Autorių teisė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Autorių teisė
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2008-2009.
Pages:
2 t
Notes:
Bibliografija.
Contents:
I tomas: Pratarmė — Įžanga — Bendrosios autorių teisės nuostatos — Autorių teisė kaip intelektinės nuosavybės teisės institutas: Autorių teisės samprata ir tikslai; Autorių teisės filosofiniai pagrindai — Autorių teisės reikšmė: Socialinė ir kultūrinė reikšmė; Ekonominė reikšmė — Autorių teisės principai: Kūrybos laisvės ir skatinimo principas; Išimtinių teisių principas; Teritorialumo principas; Socialinio glaudumo principas; Intelektinės nuosavybės ir materialinės nuosavybės atskirumo principas — Autorių teisės ir pramoninės nuosavybės teisės — Autorių teisės istorinės raidos bruožai — Antikos ir viduramžių laikotarpis — Privilegijų laikotarpis — Pirmieji autorių teisių įstatymai — Autorių teisės raida Lietuvoje — Autorių teisės šaltiniai — Konstitucinė autorių teisių apsauga — Tarptautinės sutartys: Daugiašalės tarptautinės sutartys, specialiai skirtos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugai; Daugiašalės tarptautinės sutartys, reguliuojančios tik tam tikrus autorių teisių ir gretutinių teisių aspektus arba netiesiogiai su jais susijusios; Tarptautinės sutartys žmogaus teisių srityje; Dvišalės tarptautinės sutartys — Europos Sąjungos teisės aktai — Nacionaliniai teisės aktai — Autorių teisės objektas — Bendras apibūdinimas — Kūriniui, kaip autorių teisės objektui, taikomi reikalavimai (kriterijai — Bendrosios apsaugos atsiradimo sąlygos — Kūrinių rūšys: Pirminiai kūriniai; Išvestiniai kūriniai; Rinkiniai; Kūrinio pavadinimo apsauga — Autorių teisės nesaugomi objektai — Autorių teisių subjektai — Pirminiai ir išvestiniai autorių teisių subjektai — Bendraautorystė, kolektyviniai kūriniai ir audiovizualiniai kūriniai: Bendraautorystė; Kolektyviniai kūriniai; Audiovizualiniai kūriniai — Bendrieji autorių teisės klausimai — Autoriaus asmeninės neturtinės teisės —Autoriaus asmeninėms neturtinėms teisėms būdingi bruožai (principai) — Autoriaus asmeninių neturtinių teisių apsaugos genezės pagrindiniai bruožai — Tam tikros autoriaus asmeninės neturtinės teisės: Kūrinio pirmojo viešo paskelbimo teisė; Autorystės teisė; Teisė į autoriaus vardą; Teisė į kūrinio neliečiamybę; Kitos autoriaus asmeninės neturtinės teisės; Apibendrinamosios išvados — Autoriaus turtinės teisės — Atgaminimo teisė — Platinimo teisė — Viešo rodymo teisė — Viešo atlikimo teisė ir viešo paskelbimo teisė — Perdirbimo teisė — Teisė gauti atlyginimą už meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimą (atlyginimo už perpardavimą teisė) — Apibendrinimas — Autoriaus turtinių teisių apribojimai — Bendrieji klausimai: Apribojimų teisinė prigimtis; Bendrosios apribojimų taikymo sąlygos - „trijų pakopų testo“ taisyklė; Apibendrinimas — Apribojimų rūšys — Tam tikri autoriaus turtinių teisių apribojimai ir jų taikymo sąlygos: Kūrinio atgaminimas asmeniniais tikslais; Kūrinio atgaminimas reprografijos būdu; Apribojimai, susiję su informacijos gavimo ir skleidimo tikslais; Apribojimai mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais; Apribojimai, susiję su visuomenės saugumo tikslais; Kūrinio laikinas atgaminimas; Kūrinio naudojimas religinių apeigų metu; Kūrinio panaudojimas karikatūrai ar parodijai; Specialūs teisių į kompiuterių programas ir duomenų bazes apribojimai — Autoriaus turtinių teisių apsaugos terminai: Bendras apibūdinimas; Terminų skaičiavimo taisyklės ir tvarka — Apibendrinamieji teiginiai — Naudotų šaltinių sąrašas.
Keywords:
LT
autorių teisė; intelektinė nuosavybė; neteisėtas kopijavimas; Autorių teisė; gretutinės teisės; duomenų bazė.
EN
copyright; intellectual property; piracy; Copyright law; neighbouring rights; database.
Summary / Abstract:

LTKnygoje išsamiai nagrinėjami autorių teisės istoriniai, filosofiniai pagrindai, dabartinio tarptautinio, Europos Sąjungos ir nacionalinio teisinio reguliavimo ir teisės taikymo aspektai, šio privatinės teisės instituto principai, atskleidžiami teisės normų taikymo ir aiškinimo aspektai, esamos reguliavimo ar aiškinimo spragos ir problemos. Tai pirmasis kompleksinis autorių teisės instituto mokslinis tyrimas Lietuvoje. Daugelio klausimų analizė atliekama remiantis lyginamuoju tyrimo metodu: vertinamos kitų Vakarų Europos valstybių autorių teisės tradicijos, doktrina ir praktika, taip pat atskleidžiami esminiai skirtumai tarp kontinentinės Europos autorių teisės ir anglų-amerikiečių copyright tradicijų. Knygoje plačiai remiamasi Lietuvos, kilų valstybių, Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisprudencija. Pirmame Šios knygos tome nagrinėjami bendrieji autorių teisės klausimai (autorių teisės samprata, reikšmė, istorinė raida, šaltiniai, principai bei autorių teisės ir kilų intelektinės nuosavybės institutų ryšys ir skirtumai), autorių teisės objektai ir subjektai, autorių asmeninės neturtinės ir turtinės teisės bei jų apribojimai. Antrame tome analizuojamos gretutinės teisės, tarp jų ir duomenų bazės gamintojo "sui generis" teisės, autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimo ir gynimo klausimai, taip pat atskira dalis skiriama autorių teisei Europos Sąjungoje. [Iš leidinio]

ENThe book thoroughly analyses the historical and philosophical background of copyright law, the aspects of the current international, European Union and national legal regulation and law application, the principles of this private law institute, and reveals the aspects of the application and interpretation of legal norms as well as the current gaps and problems of regulation and interpretation. This is the first complex scientific research of the copyright institute in Lithuania. The analysis of many issues is conducted based on the contrastive method: the author evaluates the traditions, doctrine and practice of copyright in other Western European states and reveals the essential differences between the continental European copyright and the British-American copyright traditions. The book widely refers to the jurisprudence of Lithuania, other states and the Court of Justice of the European Communities. The first volume of the book explores the general issues of copyright (the concept of copyright, meaning, historical development, sources, principles and the relationship and differences of copyright law and other institutes of intellectual property), the objects and subjects of copyright law, personal non-property and property rights and their restrictions. The second volume analyses related rights, including the sui generis right granted to database producers, the issues of implementation and protection of copyright and related rights, and a separate section is focused on the copyright law in the European Union.

ISBN:
9789955616467 (bendras); 9789955616474 (T. 1); 9789955616603 (T. 2)
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20624
Updated:
2021-01-10 11:47:34
Metrics:
Views: 104
Export: