Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga
Editors:
Mesonis, Gediminas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008.
Pages:
593 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Įžangos žodis — Česlovas Juršėnas: parlamentaras demokratinėje / J. Žilys — Parlamentarizmo teisinis reguliavimas Lietuvoje 1918–1940 metais / M. Maksimaitis — Klaipėdos krašto seimelis kaip krašto autonomijos įstatymų leidybos institucija / G. Šapoka — Lietuvos parlamentarizmo tradicijos: Steigiamasis Seimas / A. Šenavičius — Parlamentinės kontrolės samprata Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje / T. Birmontienė — Įstatymų sisteminimas – įstatymų leidybos kokybės tendencija / D. Beinoravičius — Konstitucijos aiškinimas ir teisminė teisėkūra kaip konstitucinių vertybių įgyvendinimo prielaida / K. Jankauskas — Ombudsmenas – pareigūnų prievaizdas ar žmogaus teisių gynėjas? / A. Normantas — Konstitucinių įstatymų samprata / V. Sinkevičius — Parlamentinės kontrolės aktualijos ir naujos nestandartinės sampratos poreikis Lietuvoje / E. Šileikis — Įstatymas Prancūzijos V Respublikos konstitucinėje sistemoje / E. Jarašiūnas — Parlamentas Čekijos Respublikos konstitucinėje sąrangoje / G. Mesonis — Parlamento institucija: Vokietijos Federacinė Respublika / M. Vainiutė — Graikijos parlamento konstitucinis statusas / E. Vaitiekienė — Pietų Afrikos Respublikos parlamentas / E. Žiobienė — Summary. The Parliament in the System of the State Institutions.
Keywords:
LT
Česlovas Juršėnas; Čekijos Respublika (Czech Republic); Graikija (Greece); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Prancūzija (France); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Parlamentas. Seimas / Parliament; Politinė ideologija / Political ideology; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjamos Lietuvos ir užsienio šalių konstitucingumo arba valstybinės valdžios institucijų sąrangos problemos. Problematika susijusi su Lietuvos Respublikos Seimo ir kitų šalių parlamentų veiklos teisiniais bei politiniais aspektais. Knygos struktūra pagrįsta monografijos autorių pasirinktu parlamentarizmo pažinimo metodologiniu pagrindu. Jos atskiras dalis sieja loginis nuoseklumas: istorija, šiandiena, lyginamasis aspektas. Pirmojoje dalyje „Istoriniai ir teisiniai parlamentarizmo raidos bruožai" nagrinėjama Lietuvos parlamentarizmo raida skirtingais istorijos tarpsniais. Antroji monografijos dalis „Teisiniai Lietuvos parlamentarizmo aspektai" skirta 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto valdžių padalijimo principu paremto parlamento veiklos aktualijoms. Trečiojoje monografijos dalyje „Parlamentas ir parlamentarizmas užsienio šalyse" nagrinėjami konkrečių užsienio šalių parlamentų veiklos teisiniai bei istoriniai bruožai. Straipsniai atskleidžia konstitucinę ir teisinę parlamentų veiklą ir padeda suvokti, kad Lietuvos parlamentarizmo tradicija yra susijusi ir atspindi daugelio pasaulio šalių atstovaujamųjų institucijų patirtį ir jų veiklos reguliavimo teisines realijas. Analizuojami penkių užsienio šalių: Prancūzijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Čekijos Respublikos, Graikijos Respublikos bei Pietų Afirikos Respublikos, parlamentų veiklos bruožai lyginant juos su Lietuva. Toks lyginimas leidžia stebėti mūsų Respubliką kaip Europoje vykusių ir vykstančių parlamentarizmo procesų atspindį.Reikšminiai žodžiai: Parlamentas; Parlamentarizmas; Konstitucija; Aukščiausioji Taryba; Seimas; Konstitucinis Teismas; Demokratija; Valdžių atskyrimas; Ombudsmenas; Č. Juršėnas.; Parliament; Parliamentarism; Constitution; Supreme Council; Seimas; Constitutional Court; Democracy; Separation of powers; Ombudsman; Č. Juršėnas.

ENThe topics covered in the monograph pertain to legal and political aspects of the Lithuanian Parliament and Parliaments o f other countries. The monograph is compiled o f three parts. "Historical and Legal Aspects of the Development of Parliamentarism" is the first part o f the book which deals with the development o f parliamentarism in Lithuanian during different historical stages. The monograph starts with an article by professor Juozas Žilys "Česlovas Juršėnas - a Parliamentarian in a Democratic Society, which focuses on legal and political processes, which took place in the newly born Lithuania after 11 March, 1990. A. Šenavičius in his article Traditions of Parliamentarism in Lithuania: the Constituent Assembly analyzes the origins of representative democracy in Lithuania before World War II. The article of M . Maksimaitis Legal Regulation of Parliamentarism in Lithuania in 1918-1940 reveals the development o f parliamentarism by way o f analysis o f the development o f legal acts. Legal and historical features o f the Seimelis o f the Klaipėda region are analysed in article by dr. Gintaras Šapoka The Seimelis of the Klaipėda Region as an Autonomous Legislative Institution of the Region. The second part o f the monograph called Legal Aspects of Parliamentarism in Lithuanian dedicated to the topicalities o f the principle of checks and balances, entrenched in the 1992 Constitution, which serves as the basis for parliamentary activities. This part starts with the article o f professor T. Birmontienė The Concept of Parliamentary Control in the Jurisprudence of the Constitutional Court, which analyses features o f padiamentary control from the perspective of constitution and practice of parliamentary control.The features of parliamentary control are further analysed by professor Egidijus Šileikis. In his article The Topicalities of Parliamentary Control and the Necessity for a New and Different Concept the author considers the issues pertaining to the content of such concept and possibilities for a novel approach. The article of associate professor Vytautas Sinkevičius Concept of Constitutional Laws deals with the concept o f constitutional laws as one o f the most important sources of law and their perspectives in legal system o f Lithuania. In his article Systemizing the Latvs - Tendencies in the Quality of Law Making dr. Darijus Beinoravičius analyses one o f the most significant areas o f activities o f the parliament i.e. systemization o f laws. The article Interpretation of Constitution and Law-Making through Caselaw as a Prerequisite for Implementation of Constitutional Values by dr. Kęstutis Jankauskas is interesting because o f its analysis of practical and theoretical aspects of law-making through case law. The article o f associate professor Augustinas Normantas Ombudsman. A Superintendent of Officials or Protector of Human Rights? is important because the cooperation between the Parliament and Ombudsman is construed and analyzed as a pursuit for a common goal i.e. to protect and develop human rights and freedoms.The third part o f the monograph Parliament and Parliamentarism Abroad analyses legal and historical aspects o f workings of parliaments in specific countries. These articles are meant to disclose constitutional and legal aspects o f parliaments and should assist in understanding that tradition o f parliamentarism in Lithuania is related to and reflects experience and practice of legal regulation of a number o f representative bodies in other This part begins with the article of professor Egidijus Jarašiūnas The Law in the Constitutional system of the 5th French Republic deals with the place and significance of one of the most significant sources of law i.e. an individual law in the hierarchy of French legal acts. The position o f parliaments in the system o f state institutions, and specificities o f the system o f checks and balances is analyzed in the article o f professor Gediminas Mesonis Parliament in the Constitutional Structure of the Czech Republicana article of dr. Milda Vainiutė Parliament in the German Federation. The articles of associate professor Elena Vaitiekienė The Constitutiottal Status of the Greek Parliament and the article o f dr. Edita Žiobienė Parliament in the Republic of South Africa, authors analyse constitutional foundations of activities o f these Parliaments, bring us up to date about the development o f parliamentarism which is to a great extent different from the tradition in our region, and therefore is interesting and worth exploring.

ISBN:
9789955190790; 9789955192190 (el. versija)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20595
Updated:
2020-12-28 16:59:26
Metrics:
Views: 71    Downloads: 18
Export: