Konkurencijos politika: teorija ir praktika : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konkurencijos politika: teorija ir praktika: monografija
Alternative Title:
Competition policy: theory and practice
Publication Data:
Vilnius : TEV, 2009.
Pages:
308 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Konkurencijos politika. Samprata ir tikslai — Konkurencija ir konkurencijos politika — Konkurencijos politikos tikslai — Konkurencijos ir pramonės politikų ryšys — Konkurencijos taisyklių raida ir konkurencijos priežiūra — JAV konkurencijos politikos genezė ir raida — Europos Sąjungos konkurencijos politika — Lietuvos konkurencijos politika ir jos raidos etapai — Lietuvos konkurencijos taisyklių struktūra ir teisinis reglamentavimas — Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo priežiūros analizė — Rinkos galia — Rinkos galios nustatymas — Atitinkamos rinkos struktūra — Prekės rinkos apibrėžimas — Pirkėjo reakcijos analizė — Geografinės rinkos apibrėžimas — Dominavimo atitinkamoje rinkoje analizė — Įėjimo į rinką kliūčių rūšys ir jų analizė — Absoliučiųjų pranašumų nustatymas — Strateginių pranašumų įvertinimas — Išskiriančio elgesio nustatymas — Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi analizė — Išnaudotojiško elgesio analizė — Išskiriantis elgesys kaip piktnaudžiavimo rinkoje analizė — Antikonkurenciniai susitarimai — Antikonkurencinių susitarimų tarp ūkio subjektų esmė — Įmonės samprata — Susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų sąvokos — Susitarimų tarp konkurentų (kartelių) analizė — Susitarimų, darančių didelę įtaką konkurencijai (hard core cartels), klasifikavimas — Komercinės informacijos mainų tarp konkurentų analizė — Bendradarbiavimo sutarčių (susitarimų) įvertinimas — Ekonominių sankcijų už kartelinius susitarimus sistema ir atleidimo nuo baudų principai — Vertikaliųjų (platinimo) susitarimų esmė — Bendrosios išimties iš vertikaliųjų susitarimų suteikimo kriterijų nustatymas — Vertikaliųjų susitarimų, galinčių riboti konkurenciją, klasifikavimas ir įvertinimas — Susitarimų išimčių vertinimo kriterijų analizė —Įmonių koncentracija — Koncentracijos samprata. Koncentracijos kontrolės tikslai — Europos Bendrijos koncentracijos kontrolės tvarka — Koncentracijos kontrolės reglamentavimas — Esminis koncentracijos įvertinimas — Horizontaliųjų, vertikaliųjų ir konglomeratinių susijungimų įtakos konkurencijai įvertinimas — Įmonių įsipareigojimų analizė — Koncentracijos kontrolės tvarka Lietuvoje — Koncentracijos įvertinimas — Lietuvos komercinių bankų koncentracijos lygio analizė — Valstybės pagalba — Valstybės pagalba ir konkurencija — Valstybės pagalbos sąvoka — Valstybės pagalbos formos ir rūšys — Valstybės pagalbos įvertinimas — Institucijų vaidmuo — Valstybės pagalbos analizė — Antikonkurencinių veiksmų žalos analizė — Viešasis ir privatusis konkurencijos taisyklių įgyvendinimas — Privačiojo ieškinio esmė ir tikslai — Galimybė gauti įrodymus — Neteisėtai padidintos kainos (antkainio) perkėlimas (passing-on defence) — Kolektyvinis teisių gynimas — Žalos, patirtos dėl antikonkurencinių veiksmų, analizė — Nepagrįstai padidintų kainų (antkainio) metodai — Iki ir po metodas — Standarto metodas — Savikainos metodas — Kainų prognozės metodas — Teorinio modeliavimo (imitacijos) metodas — Neteisėto antkainio perkėlimo skaičiavimas — Prarastojo pelno (nuostolių) įvertinimas — Išvados — Santrauka anglų kalba — Literatūra.
Keywords:
LT
konkurencija; rinka; konkurencijos politika; teorija; praktika; rinkos galia; antikonkurenciniai susitarimai; įmonių koncentracija; valstybės pagalba.
EN
competition; market; competition policy; theory; practice; market power; agreements between undertakings; concentration of enterprises; state aid.
Reviews:
Recenzija leidinyje Viešasis administravimas. 2009, Nr. 2, p. 83-84
Summary / Abstract:

LTKonkurencija ekonomikoje suprantama kaip varžybos, kurių metu užsiimantys verslu juridiniai ir fiziniai asmenys, nepriklausomai veikdami rinkoje, riboja vienas kito galimybes dominuoti toje rinkoje ir skatina vartotojams reikalingų prekių bei paslaugų gamybą ir siekimą didinti jos efektyvumą. Monografijos tikslas - suformuluoti konkurencijos politikos uždavinius ir jų pagrindu išanalizuoti įmonių elgesį, paremtą sąžiningos konkurencijos taisyklėmis. Pagrindinį darbo tikslą lėmė konkurencijos politikos problemos, susiklosčiusios Lietuvos ekonomikai funkcionuojant rinkos sąlygomis. Be to, įstojus į Europos Sąjungą, konkurencijos politiką reikėjo priartinti, harmonizuoti su Europos Sąjungos konkurencijos politika. Norint geriau paaiškinti, kokia gali būti konkurencijos politika, monografijoje nagrinėjami konkurencijos politikos tikslai ir jų ryšys su kitomis Vyriausybės vykdomomis politikomis. Pirmame skyriuje pateikta konkurencijos politikos samprata ir iš jos išplaukiantys politikos tikslai. Toliau nuosekliai nagrinėjamos sudedamosios politikos dalys. Jas sudaro subjektai, kurie formuoja ir vykdo konkurencijos politiką. Tolesniuose skyriuose analizuojami atskiri konkurencijos politikos objektai. Šeštas ir septintas knygos skyriai nėra tiesiogiai susiję su konkurencijos politikos objektais, bet valstybės pagalbos kontrolės ir žalos, padarytos antikonkurenciniais veiksmais, pasekmės taip pat turi įtakos konkurencijos politikai. Ši monografija yra pirmasis tokio pobūdžio darbas, kuris turėtų paskatinti diskusijas tiek mokslininkų, tiek ir praktikų ekonomistų, teisininkų bei teisėjų gretose.

EN"Competition" seems to have become one of the most frequently used economic activity-related concepts. The liberalised price system, free trade and the limited intervention of public authorities into the economic processes created the preconditions favourable for the emergence of efficient competition. Modern competition policy is a means to facilitate and promote corporate competitiveness, absorb innovations and thus contribute to the enhancement of economic well-being. The principal purpose of the present study was determined by a number of competition problems that emerged in the context of Lithuania operating in market conditions; besides, upon the accession into the European Union Lithuania was under obligation to harmonise its competition policy with the European Union competition rules. Chapter One of the monograph contains a definition of competition concept and the related current as well as newly arising policy objectives. Further, the Chapter presents a comprehensive examination of the composite parts of competition policy represented by entities that determine and implement competition policy. The further Chapters of the present paper are based on the analysis of the individual objects of competition policy. Chapters Six and Seven of the monograph are not directly related to the competition policy objects; however, the monitoring of State aid and the damage incurred by anticompetitive actions, nevertheless, produce an indirect effect upon competition policy.

ISBN:
9789955879503
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21018
Updated:
2020-11-27 17:50:30
Metrics:
Views: 33
Export: