Michaelio Mörlino traktatas "Principium primarium in lingva Lithvanica" : dokumentinis leidimas ir studija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Michaelio Mörlino traktatas "Principium primarium in lingva Lithvanica": dokumentinis leidimas ir studija
Alternative Title:
Trys 1706 metų filologinės polemikos šaltiniai
Editors:
Drotvinas, Vincentas, sudarymas, įžanga [com, aui]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.
Pages:
165 p
Series:
Trys 1706 metų filologinės polemikos šaltiniai
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Str.
Keywords:
LT
Michaelis Merlinas; Mykolas Merlinas.
Summary / Abstract:

LTPrieš 300 metų – 1706-aisiais – išėjo trys lituanistikai svarbūs kūriniai. Tai XVIII amžiaus pradžios filologinės polemikos šaltiniai. Polemika įsiplieskė Prūsų Lietuvoje dėl kalbos dalykų ir keletą metų intensyviai vyko raštu bei žodžiu. Išlikę šaltiniai rodo ją buvus daugiaaspektę, tačiau pagrindiniu klausimu laikytinas santykis tarp bažnytinės, tiek rašomosios, tiek šnekamosios, ir liaudies kalbos. Pirmasis pasirodė čia publikuojamas Gumbinės kunigo Michaelio Mörlino traktatas „Principium primarium in lingva Lithvanica“. Tai 34 puslapių, dviejų dalių darbas. Po antraštinio puslapio pirmoje dalyje yra Karaliaučiaus universiteto teisės profesoriaus Johano Berento pratarmė „Didžiai gerbiamas, godotinas ir išsimokslinęs garbusis Pone kunige“, toliau – Mörlino pratarmė ir pats traktato tekstas, rašytas vokiškai su glaustais lotyniškais intarpais. Jis išleistas Karaliaučiuje, Hieronymo Georgi`o spaustuvėje. Traktate Mörlinas pasiūlė pagrindinius lietuvių kalbos reformos principus ir pakvietė visuomenę diskusijai, ar galima rašomąją kalbą pertvarkyti atsižvelgiant į liaudies kalbą. Kalbos vartosenos kriterijumi Mörlinas pripažino ne gramatikas, bet lietuvių šnekamąją kalbą, kurios gelmėse – patarlėse, priežodžiuose, dainose – siūlė ieškoti reformos ir turtinimo išteklių, nurodė, kad iš tų išteklių būtų galima parengti žodyną. Knygoje publikuojama Mörlino traktato faksimilė, perrašas (su tekstologiniais komentarais) ir vertimas į lietuvių kalbą (su dalykiniais komentarais).Reikšminiai žodžiai: Karaliaučius; Lietuvių raštija; Michaelis Merlinas; Mykolas Merlinas; Polemika; Prūsija; Prūsų Lietuva; Traktatas; Traktatas "Principium Primarium in Lingva Lithvanica; Konigsberg; Lithuanian writtings; Michael Morlin; Polemics; Prussia; Prussia Lithuania; Treatise; Treatise "Principium Primarium in Lingva Lithvanica".

EN300 years ago, in 1706, three significant works in the field of Lithuanian language studies saw the light. These are sources of philological debate of the beginning of the 18th c. The debate emerged in the Prussian Lithuania over language subjects and lasted for several years in written and oral forms. The sources, which have survived to the present day, indicate that this debate was a multi-aspect debate, however, the key issue of the debate was the relation between the written, the church, the oral and the vernacular language. The first work published in the course of the debate was the tractate “Principium primarium in lingva Lithvanica” by a Gumbinė priest Michael Mörlin. It is a 34 pages’ work consisting of two parts. The title page of the book is followed by the first part with a foreword by the Professor of Law of the University of Konigsberg Johan Berent saying “Highly respectable, esteemed and educated priest”. It is followed by a foreword by Mörlin and the text of the tractate written in German with brief Latin inserts. It was published in Konigsberg, at the printing house of Hieronymo Georgi. In his tractate, Mörlin offered the main principles of reform of the Lithuanian language and encouraged the public to discuss whether it is possible to reform the written language with regard to the vernacular language. Mörlin believed that vernacular Lithuanian language was the criteria for the language usage. He offered to seek for sources of the reform and language enhancement in proverbs, sayings and songs claiming that these sources would be enough to produce a dictionary. The book presents a facsimile and rewritten copy of the tractate by Mörlin (with textological comments) and translation thereof into Lithuanian (with objective comments).

ISBN:
9789955698548
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20577
Updated:
2016-05-27 20:44:07
Metrics:
Views: 42
Export: