Holistinis organizacijos mokymosi modelis esminių kompetencijų vystymui : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Holistinis organizacijos mokymosi modelis esminių kompetencijų vystymui: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
152 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Holistic organisation learning model for development of core competencies Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007 41 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamas organizacijos mokymosi procesas ir atskleidžiamos jo galimybės kuriant į organizacijos tikslus orientuotas žinias. Nustatyti organizacijų mokymosi veiksniai leidžia tirti organizacijų mokymąsi kaip procesą, jungiantį individualius jos narių meistriškumo siekius, vidinę partnerystę, žinių kūrimą, organizacijos politiką ir kultūrą bei jos valdymo aspektus, nukreipiančius organizaciją mokymosi linkme. Atskleistas organizacijų mokymosi tarplygmeninio perimamumo užtikrinimas skatinant jungiamuosius procesus, atvirumą bei naudojant įvairias organizacijos galios formas. Remiantis teoriniais ir praktiniais tyrimais, sukurta organizacijos mokymosi raiškos tyrimo metodologija, leidžianti išmatuoti ir įvertinti organizacijų mokymosi raišką įvairiose organizacijose ir nustatyti iškylančias problemas. Sukurtas holistinis organizacijos mokymosi modelis užtikrina adekvačius tų problemų sprendimo būdus ir atveria didesnes organizacijos galimybes panaudojant mokymosi potencialą individualiame, grupių ir visos organizacijos lygmenyse bei vystant esmines organizacijos kompetencijas. Pateikta organizacijos esminių kompetencijų, kaip svarbiausio organizacijos mokymosi tikslo, struktūra, tipologija ir vystymo ciklas. Atliekant teorinę organizacijos mokymosi ir kitų svarbiausių kategorijų analizę, darbe pateikta tiriamo objekto genezė naudojant mokslinės literatūros analizę; loginės abstrakcijos; skirtingų požiūrių lyginimo ir integravimo bei multidimensinės sisteminės analizės metodus. Empirinis tyrimas atliktas pasitelkus atvejų tyrimo, turinio (content) analizės, nestruktūrizuoto ir pusiau struktūrizuoto interviu; atvejų tyrimo; anketinės apklausos; statistinės (faktorinės, koreliacinės) duomenų analizės metodus.

ENThe dissertation analyses organisation's learning process and displays its possibilities in creating knowledge oriented to organisation's objectives. Determined factors of organisation's learning allow to study organisational learning as a process, connecting individual mastership objectives of its members, interior partnership, knowledge creation, organisation's policy and culture, and its management aspects, directing the organisation into learning direction. The study revealed ensuring of organisational learning inter-level continuity by stimulating connective processes, openness and by using various forms of organisation's power. On the ground of theoretical and practical researches the organisation's learning expression research methodology, allowing to measure and evaluate organisations' learning expression in various organisations and to determine arising problems, was created. Created holistic model of organisation's learning ensures adequate solutions of these problems and opens wider organisation's possibilities by using learning's potential in individual, group and organisational levels, and by developing essential organisation's competencies. Structure, typology and development cycle of organisation's core competencies, as of the most important objective of organisation's learning, was present. In a theoretical analysis of organisation's learning and of other most important categories, the work presents a genesis of an analysed object by using methods of analysis of scientific literature; logical abstraction; comparison of different attitudes, integration, and analysis of multidimensional system. Empiric research was carried out by using methods of case study, content analysis, unstructured and semi-structured interview; case study; form survey; statistic (factorial, correliational) data analysis.

ISBN:
9789955122128
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21596
Updated:
2022-02-07 20:09:15
Metrics:
Views: 33
Export: