs: problems of genre and distribution
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2009, 10, p. 138-156
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Muzikinis dialektas; Paplitimas; Problemos; Žanras; Žvejyba; Žvejų dainos; Anglers' songs; Distribution; Fishing; Folk songs; Genre; Lithuania; Musical dialect; Problems.
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Muzika / Music; Paplitimas; Problemos; Žvejyba.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autorė ne kartą atkreipė dėmesį, kad suvalkiečių ir dzūkų dainose dažnai minimos jūros marios, laivelis, plaukimas, žvejyba. Rodos, tai įprasta Mažojoje Lietuvoje, kurioje žvejyba buvo kur kas svarbesnis verslas nei kitose Lietuvos dalyse. Gilinantis į Suvalkijos ir Dzūkijos paribio folklorą įžvelgta daug bendrumų su Mažosios Lietuvos muzikiniu folkloru – bendrų melodinių, poetinių tipų. Gali būti, kad žvejų dainos – viena iš dainų grupių, bendrų visiems trims minėtiems regionams. Daugumos vadinamųjų „žvejų dainų“ poetiniai tekstai kontaminuoti, į juos greta vestuvinių ar meilės motyvų dažnai įkomponuoti su žvejyba susiję poetiniai vaizdai ar tiesiog simboliniai laivo, skendimo, žiedo nuskandinimo vaizdai, neturintys nieko bendra su žvejyba. Žvejiškos buities realijų atsiradimas Pamario krašto dainose rodo žvejybos svarbą šiame krašte, tačiau dainų poetiniai tekstai labiau atspindi žvejų ir žemdirbių socialinių grupių koegzistencijos problemas, o kai kuriais atvejais – gamtos sąlygojamą gyvenimo būdą ir buitį. Straipsnio tikslas – apibrėžti žvejų dainų grupę, ištirti ją įvairiais aspektais, išnagrinėti būdingiausius šios grupės melodinius tipus, jų funkcionalumą, ištirti paplitimo arealus, atskleisti jų sąryšius su kitų žanrų poetiniais bei melodiniais tipais. Straipsniu norima atkreipti dėmesį į žvejų dainas kaip į tam tikros socialinės žmonių grupės dainas, jame keliamas šių dainų funkcionalumo klausimas. Tyrimai atlikti lyginamuoju tipologiniu, istoriniu, analitiniu, diachroniniu, sinchroniniu ir kartografavimo metodais.

ENThe author of the article noted several times that the songs of Suvalkiečiai and Dzūkai often mentioned the sea and lagoon, ship, swimming and fishing. They seemed to be common in Lithuania Minor where fishing was a much more significant trade than in other parts of Lithuania. The folklore characteristic of the borderline between Suvalkija and Dzūkija had much in common with the music folklore of Lithuania Minor, including common melody and poetic types. It might be that fisherfolk songs were common in those three regions. The majority of the poetic texts of the so-called “fisherfolk songs” were contaminated; wedding and love motives comprised poetic images relating to fishing or simply symbolic images of a fish, drowning, a sinking ring that had nothing to do with fishing. The appearance of fisherfolk domestic realia in the songs of the coastal region shows the importance of fishing in the region, whereas the poetic texts of songs reveal the problems of co-existence of two social groups: fisherfolk and farmers. In certain cases they show their lifestyle and everyday life shaped by nature. The purpose of the article is to define the group of fisherfolk songs, analyse its different aspects, examine the characteristic types of the melody of the group, their functionality, identify the habitats of distribution, identify the link between the poetical and melody types of other genres. The article seeks to pay attention to fisherfolk songs which were sung by a certain social group. It also raises the question of the functionality of these songs. The research was performed by using comparative typological, historical, analytical, diachronic, synchronic and cartographical techniques.

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23324
Updated:
2018-12-17 12:34:51
Metrics:
Views: 48    Downloads: 4
Export: